konsult-med

Cyklaza diguanylanowa i fosfodiesteraza

Cyklaza diguanylanowa i fosfodiesteraza oddziałują w celu utrzymania swoistości  sygnalizacji c-di- GMP w regulacji syntezy antybiotyków w  Lysobacter enzymogenes

 • Cykliczny dimeryczny GMP (c-di-GMP) jest uniwersalnym drugim przekaźnikiem w bakteriach. Za złożoność i dynamikę sygnalizacji c-di-GMP odpowiada duża liczba związanych z c-di-GMP cyklaz diguanylanowych (DGC), fosfodiesteraz (PDE) i efektorów. Niektóre z tych komponentów wykorzystują różne metody, aby uniknąć niepożądanego przesłuchu w celu utrzymania specyficzności sygnalizacji.
 • Synteza antybiotyku HSAF (Warmth Secure Antifungal Issue) w  Lysobacter enzymogenes jest regulowana przez specyficzny szlak sygnałowy c-di-GMP, który obejmuje PDE LchP i efektor c-di-GMP Clp (również regulator transkrypcji). W niniejszym badaniu spośród 19 DGC zidentyfikowaliśmy cyklazę diguanylanową LchD , która uczestniczy w tym szlaku.
 • Dalsze badania wskazują, że LchD i LchP oddziałują fizycznie i że katalityczne centrum LchD jest wymagane zarówno do tworzenia kompleksu LchD-LchP, jak i wytwarzania HSAF. Wszystkie wykryte fenotypy potwierdzają, że LchD i LchP wykazują lokalną sygnalizację c-di-GMP w celu regulacji biosyntezy HSAF.
 • Chociaż brakuje bezpośrednich dowodów, nasze badanie, które pokazuje, że interakcja między DGC i PDE utrzymuje specyficzność sygnalizacji c-di-GMP, sugeruje możliwość istnienia lokalnych pul c-di-GMP w bakteriach. Znaczenie Cykliczny dimeryczny GMP (c-di-GMP) jest uniwersalnym drugim przekaźnikiem w bakteriach. Sygnalizacja c-di-GMP jest złożona i dynamiczna, a pośredniczy w niej duża liczba składników, w tym syntazy c-di-GMP (cyklazy diguanylanowe. DGC), enzymy rozkładające c-di-GMP (fosfodiesterazy, PDE), i efektory c-di-GMP.
 • Te komponenty wykorzystują różne metody, aby uniknąć niepożądanego przesłuchu w celu utrzymania specyficzności sygnalizacji. W niniejszym badaniu zidentyfikowaliśmy DGC, które oddziaływały z PDE, aby specyficznie regulować biosyntezę antybiotyków w  enzymogenach . Przedstawiamy bezpośrednie dowody na to, że DGC i PDE tworzą kompleks, a także pośrednie dowody na to, że mogą równoważyć lokalną pulę c-di-GMP w celu kontrolowania produkcji antybiotyków. Wyniki stanowią ważne odkrycie dotyczące mechanizmu pary DGC i PDE do kontrolowania ekspresji określonych szlaków sygnałowych c-di-GMP.
konsult-med
konsult-med

GMP  Zgodny Synteza Canagliflozin, Novel znaczników do PET dla sodu kotransportera glukozy 2-

Hamowanie kotransportera sodowo-glukozowego 2 (SGLT2) przez kanagliflozynę w cukrzycy typu 2 powoduje dużą zmienność odpowiedzi klinicznej między pacjentami. W celu lepszego zrozumienia tego zróżnicowania, tomografii emisyjnej (PET), znacznik [ 18 F] canagliflozin został opracowany przez Cu pośredniczy  18 F-fluorowanie jego boronowego prekursora estrowego o wydajności radiochemicznej 2,0 ± 1,9% i o czystości> 95 %.

