konsult-med

Analiza in vivo aktywności cyklicznej cyklazy di- GMP 

Analiza in vivo aktywności cyklicznej  cyklazy di- GMP  i fosfodiesterazy u  Escherichia coli przy użyciu testu opartego na ryboprzełączniku Vc2

Cykliczny di-guanozynomonofosforan (c-di-GMP) jest wszechobecnym drugim przekaźnikiem, który reguluje różne aspekty fizjologii bakterii. Jest syntetyzowany przez cyklazy diguanylanowe (DGC) i hydrolizowany przez fosfodiesterazy (PDE). Do tej pory aktywność DGC i PDE jest powszechnie oceniana za pomocą testów fenotypowych, analizy spektrometrii masowej wewnątrzkomórkowego stężenia c-di-GMP lub bioczujników fluorescencyjnych opartych na ryboprzełącznikach.

Jednak niektóre z tych metod wymagają najnowocześniejszego sprzętu, który może nie być dostępny w każdym laboratorium. W tym miejscu przedstawiamy nowy prosty, wygodny i opłacalny system oceny funkcji DGC i PDE w  E. coli . System ten wykorzystuje wysoką specyficzność ryboprzełącznika wobec c-di-GMP i jego zdolność do regulowania ekspresji genu reporterowego β-galaktozydazy w dół w odpowiedzi na stężenia c-di-GMP. W tym protokole nakreślamy budowę tego systemu i jego zastosowanie do oceny aktywności enzymów DGC i PDE.

konsult-med
konsult-med

Porównanie wyników izolacji wysepek i zastosowania klinicznego zgodnie z  mieszanką enzymów kolagenazy klasy GMP w izolacji i hodowli dorosłych wysepek wieprzowych

Wstęp:  Ksenotransplantacja wysp trzustkowych jest obiecującą metodą leczenia cukrzycy typu 1 jako alternatywa dla transplantacji wysp trzustkowych u człowieka i długotrwałej insulinoterapii. Kilka grup badawczych zbadało wysepki świńskie jako alternatywę dla niespójnego i chronicznego niedoboru trzustki od dawców narządów ludzkich . Badania potwierdziły udany przeszczep wysepek świńskich do modeli cukrzycy naczelnych innych niż człowiek; jednak w większości przypadków wymagają więcej niż jednego dorosłego dawcy świń, aby osiągnąć wystarczającą żywotną masę wysepek dla podtrzymania funkcji.

Znaczenie odczynników klasy GMP obejmuje następujące kwestie : określone enzymy wykorzystywane w procesie izolacji trzustki zostały zidentyfikowane jako kluczowy czynnik w udanych próbach klinicznego przeszczepu wysepek u ludzi przy użyciu wysepek pochodzących od zwłok. W miarę postępu badań klinicznych nad ksenotransplantacją, odczynniki izolujące i enzymy trawienne odgrywają kluczową rolę w konsystencji produktu, a ostatecznie w wyniku ksenotransplantacji wysepek. W tym badaniu oceniliśmy kilka dostępnych na rynku mieszanek enzymów, które zostały użyte do izolacji wysepek. Oceniliśmy ich wpływ na wydajność izolacji wysepek i późniejszą funkcję wysepek w ramach naszego planu włączenia ksenotransplantacji do klinicznych badań ksenotransplantacyjnych.

Metody:  Dorosłe wysepki wieprzowe izolowano od 16 do 17-miesięcznych miniaturowych świń z Jukatanu po standardowym szybkim pobieraniu. Świnie ważyły ​​średnio 48,71 ± 2,85 kg, a wyprodukowana trzustka 39,51 ± 1,80 grama (średnia ± SEM). Po kaniulacji przewodowej oceniliśmy oba enzymy klasy GMP (klasa Collagenase AF-1 GMP i Liberase MTF C/T GMP) i porównaliśmy ze standardową mieszanką enzymów niezgodnych z GMP (klasa kolagenazy P). Oceny kontroli jakości wysepek, w tym wydajność wysepek, wielkość wysepek (IEQ), integralność błony (oranż akrydyny/jodek propidyny) i żywotność funkcjonalną (GSIS) oceniano w trzech powtórzeniach pierwszego dnia po hodowli izolacyjnej wysepek.

