konsult-med

Badanie  asocjacyjne całego genomu fosforylowanego w osoczu tau181

Fosforylowane w osoczu tau w treoninie-181 (P-tau181) są obiecujące jako dostępny biomarker na bazie krwi, specyficzny dla choroby Alzheimera (AD), a poziomy wykazują ostatnio wysoką dokładność predykcyjną dla patologii związanej z AD. Genetyczne podstawy poziomów P-tau181 pozostają jednak nieuchwytne. Niniejsze badanie przedstawia pierwsze badanie asocjacyjne całego genomu P-tau181 w osoczu na łącznej próbie 1153 uczestników z 2 niezależnych kohort.

Żadne loci, inne niż te w regionie genomowym APOE (wariant wiodący = rs429358, beta = 0,32, p = 8,44 × 10 -25 ) nie wykazywały związku z P-tau181 przy istotności dla całego genomu (p < 5 × 10 -08 ), chociaż rs60872856 na chromosomie 2 zbliżył się (beta = -0,28, p = 3,23 × 10 -07 , najbliższy gen = CYTIP). Ponieważ allel APOE ε4 jest już dobrze ugruntowanym wariantem genetycznym związanym z AD, w badaniu tym nie znaleziono dowodów na nowe powiązania genetyczne istotne dla P-tau181 w osoczu, chociaż przedstawia rs60872856 na chromosomie 2 jako kandydujące locus do dalszej oceny w przyszłości większe rozmiar GWAS.

Wymagania analityczne dotyczące stosowania  sekwencjonowania całego genomu w precyzyjnej onkologii

Badanie całego genomu guza za pomocą sekwencjonowania całego genomu (WGS) zapewnia bezprecedensowy wgląd w biologię i patogenezę raka, z potencjalnym wpływem na diagnostykę, rokowanie i wybór terapii. WGS jest w stanie wykryć zarówno sekwencje, jak i warianty strukturalne, a tym samym łączy centralne domeny cytogenetyki i genetyki molekularnej.

Biorąc pod uwagę potencjał WGS w kierowaniu terapią celowaną i podejmowaniu decyzji klinicznych, przewidujemy stopniowe przejście metody od badań do rutyny klinicznej. Niniejszy przegląd jest jednym z trzech w tym wydaniu, które mają na celu ułatwienie tego wysiłku, poprzez omówienie dogłębnej walidacji analitycznej , interpretacji klinicznej i klinicznej użyteczności WGS. W przeglądzie podkreślono wymagania dotyczące wdrożenia, walidacji i utrzymania klinicznego potoku WGS w celu uzyskania wysokiej jakości danych specyficznych dla pacjenta zgodnie z lokalnym krajobrazem regulacyjnym.

Każdy etap procesu WGS, który obejmuje ekstrakcję DNA, przygotowanie biblioteki, sekwencjonowanie, analizę bioinformatyczną i przechowywanie danych, jest rozważany pod kątem jego logistyki , potrzeb, potencjalnych pułapek i wymaganego zarządzania jakością. WGS prawdopodobnie posunie naprzód diagnostykę kliniczną i opiekę nad pacjentem, jeśli wymagania i wyzwania związane z techniką zostaną rozpoznane i spełnione.

Wydajna   edycja genomu przy użyciu endogennego U6 snRNA CRISPR/Cas9 sgRNA sterowanego promotorem w Sclerotinia sclerotiorum

Wcześniej informowaliśmy o systemie edycji genomu CRISPR-Cas9 dla nekrotroficznego grzybowego patogenu roślinnego Sclerotinia sclerotiorum. Ten system (system TrpC-sgRNA), oparty na promotorze polimerazy RNA II (RNA Pol II) (TrpC) kierującym transkrypcją sgRNA in vivo, odniósł sukces w tworzeniu mutantów insercyjnych genów. Jednak stosunkowo niska wydajność celowanej edycji genów utrudniała zastosowanie tej metody do badań genomiki funkcjonalnej S. sclerotiorum.