GMP automatycznej syntezy pochodzi [ 18 F] canagliflozin z wydajnością 0,5-3% ( n  = 4), o czystości> 95%. Autoradiografia wykazała [ 18 F] canagliflozin wiązania w częściach zawierających nerek ludzkich SGLT2. Od [ 18 F] canagliflozin jest izotopologu z szeroko scharakteryzowane canagliflozin leku i w ten sposób dzieli się i toksykologicznych właściwości farmakologiczne , umożliwia jego natychmiastowe stosowanie u pacjentów.

CdgC, cykliczna  cyklaza diguanylanowa di- GMP z  Azospirillum baldaniorum bierze  udział w internalizacji do korzeni pszenicy 

Azospirillum baldaniorum  to ryzobakterie stymulujące wzrost roślin (PGPR) zdolne do wiązania azotu, syntezy kilku fitohormonów, w tym kwasu indolooctowego, oraz indukowania obrony roślin przed fitopatogenami. Aby ustanowić udaną i przedłużoną interakcję bakteria-roślina,  A. baldaniorum  może tworzyć biofilmy, zbiorowiska bakteryjne osadzone w samodzielnie wytworzonej matrycy utworzonej z zewnątrzkomórkowych substancji polimerowych , które zapewniają korzystne warunki do przeżycia. Kluczowym modulatorem tworzenia biofilmu jest drugi przekaźnikowy bis-(3′-5′)-cykliczny-dimeryczny-GMP (c-di-GMP), który jest syntetyzowany przez cyklazy diguanylanowe (DGC) i degradowany przez specyficzne fosfodiesterazy. W tym badaniu przeanalizowaliśmy wkład poprzednioniescharakteryzowana cyklaza diguanylanowa oznaczona jako CdgC do tworzenia biofilmu i dynamiki interakcji między bakteriami a roślinami.

Wykazaliśmy, że CdgC jest w stanie zmieniać poziomy c-di-GMP w heterologicznym gospodarzu, silnie wspierając jego funkcję jako DGC. Usunięcie  cdgC  spowodowało zmiany w trójwymiarowej strukturze biofilmów w sposób zależny od źródła azotu. CdgC był wymagany do optymalnej kolonizacji korzeni pszenicy.

Ponieważ zaobserwowaliśmy również, że CdgC odgrywa ważną rolę w produkcji egzopolisacharydów, proponujemy, aby to białko sygnalizacyjne aktywowało odpowiedź fizjologiczną, która skutkuje silnym przyłączeniem bakterii do korzeni, ostatecznie przyczyniając się do optymalnej interakcji bakteria-roślina. Nasze wyniki pokazują, że wszechobecny drugi przekaźnik c-di-GMP jest kluczowym czynnikiem w promowaniu kolonizacji roślin przez PGPR  A. baldaniorum  poprzez umożliwienie sprawnej internalizacji w korzeniach pszenicy. Zrozumienie molekularnych podstaw interakcji PGPR-roślina umożliwi projektowanie lepszych strategii biotechnologicznych o znaczeniu rolno-przemysłowym.

Rola cyklicznej  syntazy GMP- AMP i białka indukowanego interferonem-I 16 jako kandydujących biomarkerów tocznia rumieniowatego układowego 

Wstęp:  Różnorodne kliniczne i serologiczne objawy tocznia rumieniowatego układowego (SLE) utrudniają jego rozpoznanie i leczenie. Niezbędny jest bardziej wiarygodny biomarker SLE, który może odgrywać kluczową rolę w diagnostyce, monitorowaniu postępu choroby lub ocenie odpowiedzi na leczenie w celu zindywidualizowanego leczenia. Czujnik DNA jest ważnym mediatorem stanu zapalnego w ogólnoustrojowych chorobach autoimmunologicznych. Jednak potencjalna rola czujnika DNA jako biomarkerów aktywności choroby dla SLE pozostała niejasna. Wykryliśmy nieprawidłową aktywację czujników DNA i odpowiednią odpowiedź IFN-β u pacjentów z SLE i aby ocenić ich potencjalną rolę jako biomarkerów choroby dla SLE.