Wyniki:  Plon wysepek był najwyższy w grupie świń dorosłych, w których zastosowano Collagenase AF-1 GMP grade. Średnia wydajność wysepek wynosiła 16 586 ± 1391 IEQ / g w porównaniu z 8302 ± 986 IEQ / g z trzustek izolowanych przy użyciu nieoczyszczonej surowej kolagenazy P. Średnia wielkość wysepek była wyższa w przypadku kolagenazy AF-1 klasy GMP z proteazą obojętną niż w przypadku kolagenazy P i Liberazy Klasa MTF C/T GMP. Nie zaobserwowaliśmy żadnej znaczącej różnicy między grupami eksperymentalnymi, ale funkcja wysepek in vitro po całonocnej hodowli tkankowej była znacznie wyższa w grupie Collagenase AF-1 GMP klasy z proteazą obojętną i Liberase MTF C/T GMP niż w grupie z surowym enzymem kontrolnym. Zgodnie z oczekiwaniami, enzym klasy GMP ma znacznie niższe poziomy endotoksyny niż grupa surowych enzymów kontrolnych podczas pomiaru.

Wnioski:  Badanie to potwierdza znaczenie stosowania specjalnie zmieszanego gatunku GMP do izolacji wysepek dorosłych świń w badaniach ksenotransplantacji oraz zdolność do wyizolowania wystarczającej liczby żywotnych wysepek od jednej dorosłej świni, aby zapewnić wystarczającą liczbę wysepek do klinicznego przeszczepu wysepek. Enzymy klasy GMP są wysoce skuteczne w zwiększaniu wydajności wysepek, ich wielkości, żywotności i funkcji na niższym i akceptowalnym poziomie endotoksyn. Trwające badania przeszczepiają te wysepki do zwierzęcych modeli cukrzycy w celu sprawdzenia funkcjonowania in vivo. Ponadto, te zdefiniowane i powtarzalne techniki wykorzystujące enzymy klasy GMP pozwalają na kontynuację naszego planu, aby przejść do ksenotransplantacji izolowanych wysp świńskich w celu leczenia cukrzycy typu 1.

Interakcja między maszynerią pilusów typu Four a cyklazą diguanylanową umożliwia precyzyjne dostrojenie  poziomów c-di- GMP podczas wczesnego tworzenia biofilmu

Aby zainicjować tworzenie się biofilmu, bakterie muszą wyczuć powierzchnię i precyzyjnie zareagować, aby aktywować dalsze składniki programu biofilmu. Wykazano, że pilus typu 4 (T4P) i rosnące poziomy c-di-GMP są ważne odpowiednio dla wykrywania powierzchni i tworzenia biofilmu; jednak mechanizmy ważne w modulowaniu poziomów tej cząsteczki dinukleotydowej w celu określenia dokładnej odpowiedzi wyjściowej są nieznane.

Tutaj, stosując makroskopowe testy zbiorcze i analizy śledzenia pojedynczych komórek  Pseudomonas aeruginosa , odkrywamy rolę białka kompleksu dopasowania T4P, PilO, w modulowaniu aktywności sadC cyklazy diguanylanowej (DGC). Dwuhybrydowe i dwucząsteczkowe testy komplementacji fluorescencji , w połączeniu z badaniami genetycznymi, są zgodne z modelem, w którym PilO oddziałuje z SadC i że oddziaływanie PilO-SadC hamuje aktywność SadC, co skutkuje zmniejszonym tworzeniem biofilmu i zwiększoną ruchliwością.

Za pomocą śledzenia pojedynczych komórek monitorujemy zarówno średnią c-di-GMP, jak i wariancję tego dinukleotydu w poszczególnych komórkach. Mutacje, które zwiększają interakcję PilO-SadC umiarkowanie, ale znacząco, zmniejszają zarówno średnią, jak i wariancję poziomów c-di-GMP na podstawie komórki po komórce , podczas gdy mutanty, które zakłócają interakcję PilO-SadC, zwiększają średnią i wariancję c- poziomy di-GMP.