W celu dalszej optymalizacji systemu CRISPR-Cas9, systemu za pośrednictwem wolnego od plazmidu białka Cas9/rybonukleoproteiny sgRNA (RNP) (system RNP) oraz opartego na plazmidzie systemu transkrypcji sgRNA opartego na polimerazie RNA III (U6) (u6- sgRNA) zostały ustalone i ocenione. Wcześniej scharakteryzowane locus acetylohydrolazy szczawiooctanowej (Ssoah1) i nowe locus kodujące syntazę poliketydową12 (Sspks12) były celem tego badania w celu stworzenia mutantów powodujących utratę funkcji. System RNP, podobny do opisanego wcześniej systemu TrpC-sgRNA, tworzy mutacje w locus genu Ssoah1 z porównywalną wydajnością.

Jednak żaden system nie wygenerował z powodzeniem mutacji w locus genu Sspks12 . System U6-sgRNA wykazał znacznie wyższą wydajność mutacji genetycznych w obu loci. Technologia ta zapewnia prostą i wydajną strategię ukierunkowanej mutacji genów, a tym samym przyspieszy tempo badań nad patogennością i rozwojem tego ważnego gospodarczo patogenu roślinnego.

 

konsult-med
konsult-med

Analiza metylacji DNA całego genomu białka C-reaktywnego wśród Ghańczyków sugeruje powiązania molekularne z pojawiającym się ryzykiem chorób sercowo-naczyniowych

Mechanizmy molekularne na przecięciu stanów zapalnych i chorób sercowo-naczyniowych (CVD) wśród Afrykanów są wciąż nieznane. Przeprowadziliśmy badanie asocjacyjne obejmujące cały epigenom w celu zidentyfikowania loci związanych z białkiem C-reaktywnym w surowicy (markerem stanu zapalnego) wśród Ghańczyków i dalej oceniliśmy, czy pozycje o zróżnicowanej metylacji (DMP) były powiązane z CVD w poprzednich raportach, czy też z szacowanym ryzykiem CVD w ta sama populacja.

Użyliśmy Illumina Infinium® HumanMethylation450 BeadChip do uzyskania profili DNAm próbek krwi 589 Ghańczyków z badania RODAM (bez ostrych infekcji, nieprzyjmowania leków przeciwzapalnych, poziom CRP < 40 mg/L). Następnie wykorzystaliśmy modele liniowe do identyfikacji DMP związanych ze stężeniami CRP. Submit-hoc oceniliśmy powiązania zidentyfikowanych DMP z podwyższonym ryzykiem CVD oszacowanym na podstawie oceny ryzyka ASCVD. Przeprowadziliśmy również analizy podzbiorów przy poziomach CRP ≤10 mg/l oraz analizy replikacji na sondach kandydujących.

Na koniec oceniliśmy biologiczne znaczenie naszych wyników w publicznych bazach danych. Następnie zidentyfikowaliśmy 14 nowych DMP związanych z CRP. W ocenach post-hoc stwierdziliśmy, że DMP w PC, BTG4 i PADI1 wykazywały fashionable powiązań z oszacowanym ryzykiem CVD, zidentyfikowaliśmy oddzielny DMP w MORC2, który był związany z poziomami CRP ≤10 mg/l, i z powodzeniem powtórzyliśmy 65 ( 24%) wcześniej zgłoszonych DMP. Wszystkie DMP z adnotacjami genów (13) były biologicznie powiązane z zapaleniem lub cechami CVD. Zidentyfikowaliśmy loci epigenetyczne, które mogą odgrywać rolę na przecięciu zapalenia i CVD wśród Ghańczyków. Potrzebne są dalsze badania wśród innych Afrykanów, aby potwierdzić nasze odkrycia.