Metody:  Określiliśmy ilościowo ekspresję czujnika IFN-I i DNA , takiego jak cGAS, IFI16, DDX41, DAI i ich dalszego adaptera STING w PBMC pochodzących od pacjentów z SLE (n=100), zdrowymi kontrolami (HC) (n =62) metodą PCR w czasie rzeczywistym. Badano związki między ekspresją cGAS lub IFI16 a cechami klinicznymi u pacjentów z SLE. Analiza krzywej ROC została wykonana by zbadać predykcyjną wartość cGAS i IFI16 w diagnozie SLE, monitorowaniu aktywności choroby, specyficznej manifestacji organu i odpowiedzi terapeutycznej. Przeprowadzono deplecję IFI16 lub cGAS za pośrednictwem interferencji RNA w celu oceny ich wpływu na odpowiedź IFN-I.

Wyniki:  Ekspresja cGAS i IFI16 była istotnie wyższa w PBMC od pacjentów z SLE, ściśle skorelowana z wynikami SLEDAI i wysokimi mianami przeciwciał anty-dsDNA . Podczas gdy AUC dla cGAS (0,767) było mniejsze niż dla IFI16 i IFN-β, AUC dla IFI16 (0,856) i IFN-β (0,856) były podobne. Ekspresja cGAS i IFI16 w połączeniu z IFN-β w PBMC wykazała wysoką czułość (89,2%) i swoistość (89,1%) dla rozróżnienia pomiędzy łagodną i umiarkowaną/ciężką aktywnością choroby w SLE. Wyższa ekspresja IFI16 była związana z zaburzeniem ocznym u pacjentów z SLE. Ani IFI16, ani cGAS nie były wiarygodnym wskaźnikiem odpowiedzi terapeutycznej. Zależna od interferencji RNA deplecja IFI16 lub cGAS zapobiegała aktywnej indukowanej przez surowicę SLE podwyższenie zarówno IFN-α, jak i IFN-β.

Wnioski:  Wysokie poziomy ekspresji cGAS i IFI16 w PBMC od pacjentów z SLE silnie korelowały z aktywnością choroby. Zarówno szlak sygnałowy, w którym pośredniczy cGAS, jak i IFI16, odpowiadały za silną produkcję IFN-β. Ekspresja cGAS i IFI16 w połączeniu z IFN-β w PBMC może służyć jako potencjalne biomarkery dla wczesnej diagnozy i monitorowania aktywności choroby w SLE.

Dwuskładnikowy system FleS/FleR tłumi H1-T6SS  poprzez  sygnalizację  c-di- GMP w  Pseudomonas aeruginosa 

 • Układ wydzielniczy typu VI (T6SS) jest ważnym aparatem translokacyjnym, który jest szeroko stosowany przez bakterie Gram-ujemne do dostarczania toksycznych efektorów do docelowych komórek eukariotycznych i prokariotycznych, powodując uszkodzenie gospodarza i zapewniając przewagę konkurencyjną w środowiskach wielodrobnoustrojowych. Genom  aeruginosa zawiera trzy klastry T6SS (H1-T6SS, H2-T6SS, H3-T6SS). Działania tych systemów są ściśle regulowane przez skomplikowaną sieć sygnalizacyjną, która pozostaje w dużej mierze nieuchwytna. W tym badaniu skupiliśmy się na wcześniej scharakteryzowanym wcześniej dwuskładnikowym systemie FleS/FleR i przeprowadziliśmy analizę porównawczą transkryptomu między szczepem PAO1 typu dzikiego a jego izogenicznym Δ fleR mutant, który ujawnił ważną rolę FleS/FleR w regulacji wielu szlaków fizjologicznych, w tym T6SS. Testy ekspresji genów i zabijania bakterii wykazały, że ekspresja i aktywność H1-T6SS są hamowane w szczepie typu dzikiego ze względu na wysoką zawartość wewnątrzkomórkowego c-di-GMP.
 • Dalsze badania wykazały, że c-di-GMP opiera się na czynniku transkrypcyjnym FleQ do tłumienia H1-T6SS, a jego synteza jest kontrolowana przez globalny regulator AmrZ, który jest indukowany przez aktywny FleS/FleR. Co ciekawe, FleS/FleR reguluje H1-T6SS w PAO1 niezależnie od RetS, o którym wiadomo, że reguluje H1-T6SS poprzez kontrolowanie centralnego czynnika posttranskrypcyjnego RsmA.
 • Genom tego patogenu zawiera trzy klastry T6SS, które znacząco przyczyniają się do jego zjadliwości. Zrozumienie złożonej sieci regulacyjnej, która kontroluje aktywność T6SS, jest niezbędne do opracowania skutecznych metod leczenia  infekcji aeruginosa . W tym badaniu analiza transkryptomu doprowadziła do identyfikacji nowego regulatora FleS/FleR, który odwrotnie reguluje H1-T6SS i H2-T6SS w  P. aeruginosa  PAO1. Ponadto ujawniliśmy szczegółowy szlak regulacyjny, w którym pośredniczy FleS/FleR, H1-T6SS w PAO1, który obejmuje dwa dodatkowe regulatory transkrypcji AmrZ oraz FleQ i drugi przekaźnik c-di-GMP, dostarczając ważnych implikacji dla opracowania nowych strategii przeciwinfekcyjnych i leków przeciwdrobnoustrojowych.