Ta praca jest zgodna z modelem, w którym  P. aeruginosa  wykorzystuje składnik rusztowania T4P do precyzyjnego dostrojenia poziomów tego sygnału dinukleotydowego podczas zaangażowania powierzchniowego. Wreszcie, biorąc pod uwagę nasze poprzednie odkrycia łączące SadC z maszynerią wici, proponujemy, aby ta DGC działała jako pomost integrujący sygnały wejściowe T4P i pochodzące od wici podczas początkowego kontaktu powierzchniowego.

OpaR kontroluje metabolizm c-di- GMP  w  Vibrio parahaemolyticus

  • Vibrio parahaemolyticus , główna przyczyna zapalenia żołądka i jelit związanego z owocami morza na całym świecie, ma silną zdolność tworzenia biofilmów na powierzchniach. Wykrywanie kworum (QS) to proces szeroko stosowany przez bakterie do komunikowania się między sobą i kontrolowania ekspresji genów  poprzez wydzielanie i wykrywanie autoinduktorów. OpaR jest głównym regulatorem QS  parahaemolyticus  działającym w warunkach wysokiej gęstości komórek (HCD).
  • Doniesiono o regulacji przez OpaR  tworzenia biofilmu parahaemolyticus , ale mechanizmy regulacyjne nadal nie są w pełni poznane. Bis-(3′-5′)-cykliczny di-GMP (c-di-GMP) jest wszechobecnym wewnątrzkomórkowym drugim przekaźnikiem, który reguluje różne zachowania bakterii, w tym aktywację tworzenia biofilmu. W tej pracy wykazaliśmy, że OpaR hamował tworzenie biofilmu i zmniejszał wewnątrzkomórkowe stężenie c-di-GMP w  V. parahaemolyticus  RIMD2210633. Sekwencje przypominające pudełko OpaR wykryto w regulatorowych regionach DNA  scrA ,  scrG , VP0117, VPA0198, VPA1176, VP0699 i VP2979, kodujących grupę białek typu GGDEF i/lub EAL.
  • Wyniki testów qPCR, fuzji LacZ, EMSA i śladów DNAzy I wykazały, że OpaR wiązał się górnymi regionami DNA scrA , VP0117, VPA0198, VPA1176 i VP0699 w celu zahamowania ich transkrypcji, podczas gdy pozytywnie i bezpośrednio regulował transkrypcję  scrG  i VP2979. Zatem regulacja transkrypcji tych genów przez OpaR prowadziła bezpośrednio do zmian wewnątrzkomórkowego stężenia c-di-GMP.
  • Bezpośredni związek między metabolizmem QS i c-di-GMP w  parahaemolyticus RIMD2210633 sprzyjałby precyzyjnej kontroli transkrypcji genów i zachowań bakterii, takich jak tworzenie biofilmu.

SUMO-1(SUMO1/1188) Antibody

BNC811188-100 100uL
EUR 199
Description: Primary antibody against SUMO-1(SUMO1/1188), CF680R conjugate, Concentration: 0.1mg/mL

SUMO-1(SUMO1/1188) Antibody

BNC811188-500 500uL
EUR 544
Description: Primary antibody against SUMO-1(SUMO1/1188), CF680R conjugate, Concentration: 0.1mg/mL

SUMO-1(SM1/495) Antibody

BNC880495-100 100uL
EUR 199
Description: Primary antibody against SUMO-1(SM1/495), CF488A conjugate, Concentration: 0.1mg/mL

SUMO-1(SM1/495) Antibody

BNC880495-500 500uL
EUR 544
Description: Primary antibody against SUMO-1(SM1/495), CF488A conjugate, Concentration: 0.1mg/mL

SUMO-1(SUMO1/1188) Antibody

BNCAP1188-100 100uL
EUR 199
Description: Primary antibody against SUMO-1(SUMO1/1188), Alkaline Phosphatase conjugate, Concentration: 0.1mg/mL