Ocena kompletnego i niejawnych proteomie płytek z  genomu -Szeroki transkryptów ludzkich płytek krwi i megakariocytów obejmujących funkcje płytek krwi

 • Nowa analiza transkryptomu płytek krwi i megakariocytów umożliwia przewidywanie pełnego lub teoretycznego proteomu reprezentatywnej ludzkiej płytki krwi. Tutaj zintegrowaliśmy ustalone proteomy płytek krwi z sześciu kohort zdrowych osób, obejmujące białka 5,2 ok, z dwoma nowymi transkryptomami całego genomu (57,Eight ok mRNA). W przypadku transkryptów kodujących białka 14,Eight ok przypisaliśmy białka do 21 klas opartych na UniProt, w oparciu o ich preferencyjną lokalizację wewnątrzkomórkową i przypuszczalną funkcję.
 • Ten sklasyfikowany profil transkryptom-proteom płytek krwi ujawnił: (i) Brak 37,2 tys. transkryptów obejmujących cały genom. (ii) Wysokie podobieństwo ilościowe transkryptomów płytek krwi i megakariocytów (R = 0,75) dla 14,Eight ok genów kodujących białka, ale nie dla 3,Eight ok genów RNA lub 1,9 ok pseudogenów (R = 0,43-0,54), co sugeruje redystrybucję mRNA po złuszczeniu płytek z megakariocytów. iii takich białek. (v) Niedostateczna reprezentacja w zidentyfikowanym proteomie białek związanych z jądrem, błonowych i sygnałowych, a także białek o niskim poziomie transkryptów.
 • Następnie skonstruowaliśmy mannequin predykcyjny, oparty na funkcji białka, poziomie transkryptu i lokalizacji (około)jądrowej, i obliczyliśmy możliwy do uzyskania proteom przy ~10 tys. białek. Walidacja modelu pozwoliła zidentyfikować 1,Zero tys. dodatkowych białek w przewidywanych klasach. Analiza sieci i baz danych wykazała obecność 2,four ok białek o możliwej roli w zakrzepicy i hemostazie oraz 138 białek powiązanych z zaburzeniami związanymi z płytkami krwi. Ten obejmujący cały genom transkryptom płytek krwi i (nie)zidentyfikowana baza danych proteomu stanowią zatem podstawę do odkrywania roli nieznanych białek płytek krwi w zdrowiu i chorobie.

Coenzyme Q9 (COQ9) Antibody

abx032334-80l 80 µl
EUR 286

Coenzyme Q9 (COQ9) Antibody

abx231881-100ug 100 ug
EUR 481

Coenzyme Q9 (COQ9) Antibody

abx145388-100ug 100 ug
EUR 391

COQ9 Coenzyme Q9 Human Recombinant Protein

PROTO75208 Regular: 20ug
EUR 317
Description: COQ9 Human Recombinant produced in E.Coli is a single, non-glycosylated polypeptide chain containing 297 amino acids (45-318 a.a) and having a molecular mass of 33.3kDa.;COQ9 is fused to a 23 amino acid His-tag at N-terminus & purified by proprietary chromatographic techniques.

Human Coenzyme Q9 (COQ9) ELISA Kit

abx386640-96tests 96 tests
EUR 911

GST Monoclonal Antibody(Q9)

44022-100ul 100ul
EUR 252

Mouse H2-Q9 ELISA KIT

ELI-27594m 96 Tests
EUR 865

H2-Q9 Recombinant Protein (Mouse)

RP140777 100 ug Ask for price

H2-Q9 ORF Vector (Mouse) (pORF)

ORF046927 1.0 ug DNA
EUR 506

H2-Q9 sgRNA CRISPR Lentivector set (Mouse)

K4070901 3 x 1.0 ug
EUR 339

H2-Q9 sgRNA CRISPR Lentivector (Mouse) (Target 1)

K4070902 1.0 ug DNA
EUR 154

H2-Q9 sgRNA CRISPR Lentivector (Mouse) (Target 2)

K4070903 1.0 ug DNA
EUR 154

H2-Q9 sgRNA CRISPR Lentivector (Mouse) (Target 3)

K4070904 1.0 ug DNA
EUR 154

H2-Q9 3'UTR GFP Stable Cell Line

TU159310 1.0 ml Ask for price

H2-Q9 3'UTR Luciferase Stable Cell Line

TU109310 1.0 ml Ask for price

H2-Q9 Protein Vector (Mouse) (pPB-C-His)

PV187706 500 ng
EUR 603

H2-Q9 Protein Vector (Mouse) (pPB-N-His)