Polyclonal Goat anti-GST p-form

GST-ANTI-3 50 uL
EUR 280

Anti-CD62/P-selectin antibody

STJ16100081 1 mL
EUR 399

Anti-CD62P/P-selectin antibody

STJ16100082 0.5 mL
EUR 541

Mouse platelet Selectin(P-Selectin)ELISA Kit

GA-E0653MS-48T 48T
EUR 336

Mouse platelet Selectin(P-Selectin)ELISA Kit

GA-E0653MS-96T 96T
EUR 534

Mouse platelet Selectin(P-Selectin)ELISA Kit

QY-E21205 96T
EUR 361

P-Selectin Protein

20-abx262339
 • EUR 328.00
 • EUR 6341.00
 • EUR 230.00
 • 10 ug
 • 1 mg
 • 2 µg

P-Selectin Antibody

3633R-100
EUR 376

P-Selectin Antibody

3633R-30T
EUR 146

P Selectin antibody

20R-1680 100 ug
EUR 651
Description: Rabbit polyclonal P Selectin antibody

P-Selectin antibody

70R-11960 100 ug
EUR 527
Description: Rabbit polyclonal P-Selectin antibody

P-Selectin antibody

70R-14252 100 ug
EUR 322
Description: Affinity purified Rabbit polyclonal P-Selectin antibody

Mouse P-Selectin ELISA kit

CSB-E04709m-24T 1 plate of 24 wells
EUR 165
Description: Quantitativesandwich ELISA kit for measuring Mouse P-Selectin in samples from serum, plasma, tissue homogenates. A new trial version of the kit, which allows you to test the kit in your application at a reasonable price.

Mouse P-Selectin ELISA kit

1-CSB-E04709m
 • EUR 703.00
 • EUR 4843.00
 • EUR 2570.00
 • 1 plate of 96 wells
 • 10 plates of 96 wells each
 • 5 plates of 96 wells each
Description: Quantitativesandwich ELISA kit for measuring Mouse P-Selectin in samples from serum, plasma, tissue homogenates. Now available in a cost efficient pack of 5 plates of 96 wells each, conveniently packed along with the other reagents in 5 separate kits.