SUMO-1(SUMO1/1188) Antibody

BNCAP1188-500 500uL
EUR 544
Description: Primary antibody against SUMO-1(SUMO1/1188), Alkaline Phosphatase conjugate, Concentration: 0.1mg/mL

SUMO-1(SM1/495) Antibody

BNCB0495-100 100uL
EUR 199
Description: Primary antibody against SUMO-1(SM1/495), Biotin conjugate, Concentration: 0.1mg/mL

SUMO-1(SM1/495) Antibody

BNCB0495-500 500uL
EUR 544
Description: Primary antibody against SUMO-1(SM1/495), Biotin conjugate, Concentration: 0.1mg/mL

SUMO-1(SUMO1/1188) Antibody

BNCB1188-100 100uL
EUR 199
Description: Primary antibody against SUMO-1(SUMO1/1188), Biotin conjugate, Concentration: 0.1mg/mL

SUMO-1(SUMO1/1188) Antibody

BNCB1188-500 500uL
EUR 544
Description: Primary antibody against SUMO-1(SUMO1/1188), Biotin conjugate, Concentration: 0.1mg/mL

SUMO-1(SUMO1/1188) Antibody

BNC471188-100 100uL
EUR 199
Description: Primary antibody against SUMO-1(SUMO1/1188), CF647 conjugate, Concentration: 0.1mg/mL

SUMO-1(SUMO1/1188) Antibody

BNC471188-500 500uL
EUR 544
Description: Primary antibody against SUMO-1(SUMO1/1188), CF647 conjugate, Concentration: 0.1mg/mL

SUMO-1(SM1/495) Antibody

BNC550495-100 100uL
EUR 199
Description: Primary antibody against SUMO-1(SM1/495), CF555 conjugate, Concentration: 0.1mg/mL

SUMO-1(SM1/495) Antibody

BNC550495-500 500uL
EUR 544
Description: Primary antibody against SUMO-1(SM1/495), CF555 conjugate, Concentration: 0.1mg/mL

SUMO-1(SUMO1/1188) Antibody

BNC551188-100 100uL
EUR 199
Description: Primary antibody against SUMO-1(SUMO1/1188), CF555 conjugate, Concentration: 0.1mg/mL

SUMO-1(SUMO1/1188) Antibody

BNC551188-500 500uL
EUR 544
Description: Primary antibody against SUMO-1(SUMO1/1188), CF555 conjugate, Concentration: 0.1mg/mL

SUMO-1(SM1/495) Antibody

BNC430495-100 100uL
EUR 199
Description: Primary antibody against SUMO-1(SM1/495), CF543 conjugate, Concentration: 0.1mg/mL

SUMO-1(SM1/495) Antibody

BNC430495-500 500uL
EUR 544
Description: Primary antibody against SUMO-1(SM1/495), CF543 conjugate, Concentration: 0.1mg/mL

SUMO-1(SUMO1/1188) Antibody

BNC431188-100 100uL
EUR 199
Description: Primary antibody against SUMO-1(SUMO1/1188), CF543 conjugate, Concentration: 0.1mg/mL

SUMO-1(SUMO1/1188) Antibody

BNC431188-500 500uL
EUR 544
Description: Primary antibody against SUMO-1(SUMO1/1188), CF543 conjugate, Concentration: 0.1mg/mL

SUMO-1(SM1/495) Antibody

BNC470495-100 100uL
EUR 199
Description: Primary antibody against SUMO-1(SM1/495), CF647 conjugate, Concentration: 0.1mg/mL

SUMO-1(SM1/495) Antibody

BNC470495-500 500uL
EUR 544
Description: Primary antibody against SUMO-1(SM1/495), CF647 conjugate, Concentration: 0.1mg/mL

SUMO-1(SUMO1/1188) Antibody

BNC881188-100 100uL
EUR 199
Description: Primary antibody against SUMO-1(SUMO1/1188), CF488A conjugate, Concentration: 0.1mg/mL

SUMO-1(SUMO1/1188) Antibody

BNC881188-500 500uL
EUR 544
Description: Primary antibody against SUMO-1(SUMO1/1188), CF488A conjugate, Concentration: 0.1mg/mL