PV187707 500 ng
EUR 603

H2-Q9 Protein Vector (Mouse) (pPM-C-HA)

PV187708 500 ng
EUR 603

H2-Q9 Protein Vector (Mouse) (pPM-C-His)

PV187709 500 ng
EUR 603

Coenzyme A

HY-128851 10mg
EUR 119

Coenzyme Q10

HY-N0111 5g
EUR 302

Coenzyme Q10

20-abx184661
 • EUR 286.00
 • EUR 1428.00
 • EUR 551.00
 • 1 g
 • 25 g
 • 5 g

Coenzyme Q10

GP6626-100MG 100 mg
EUR 50

Coenzyme Q10

GP6626-1G 1 g
EUR 94

Coenzyme Q10

N1796-200 200 mg
EUR 96
Description: Extracted from Coenzyme Q10;Suitability:Chloroform,benzene and carbon tetrachloride;Store the product in sealed,cool and dry condition

Coenzyme Q10

N1796-5.1 10 mM (in 1mL DMSO)
EUR 108
Description: Extracted from Coenzyme Q10;Suitability:Chloroform,benzene and carbon tetrachloride;Store the product in sealed,cool and dry condition

Coenzyme Q10

B2310-10
EUR 120

Coenzyme Q10

B2310-50
EUR 262

Coenzyme Q10

TB0064 10X20mg
EUR 274

Anti-Myeloperoxidase/ MPO Antibody Clone MPO-Q9, Unconjugated-100ug

QDX26-100ug 100ug
EUR 403

Coenzyme A hydrate

GK0114-100MG 100 mg
EUR 229

Coenzyme A hydrate

GK0114-250MG 250 mg
EUR 413

Coenzyme A hydrate

GK0114-25MG 25 mg
EUR 102

Methylmalonyl Coenzyme A

B8229-1 1 mg
EUR 160

Methylmalonyl Coenzyme A

B8229-5 5 mg
EUR 489

H2-Q9 sgRNA CRISPR/Cas9 All-in-One Lentivector set (Mouse)

K4070905 3 x 1.0 ug
EUR 376

Anti-Lipoprotein-associated phospholipase A2 Antibody Clone PLA2G7-Q9, Unconjugated-100ug

QDX24-100ug 100ug
EUR 530

Anti-Retinol-Binding Protein 4 Antibody Clone RBP4-Q9, Unconjugated-100ug

QDX9-100ug 100ug
EUR 436

H2-Q9 sgRNA CRISPR/Cas9 All-in-One Lentivector (Mouse) (Target 1)

K4070906 1.0 ug DNA
EUR 167

H2-Q9 sgRNA CRISPR/Cas9 All-in-One Lentivector (Mouse) (Target 2)

K4070907 1.0 ug DNA
EUR 167

H2-Q9 sgRNA CRISPR/Cas9 All-in-One Lentivector (Mouse) (Target 3)

K4070908 1.0 ug DNA
EUR 167

Coenzyme Q4 (COQ4) Antibody

20-abx301759
 • EUR 411.00
 • EUR 1845.00
 • EUR 599.00
 • EUR 182.00
 • EUR 300.00
 • 100 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 20 ug
 • 50 ug

Coenzyme Q10A (COQ10A) Antibody

abx231876-100ug 100 ug
EUR 509

Coenzyme Q4 (COQ4) Antibody

abx231877-100ug 100 ug
EUR 481

Coenzyme Q8B (COQ8B) Antibody

20-abx241178
 • EUR 411.00
 • EUR 300.00
 • 100 ul
 • 50 ul

Coenzyme Q8B (COQ8B) Antibody

20-abx241179
 • EUR 411.00
 • EUR 300.00
 • 100 ul
 • 50 ul

Coenzyme A trilithium salt

GE3164-500MG 500 mg
EUR 748

Coenzyme Q8B (COQ8B) Antibody

20-abx329287
 • EUR 314.00
 • EUR 244.00
 • 100 ug
 • 50 ug

Coenzyme Q8B (COQ8B) Antibody

abx332267-100ul 100 ul
EUR 425

Coenzyme A Assay Kit

55R-1386 100 assays
EUR 706
Description: Assay Kit for detection of Coenzyme A Activity in the research laboratory