Mouse P-selectin ELISA Kit

EMP0118 96Tests
EUR 521

Mouse P-Selectin ELISA kit

CN-02422M1 96T
EUR 452

Mouse P-Selectin ELISA kit

CN-02422M2 48T
EUR 302

Mouse P-Selectin ELISA kit

LF-EK50345 1×96T
EUR 648

Mouse P selectin ELISA kit

E03P0111-192T 192 tests
EUR 1270
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Mouse P selectin in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Mouse P selectin ELISA kit

E03P0111-48 1 plate of 48 wells
EUR 520
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Mouse P selectin in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Mouse P selectin ELISA kit

E03P0111-96 1 plate of 96 wells
EUR 685
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Mouse P selectin in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Mouse P-Selectin ELISA Kit

55R-1680 1 kit
EUR 503
Description: ELISA kit for detection of P-Selectin in the research laboratory

Mouse soluble P-selectin,sP-selectin ELISA Kit

CN-02320M1 96T
EUR 473

Mouse soluble P-selectin,sP-selectin ELISA Kit

CN-02320M2 48T
EUR 323

Mouse Monoclonal Anti-Human CD62P (P-Selectin), Unlabeled

CD62PUL-100 100 ug
EUR 408

P-Selectin Polyclonal Antibody

ES4323-100ul 100ul
EUR 279
Description: A Rabbit Polyclonal antibody against P-Selectin from Human/Mouse/Rat. This antibody is tested and validated for WB, ELISA, IHC, WB, ELISA

P-Selectin Polyclonal Antibody

ES4323-50ul 50ul
EUR 207
Description: A Rabbit Polyclonal antibody against P-Selectin from Human/Mouse/Rat. This antibody is tested and validated for WB, ELISA, IHC, WB, ELISA

Polyclonal P-Selectin Antibody

APR00151G 0.1mg
EUR 484
Description: A polyclonal antibody raised in Rabbit that recognizes and binds to Human P-Selectin . This antibody is tested and proven to work in the following applications:

P-Selectin Polyclonal Antibody

ABP53324-003ml 0.03ml
EUR 158
Description: A polyclonal antibody for detection of P-Selectin from Human, Mouse, Rat. This P-Selectin antibody is for WB, IHC-P, ELISA. It is affinity-purified from rabbit antiserum by affinity-chromatography using epitope-specific immunogenand is unconjugated. The antibody is produced in rabbit by using as an immunogen synthesized peptide derived from the N-terminal region of human P-Selectin

P-Selectin Polyclonal Antibody

ABP53324-01ml 0.1ml
EUR 289
Description: A polyclonal antibody for detection of P-Selectin from Human, Mouse, Rat. This P-Selectin antibody is for WB, IHC-P, ELISA. It is affinity-purified from rabbit antiserum by affinity-chromatography using epitope-specific immunogenand is unconjugated. The antibody is produced in rabbit by using as an immunogen synthesized peptide derived from the N-terminal region of human P-Selectin

P-Selectin Polyclonal Antibody

ABP53324-02ml 0.2ml
EUR 414
Description: A polyclonal antibody for detection of P-Selectin from Human, Mouse, Rat. This P-Selectin antibody is for WB, IHC-P, ELISA. It is affinity-purified from rabbit antiserum by affinity-chromatography using epitope-specific immunogenand is unconjugated. The antibody is produced in rabbit by using as an immunogen synthesized peptide derived from the N-terminal region of human P-Selectin

Recombinant Human P-Selectin

7-05941 2µg Ask for price

Recombinant Human P-Selectin

7-05942 10µg Ask for price

Recombinant Human P-Selectin

7-05943 1mg Ask for price

P-Selectin (SELP) Antibody

20-abx005953
 • EUR 411.00
 • EUR 592.00
 • EUR 182.00
 • EUR 314.00
 • 100 ul
 • 200 ul
 • 20 ul
 • 50 ul

Selectin P Ligand Protein

20-abx263404
 • EUR 1609.00
 • EUR 328.00
 • EUR 230.00
 • 100 ug
 • 10 ug
 • 2 µg