SUMO-1(SM1/495) Antibody

BNC940495-100 100uL
EUR 199
Description: Primary antibody against SUMO-1(SM1/495), CF594 conjugate, Concentration: 0.1mg/mL

SUMO-1(SM1/495) Antibody

BNC940495-500 500uL
EUR 544
Description: Primary antibody against SUMO-1(SM1/495), CF594 conjugate, Concentration: 0.1mg/mL

SUMO-1(SUMO1/1188) Antibody

BNC941188-100 100uL
EUR 199
Description: Primary antibody against SUMO-1(SUMO1/1188), CF594 conjugate, Concentration: 0.1mg/mL

SUMO-1(SUMO1/1188) Antibody

BNC941188-500 500uL
EUR 544
Description: Primary antibody against SUMO-1(SUMO1/1188), CF594 conjugate, Concentration: 0.1mg/mL

SUMO-1(SUMO1/1188) Antibody

BNCH1188-100 100uL
EUR 199
Description: Primary antibody against SUMO-1(SUMO1/1188), Horseradish Peroxidase conjugate, Concentration: 0.1mg/mL

SUMO-1(SUMO1/1188) Antibody

BNCH1188-500 500uL
EUR 544
Description: Primary antibody against SUMO-1(SUMO1/1188), Horseradish Peroxidase conjugate, Concentration: 0.1mg/mL

SUMO-1(SM1/495) Antibody

BNCP0495-250 250uL
EUR 383
Description: Primary antibody against SUMO-1(SM1/495), PerCP conjugate, Concentration: 0.1mg/mL

SUMO-1(SUMO1/1188) Antibody

BNCP1188-250 250uL
EUR 383
Description: Primary antibody against SUMO-1(SUMO1/1188), PerCP conjugate, Concentration: 0.1mg/mL

SUMO-1(SM1/495) Antibody

BNC040495-100 100uL
EUR 199
Description: Primary antibody against SUMO-1(SM1/495), CF405S conjugate, Concentration: 0.1mg/mL

SUMO-1(SM1/495) Antibody

BNC040495-500 500uL
EUR 544
Description: Primary antibody against SUMO-1(SM1/495), CF405S conjugate, Concentration: 0.1mg/mL

SUMO-1(SUMO1/1188) Antibody

BNC041188-100 100uL
EUR 199
Description: Primary antibody against SUMO-1(SUMO1/1188), CF405S conjugate, Concentration: 0.1mg/mL

SUMO-1(SUMO1/1188) Antibody

BNC041188-500 500uL
EUR 544
Description: Primary antibody against SUMO-1(SUMO1/1188), CF405S conjugate, Concentration: 0.1mg/mL

SUMO-1(SM1/495) Antibody

BNC050495-100 100uL
EUR 199
Description: Primary antibody against SUMO-1(SM1/495), CF405M conjugate, Concentration: 0.1mg/mL

SUMO-1(SM1/495) Antibody

BNC050495-500 500uL
EUR 544
Description: Primary antibody against SUMO-1(SM1/495), CF405M conjugate, Concentration: 0.1mg/mL

SUMO-1(SM1/495) Antibody

BNCR0495-250 250uL
EUR 383
Description: Primary antibody against SUMO-1(SM1/495), RPE conjugate, Concentration: 0.1mg/mL

SUMO-1(SUMO1/1188) Antibody

BNCR1188-250 250uL
EUR 383
Description: Primary antibody against SUMO-1(SUMO1/1188), RPE conjugate, Concentration: 0.1mg/mL

SUMO-1(SM1/495) Antibody

BNUB0495-100 100uL
EUR 209
Description: Primary antibody against SUMO-1(SM1/495), Concentration: 0.2mg/mL

SUMO-1(SM1/495) Antibody

BNUB0495-500 500uL
EUR 458
Description: Primary antibody against SUMO-1(SM1/495), Concentration: 0.2mg/mL

SUMO-1(SUMO1/1188) Antibody

BNUB1188-100 100uL
EUR 209
Description: Primary antibody against SUMO-1(SUMO1/1188), Concentration: 0.2mg/mL