Coenzyme A Synthase (COASY) Antibody

20-abx302432
 • EUR 411.00
 • EUR 1845.00
 • EUR 599.00
 • EUR 182.00
 • EUR 300.00
 • 100 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 20 ug
 • 50 ug

Coenzyme A Synthase (COASY) Antibody

20-abx149441
 • EUR 425.00
 • EUR 342.00
 • 100 ug
 • 50 ug

Coenzyme A Synthase (COASY) Antibody

20-abx125692
 • EUR 411.00
 • EUR 592.00
 • EUR 182.00
 • EUR 314.00
 • 100 ul
 • 200 ul
 • 20 ul
 • 50 ul

Coenzyme Q6, Monooxygenase (COQ6) Antibody

20-abx126871
 • EUR 411.00
 • EUR 592.00
 • 100 ul
 • 200 ul

Coenzyme A Synthase (COASY) Antibody

20-abx111712
 • EUR 732.00
 • EUR 398.00
 • 150 ul
 • 50 ul

Coenzyme Q5, Methyltransferase (COQ5) Antibody

20-abx111714
 • EUR 732.00
 • EUR 398.00
 • 150 ul
 • 50 ul

Coenzyme Q7, Hydroxylase (COQ7) Antibody

20-abx111716
 • EUR 732.00
 • EUR 398.00
 • 150 ul
 • 50 ul

Isovaleryl Coenzyme A Dehydrogenase (Recombinant)

20-abx073107
 • EUR 2861.00
 • EUR 328.00
 • EUR 230.00
 • 1 mg
 • 25 ug
 • 5 ug

Hydroxyacyl-Coenzyme A Dehydrogenase (Recombinant)

20-abx073113
 • EUR 2861.00
 • EUR 328.00
 • EUR 230.00
 • 1 mg
 • 25 ug
 • 5 ug

Glutaryl-Coenzyme A Dehydrogenase (Recombinant)

20-abx073660
 • EUR 328.00
 • EUR 5924.00
 • EUR 230.00
 • 10 ug
 • 1 mg
 • 2 µg

Coenzyme Q5, Methyltransferase (COQ5) Antibody

abx034322-400ul 400 ul
EUR 523

Coenzyme Q5, Methyltransferase (COQ5) Antibody

abx034322-80l 80 µl
EUR 286

Coenzyme Q7, Hydroxylase (COQ7) Antibody

20-abx006530
 • EUR 411.00
 • EUR 592.00
 • EUR 182.00
 • EUR 314.00
 • 100 ul
 • 200 ul
 • 20 ul
 • 50 ul

Coenzyme Q3, Methyltransferase (COQ3) Antibody

20-abx006975
 • EUR 411.00
 • EUR 592.00
 • EUR 182.00
 • EUR 314.00
 • 100 ul
 • 200 ul
 • 20 ul
 • 50 ul

Coenzyme A Synthase (COASY) Antibody

20-abx008026
 • EUR 300.00
 • EUR 439.00
 • EUR 189.00
 • 100 ul
 • 200 ul
 • 30 ul

Coenzyme Q5, Methyltransferase (COQ5) Antibody

20-abx003858
 • EUR 411.00
 • EUR 592.00
 • 100 ul
 • 200 ul

Coenzyme Q6, Monooxygenase (COQ6) Antibody

abx026272-400ul 400 ul
EUR 523

Coenzyme Q6, Monooxygenase (COQ6) Antibody

abx026272-80l 80 µl
EUR 286

Coenzyme Q6, Monooxygenase (COQ6) Antibody

20-abx318155
 • EUR 411.00
 • EUR 1845.00
 • EUR 599.00
 • EUR 182.00
 • EUR 300.00
 • 100 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 20 ug
 • 50 ug

Coenzyme Q7, Hydroxylase (COQ7) Antibody

20-abx320453
 • EUR 300.00
 • EUR 244.00
 • 100 ul
 • 50 ul

Coenzyme Q8B (COQ8B) Antibody (HRP)