P-Selectin (SELP) Antibody

abx236851-100ug 100 ug
EUR 551

P-Selectin (SELP) Antibody

abx236852-100ug 100 ug
EUR 551

P-Selectin (SELP) Antibody

abx159686-100ul 100 ul
EUR 356

P-Selectin (SELP) Antibody

abx159687-100ul 100 ul
EUR 356

P-selectin (SELP) Antibody

20-abx327334
 • EUR 314.00
 • EUR 244.00
 • 100 ug
 • 50 ug

P-selectin (SELP) Antibody

20-abx333741
 • EUR 411.00
 • EUR 1845.00
 • EUR 599.00
 • EUR 182.00
 • EUR 300.00
 • 100 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 20 ug
 • 50 ug

P-Selectin Polyclonal Antibody

41958-100ul 100ul
EUR 252

P-Selectin Polyclonal Antibody

41958-50ul 50ul
EUR 187

P-Selectin Blocking Peptide

3633RBP-50
EUR 153

P-Selectin Blocking Peptide

33R-10845 50 ug
EUR 191
Description: A synthetic peptide for use as a blocking control in assays to test for specificity of P-Selectin antibody, catalog no. 70R-11960

P selectin Blocking Peptide

33R-10529 50 ug
EUR 349
Description: A synthetic peptide for use as a blocking control in assays to test for specificity of P selectin antibody, catalog no. 20R-1680

P-Selectin Recombinant Protein

96-939 0.1 mg
EUR 516.5
Description: P-selectin (SELP) is also known as CD62 antigen-like family member P, granule membrane protein 140 (GMP-140), leukocyte-endothelial cell adhesion molecule 3 (LECAM3) and platelet activation dependent granule-external membrane protein (PADGEM). SELP functions as a cell adhesion molecule (CAM) on the surfaces of activated endothelial cells, which line the inner surface of blood vessels, and activated platelets. In unactivated endothelial cells, it is stored in granules called Weibel-Palade bodies. In unactivated platelets SELP is stored in alpha-granules. The primary ligand for SELP is P-selectin glycoprotein ligand-1 (PSGL-1) which is expressed on almost all leukocytes, although P-selectin also binds to heparan sulfate and fucoidan. Furthermore, SELP has a functional role in metastasis of tumor similar to E-selectin, which can help cancer cells invade into bloodstream for metastasis and provided locally with multiple growth factors respectively.

P-Selectin Recombinant Protein

96-940 0.1 mg
EUR 516.5
Description: P-selectin (SELP) is also known as CD62 antigen-like family member P, granule membrane protein 140 (GMP-140), leukocyte-endothelial cell adhesion molecule 3 (LECAM3) and platelet activation dependent granule-external membrane protein (PADGEM). SELP functions as a cell adhesion molecule (CAM) on the surfaces of activated endothelial cells, which line the inner surface of blood vessels, and activated platelets. In unactivated endothelial cells, it is stored in granules called Weibel-Palade bodies. In unactivated platelets SELP is stored in alpha-granules. The primary ligand for SELP is P-selectin glycoprotein ligand-1 (PSGL-1) which is expressed on almost all leukocytes, although P-selectin also binds to heparan sulfate and fucoidan. Furthermore, SELP has a functional role in metastasis of tumor similar to E-selectin, which can help cancer cells invade into bloodstream for metastasis and provided locally with multiple growth factors respectively.

Anti-CD162 (Selectin P Ligand) Monoclonal Antibody

M03674 100ug/vial
EUR 397
Description: Mouse Monoclonal CD162 (Selectin P Ligand) Antibody. Validated in IHC and tested in Human.

Recombinant Mouse P-Selectin/CD62P Protein

RP01054 10 μg
EUR 155

Recombinant Mouse P-Selectin/CD62P Protein

RP01068 10 μg
EUR 155

Mouse Selp/ P-selectin ELISA Kit

E1321Mo 1 Kit
EUR 546

Mouse P-Selectin (SELP) ELISA Kit

abx570340-96tests 96 tests
EUR 707

Mouse P-selectin (SELP) ELISA Kit

abx050187-96tests 96 tests
EUR 652

Mouse P-Selectin (SELP) CLIA Kit

abx195382-96tests 96 tests
EUR 825

Mouse P-Selectin (SELP) ELISA Kit

abx254536-96tests 96 tests
EUR 707

P-Selectin ELISA Kit (Mouse) (OKBB00251)