SUMO-1(SUMO1/1188) Antibody

BNUB1188-500 500uL
EUR 458
Description: Primary antibody against SUMO-1(SUMO1/1188), Concentration: 0.2mg/mL

SUMO-1(SM1/495) Antibody

BNC680495-100 100uL
EUR 199
Description: Primary antibody against SUMO-1(SM1/495), CF568 conjugate, Concentration: 0.1mg/mL

SUMO-1(SM1/495) Antibody

BNC680495-500 500uL
EUR 544
Description: Primary antibody against SUMO-1(SM1/495), CF568 conjugate, Concentration: 0.1mg/mL

SUMO-1(SUMO1/1188) Antibody

BNC681188-100 100uL
EUR 199
Description: Primary antibody against SUMO-1(SUMO1/1188), CF568 conjugate, Concentration: 0.1mg/mL

SUMO-1(SUMO1/1188) Antibody

BNC681188-500 500uL
EUR 544
Description: Primary antibody against SUMO-1(SUMO1/1188), CF568 conjugate, Concentration: 0.1mg/mL

SUMO-1(SM1/495) Antibody

BNC700495-100 100uL
EUR 199
Description: Primary antibody against SUMO-1(SM1/495), CF770 conjugate, Concentration: 0.1mg/mL

SUMO-1(SM1/495) Antibody

BNC700495-500 500uL
EUR 544
Description: Primary antibody against SUMO-1(SM1/495), CF770 conjugate, Concentration: 0.1mg/mL

SUMO-1(SUMO1/1188) Antibody

BNC701188-100 100uL
EUR 199
Description: Primary antibody against SUMO-1(SUMO1/1188), CF770 conjugate, Concentration: 0.1mg/mL

SUMO-1(SUMO1/1188) Antibody

BNC701188-500 500uL
EUR 544
Description: Primary antibody against SUMO-1(SUMO1/1188), CF770 conjugate, Concentration: 0.1mg/mL

SUMO-1(SM1/495) Antibody

BNC800495-100 100uL
EUR 199
Description: Primary antibody against SUMO-1(SM1/495), CF680 conjugate, Concentration: 0.1mg/mL

SUMO-1(SM1/495) Antibody

BNC800495-500 500uL
EUR 544
Description: Primary antibody against SUMO-1(SM1/495), CF680 conjugate, Concentration: 0.1mg/mL

SUMO-1(SUMO1/1188) Antibody

BNC051188-100 100uL
EUR 199
Description: Primary antibody against SUMO-1(SUMO1/1188), CF405M conjugate, Concentration: 0.1mg/mL

SUMO-1(SUMO1/1188) Antibody

BNC051188-500 500uL
EUR 544
Description: Primary antibody against SUMO-1(SUMO1/1188), CF405M conjugate, Concentration: 0.1mg/mL

SUMO-1(SM1/495) Antibody

BNC400495-100 100uL
EUR 199
Description: Primary antibody against SUMO-1(SM1/495), CF640R conjugate, Concentration: 0.1mg/mL

SUMO-1(SM1/495) Antibody

BNC400495-500 500uL
EUR 544
Description: Primary antibody against SUMO-1(SM1/495), CF640R conjugate, Concentration: 0.1mg/mL

SUMO-1(SM1/495) Antibody

BNC610495-100 100uL
EUR 199
Description: Primary antibody against SUMO-1(SM1/495), CF660R conjugate, Concentration: 0.1mg/mL

SUMO-1(SM1/495) Antibody

BNC610495-500 500uL
EUR 544
Description: Primary antibody against SUMO-1(SM1/495), CF660R conjugate, Concentration: 0.1mg/mL

SUMO-1(SUMO1/1188) Antibody

BNC611188-100 100uL
EUR 199
Description: Primary antibody against SUMO-1(SUMO1/1188), CF660R conjugate, Concentration: 0.1mg/mL

SUMO-1(SUMO1/1188) Antibody

BNC611188-500 500uL
EUR 544
Description: Primary antibody against SUMO-1(SUMO1/1188), CF660R conjugate, Concentration: 0.1mg/mL