20-abx316413
 • EUR 411.00
 • EUR 1845.00
 • EUR 599.00
 • EUR 182.00
 • EUR 300.00
 • 100 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 20 ug
 • 50 ug

Coenzyme Q8B (COQ8B) Antibody (FITC)

20-abx316414
 • EUR 411.00
 • EUR 1845.00
 • EUR 599.00
 • EUR 182.00
 • EUR 300.00
 • 100 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 20 ug
 • 50 ug

Coenzyme Q8B (COQ8B) Antibody (Biotin)

20-abx316415
 • EUR 411.00
 • EUR 1845.00
 • EUR 599.00
 • EUR 182.00
 • EUR 300.00
 • 100 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 20 ug
 • 50 ug

Coenzyme Q4 (COQ4) Antibody (HRP)

20-abx312433
 • EUR 411.00
 • EUR 1845.00
 • EUR 599.00
 • EUR 182.00
 • EUR 300.00
 • 100 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 20 ug
 • 50 ug

Coenzyme Q4 (COQ4) Antibody (FITC)

20-abx312434
 • EUR 411.00
 • EUR 1845.00
 • EUR 599.00
 • EUR 182.00
 • EUR 300.00
 • 100 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 20 ug
 • 50 ug

Coenzyme Q4 (COQ4) Antibody (Biotin)

20-abx312435
 • EUR 411.00
 • EUR 1845.00
 • EUR 599.00
 • EUR 182.00
 • EUR 300.00
 • 100 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 20 ug
 • 50 ug

Coenzyme Q7, Hydroxylase (COQ7) Antibody

20-abx322714
 • EUR 300.00
 • EUR 244.00
 • 100 ul
 • 50 ul

Coenzyme A Synthase (COASY) Antibody

abx231823-100ug 100 ug
EUR 509

Coenzyme Q5, Methyltransferase (COQ5) Antibody

abx231878-100ug 100 ug
EUR 509

Coenzyme Q6, Monooxygenase (COQ6) Antibody

abx231879-100ug 100 ug
EUR 481

Coenzyme Q7, Hydroxylase (COQ7) Antibody

abx231880-100ug 100 ug
EUR 481

Coenzyme Q10 (COQ10) ELISA Kit

abx159767-96tests 96 tests
EUR 1130

Coenzyme Q3, Methyltransferase (COQ3) Antibody

abx145363-100ug 100 ug
EUR 391

Coenzyme Q3, Methyltransferase (COQ3) Antibody

abx145394-100ug 100 ug
EUR 391

Coenzyme Q6, Monooxygenase (COQ6) Antibody

abx145512-100ug 100 ug
EUR 391

Coenzyme A Synthase (COASY) Antibody

abx145546-100ug 100 ug
EUR 391

Coenzyme Q3, Methyltransferase (COQ3) Antibody

20-abx241761
 • EUR 411.00
 • EUR 300.00
 • 100 ul
 • 50 ul

Coenzyme Q3, Methyltransferase (COQ3) Antibody

20-abx141988
 • EUR 370.00
 • EUR 606.00
 • EUR 300.00
 • 100 ul
 • 200 ul
 • 50 ul

Coenzyme Q7, Hydroxylase (COQ7) Antibody

20-abx141417
 • EUR 370.00
 • EUR 606.00
 • EUR 300.00
 • 100 ul
 • 200 ul
 • 50 ul

Coenzyme A Synthase (COASY) Antibody

20-abx175924
 • EUR 439.00
 • EUR 133.00
 • EUR 1233.00
 • EUR 592.00
 • EUR 328.00
 • 100 ug
 • 10 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 50 ug

Acetyl coenzyme A lithium salt

GL8669-10MG 10 mg
EUR 142

Acetyl coenzyme A lithium salt

GL8669-25MG 25 mg
EUR 253

Acetyl coenzyme A lithium salt

GL8669-5MG 5 mg
EUR 98

Coenzyme A sodium salt hydrate

GL9113-100MG 100 mg
EUR 293

Coenzyme A sodium salt hydrate

GL9113-25MG 25 mg
EUR 118