OKBB00251 96 Tests
EUR 505
Description: Description of target: P-selectin, also called GMP-140, CD62, or selectin P, is a 140-kD adhesion molecule, expressed at the surface of activated cells, that mediates the interaction of activated endothelial cells or platelets with leukocytes.1 It is stored in secretory granules and expressed at the plasma membrane after cell activation.2 It is known to play an important role in atherosclerosis.3 The major ligand for P-selectin on leukocytes is P-selectin glycoprotein ligand-1 (PSGL-1).4 The standard product used in this kit is recombinant mouse P-Selectin, excluding intercellular P-Selectin and transmembrane domain. It has 42-709 amino acids sequence with the molecular mass of 99.1KDa. As a result of glycosylation, the molecular mass of 190-200KDa is revealed by SDS-PAGE.;Species reactivity: Mouse;Application: ELISA;Assay info: ;Sensitivity: < 5 pg/mL

ELISA kit for Mouse P-selectin

EK1306 96 tests
EUR 469
Description: Enzyme-linked immunosorbent assay kit for quantification of Mouse P-selectin in samples from serum, plasma, tissue homogenates and other biological fluids.

Mouse SELP(P-Selectin) ELISA Kit

EM0160 96T
EUR 476.25
Description: Method of detection: Double Antibody, Sandwich ELISA;Reacts with: Mus ;Sensitivity: 9.375pg/ml

Mouse P- Selectin, CD62P ELISA kit

ELA-E0115m 96 Tests
EUR 865

Mouse P-Selectin ELISA kit (4X96T)

LF-EK50346 4×96T
EUR 2201

Rat platelet Selectin(P-Selectin)ELISA Kit

GA-E0083RT-48T 48T
EUR 336

Rat platelet Selectin(P-Selectin)ELISA Kit

GA-E0083RT-96T 96T
EUR 534

E-Selectin/P-Selectin (SELE/SELP) Antibody

abx415597-02mg 0.2 mg
EUR 565

E-Selectin/P-Selectin (SELE/SELP) Antibody

abx415600-25ug 25 ug
EUR 272

Rat platelet Selectin(P-Selectin)ELISA Kit

QY-E11570 96T
EUR 361

Rabbit platelet Selectin,P-Selectin ELISA kit

QY-E30127 96T
EUR 374

Mouse Monoclonal Anti-Human CD62P (P-Selectin)-FITC conjugate

CD62PF-25 25 Tests
EUR 225

Mouse Monoclonal Anti-Human CD62P (P-Selectin)-PE conjugate

CD62PP-25 25 Tests
EUR 225

Rabbit soluble P-selectin, sP-selectin ELISA Kit

CSB-E06861Rb-24T 1 plate of 24 wells
EUR 165
Description: Quantitativecompetitive ELISA kit for measuring Rabbit soluble P-selectin, sP-selectin in samples from serum, plasma, cell culture supernates, urine, saliva, tissue homogenates. A new trial version of the kit, which allows you to test the kit in your application at a reasonable price.

Rabbit soluble P-selectin, sP-selectin ELISA Kit

1-CSB-E06861Rb
 • EUR 767.00
 • EUR 5089.00
 • EUR 2699.00
 • 1 plate of 96 wells
 • 10 plates of 96 wells each
 • 5 plates of 96 wells each
Description: Quantitativecompetitive ELISA kit for measuring Rabbit soluble P-selectin, sP-selectin in samples from serum, plasma, cell culture supernates, urine, saliva, tissue homogenates. Now available in a cost efficient pack of 5 plates of 96 wells each, conveniently packed along with the other reagents in 5 separate kits.

Pig soluble P-selectin, sP-Selectin ELISA Kit

CSB-E08106p-24T 1 plate of 24 wells
EUR 165
Description: Quantitativesandwich ELISA kit for measuring Pig soluble P-selectin, sP-Selectin in samples from serum, plasma, cell culture supernates, tissue homogenates. A new trial version of the kit, which allows you to test the kit in your application at a reasonable price.