SUMO-1(SUMO1/1188) Antibody

BNC401188-100 100uL
EUR 199
Description: Primary antibody against SUMO-1(SUMO1/1188), CF640R conjugate, Concentration: 0.1mg/mL

SUMO-1(SUMO1/1188) Antibody

BNC401188-500 500uL
EUR 544
Description: Primary antibody against SUMO-1(SUMO1/1188), CF640R conjugate, Concentration: 0.1mg/mL

SUMO-1(SUMO1/1188) Antibody

BNC801188-100 100uL
EUR 199
Description: Primary antibody against SUMO-1(SUMO1/1188), CF680 conjugate, Concentration: 0.1mg/mL

SUMO-1(SUMO1/1188) Antibody

BNC801188-500 500uL
EUR 544
Description: Primary antibody against SUMO-1(SUMO1/1188), CF680 conjugate, Concentration: 0.1mg/mL

SUMO-1(SM1/495) Antibody

BNCH0495-100 100uL
EUR 199
Description: Primary antibody against SUMO-1(SM1/495), Horseradish Peroxidase conjugate, Concentration: 0.1mg/mL

SUMO-1(SM1/495) Antibody

BNCH0495-500 500uL
EUR 544
Description: Primary antibody against SUMO-1(SM1/495), Horseradish Peroxidase conjugate, Concentration: 0.1mg/mL

SUMO-1(SM1/495) Antibody

BNUM0495-50 50uL
EUR 395
Description: Primary antibody against SUMO-1(SM1/495), 1mg/mL

SUMO-1(SUMO1/1188) Antibody

BNUM1188-50 50uL
EUR 395
Description: Primary antibody against SUMO-1(SUMO1/1188), 1mg/mL

Sumo Antibody

24467-100ul 100ul
EUR 390

Sumo Antibody

3969-002mg 0.02 mg
EUR 171.82
Description: Sumo Antibody: The sumo family of proteins is related both structurally and functionally to ubiquitin in that they are post-translationally attached to the e-amino group of a lysine residue of the substrate protein. This sumoylation plays a number of roles in DNA replication and repair, protein targeting to various subnuclear structures, and the regulation of numerous cellular processes including the inflammatory response in mammalian cells. Sumo was initially identified as a covalent modification of RanGAP1 in studies on nuclear import in mammalian cells. More recently, sumo has been shown to be involved in the regulation of transcription factors, possibly by enhancing their interactions with co-repressors. Sumo is also thought to play some role in the modulation of ubiquitin-mediated degradation of proteins by acting as an inhibitor. At least four different isoforms of sumo are known to exist; Sumo antibody will only recognize isoform 1.

Sumo Antibody

3969-01mg 0.1 mg
EUR 436.42
Description: Sumo Antibody: The sumo family of proteins is related both structurally and functionally to ubiquitin in that they are post-translationally attached to the e-amino group of a lysine residue of the substrate protein. This sumoylation plays a number of roles in DNA replication and repair, protein targeting to various subnuclear structures, and the regulation of numerous cellular processes including the inflammatory response in mammalian cells. Sumo was initially identified as a covalent modification of RanGAP1 in studies on nuclear import in mammalian cells. More recently, sumo has been shown to be involved in the regulation of transcription factors, possibly by enhancing their interactions with co-repressors. Sumo is also thought to play some role in the modulation of ubiquitin-mediated degradation of proteins by acting as an inhibitor. At least four different isoforms of sumo are known to exist; Sumo antibody will only recognize isoform 1.

SUMO-1 Protein

E28000 100 µg
EUR 353.05
Description: Ask the seller for details

anti-Sumo 1

YF-PA15205 50 ul
EUR 363
Description: Mouse polyclonal to Sumo 1

Monoclonal SUMO-1 Antibody, Clone: Y299

APR07194G 0.1ml
EUR 528
Description: A Monoclonal antibody against Human SUMO-1. The antibodies are raised in Rabbit and are from clone Y299. This antibody is applicable in WB, IHC and IF