Pig soluble P-selectin, sP-Selectin ELISA Kit

1-CSB-E08106p
 • EUR 767.00
 • EUR 5089.00
 • EUR 2699.00
 • 1 plate of 96 wells
 • 10 plates of 96 wells each
 • 5 plates of 96 wells each
Description: Quantitativesandwich ELISA kit for measuring Pig soluble P-selectin, sP-Selectin in samples from serum, plasma, cell culture supernates, tissue homogenates. Now available in a cost efficient pack of 5 plates of 96 wells each, conveniently packed along with the other reagents in 5 separate kits.

Rabbit soluble P-selectin,sP-selectin ELISA Kit

GA-E0197RB-48T 48T
EUR 326

Rabbit soluble P-selectin,sP-selectin ELISA Kit

GA-E0197RB-96T 96T
EUR 524

Human platelet Selectin(P-Selectin/CD62P)ELISA Kit

GA-E0218HM-48T 48T
EUR 289

Human platelet Selectin(P-Selectin/CD62P)ELISA Kit

GA-E0218HM-96T 96T
EUR 466

Porcine platelet Selectin,P-Selectin/CD62P ELISA kit

GA-E0066PC-48T 48T
EUR 364

Porcine platelet Selectin,P-Selectin/CD62P ELISA kit

GA-E0066PC-96T 96T
EUR 590

Human platelet Selectin,P-Selectin/CD62P ELISA kit

201-12-0202 96 tests
EUR 440
Description: A quantitative ELISA kit for measuring Human in samples from biological fluids.

E-Selectin/P-Selectin (SELE/SELP) Antibody (FITC)

abx415598-01mg 0.1 mg
EUR 509

E-Selectin/P-Selectin (SELE/SELP) Antibody (FITC)

abx415599-25ug 25 ug
EUR 272

Porcine soluble P-selectin (sP-Selectin) ELISA Kit

QY-E40090 96T
EUR 400

Human platelet Selectin(P-Selectin/CD62P)ELISA Kit

QY-E04677 96T
EUR 361

Human soluble P-selectin,sP-selectin ELISA Kit

CN-03331H1 96T
EUR 447

Human soluble P-selectin,sP-selectin ELISA Kit

CN-03331H2 48T
EUR 296

Rabbit soluble P-selectin,sP-selectin ELISA Kit

CN-00733R1 96T
EUR 478

Rabbit soluble P-selectin,sP-selectin ELISA Kit

CN-00733R2 48T
EUR 329

PoFAine soluble P-selectin,sP-Selectin ELISA Kit

CN-01302P1 96T
EUR 467

PoFAine soluble P-selectin,sP-Selectin ELISA Kit

CN-01302P2 48T
EUR 316

Rat soluble P-selectin,sP-selectin ELISA Kit

CN-01450R1 96T
EUR 458

Rat soluble P-selectin,sP-selectin ELISA Kit

CN-01450R2 48T
EUR 307

Mouse Monoclonal Anti-Human CD62P (P-Selectin)-PE-Cy5-conjugate

CD62PPC-25 25 Tests
EUR 225

Human P-Selectin ELISA kit

CSB-E04708h-24T 1 plate of 24 wells
EUR 165
Description: Quantitativesandwich ELISA kit for measuring Human P-Selectin in samples from serum, plasma, tissue homogenates. A new trial version of the kit, which allows you to test the kit in your application at a reasonable price.

Human P-Selectin ELISA kit

1-CSB-E04708h
 • EUR 602.00
 • EUR 4238.00
 • EUR 2256.00
 • 1 plate of 96 wells
 • 10 plates of 96 wells each
 • 5 plates of 96 wells each
Description: Quantitativesandwich ELISA kit for measuring Human P-Selectin in samples from serum, plasma, tissue homogenates. Now available in a cost efficient pack of 5 plates of 96 wells each, conveniently packed along with the other reagents in 5 separate kits.