konsult-med

 Edycja genomu w roślinach z nukleazą MAD7

MAD7 to zmodyfikowana nukleaza z rodziny CRISPR-Cas klasy 2 typu VA (Cas12a/Cpf1) o niskim poziomie homologii do kanonicznych nukleaz Cas12a. Została publicznie wydana jako bezpłatna nukleaza do użytku akademickiego i komercyjnego. Tutaj pokazujemy, że system CRISPR-MAD7 może być użyty do edycji genomu i rozpoznaje sekwencje PAM bogate w T (YTTN) u roślin.

Jego wydajność edycji w ryżu i pszenicy jest porównywalna z powszechnie stosowanym systemem CRISPR-LbCas12a. Opracowaliśmy dwa warianty, MAD7-RR i MAD7-RVR, które zwiększają docelowy zakres MAD7, a także system M-AFID (delecja wywołana fuzją MAD7-APOBEC), który tworzy przewidywalne delecje od C z deaminacją 5′ do miejsce rozszczepienia MAD7. Ponadto pokazujemy, że MAD7 może być używany do edycji genów multipleksowych i że jest skuteczny w generowaniu indeli w połączeniu z innymi ortologami CRISPR RNA. Wykorzystując system CRISPR-MAD7 uzyskaliśmy zregenerowane zmutowane rośliny ryżu i pszenicy o wydajności do 65,6%.

Identyczne sekwencje znalezione w odległych  genomach  wykazują częsty switch poziomy przez domenę bakteryjną

Horyzontalny switch genów (HGT) jest zasadniczą siłą w ewolucji drobnoustrojów. Pomimo szczegółowych badań nad różnymi systemami, wciąż brakuje globalnego obrazu HGT w świecie drobnoustrojów. W tym miejscu wykorzystujemy fakt, że HGT tworzy długie, identyczne sekwencje DNA w genomach odległych gatunków, które można skutecznie znaleźć przy użyciu metod niewymagających dopasowania.

Nasza analiza parami 93 481 genomów bakteryjnych zidentyfikowała 138 273 zdarzenia HGT. Opracowaliśmy mannequin do wyjaśnienia ich właściwości statystycznych, a także do oszacowania szybkości transferu między parami taksonów. To pokazuje, że HGT na duże odległości jest częste: nasze wyniki wskazują, że HGT między gatunkami z różnych typów wystąpiło u co najmniej 8% gatunków. Wreszcie nasze wyniki potwierdzają, że funkcja sekwencji silnie wpływa na ich szybkość transferu, która różni się o więcej niż three rzędy wielkości między różnymi kategoriami funkcjonalnymi. Ogólnie rzecz biorąc, przedstawiamy kompleksowy obraz HGT, naświetlając fundamentalny proces napędzający ewolucję bakterii.

 Złożenie genomu de novo  odmiany prosa wyczyńca Huagu11 ujawniło różnicę genetyczną w stosunku do odmiany Yugu1 i genetyczny mechanizm tolerancji imazetapiru

Wstęp:  Setaria italica jest drugim najczęściej sadzonym gatunkiem prosa na świecie i ważnym zbożem modelowym do badań fotosyntezy C4 i tolerancji na stres abiotyczny. Dzięki trzem wysiłkom w zakresie składania i adnotacji genomów wszystkie genomy oparto na technologii sekwencjonowania nowej generacji, co ograniczyło ciągłość genomu.

Wyniki: W  tym miejscu przedstawiamy wysokiej jakości cały genom nowej odmiany Huagu11, przy użyciu jednocząsteczkowego sekwencjonowania w czasie rzeczywistym i wysokoprzepustowych technologii mapowania konformacji chromosomów (Hello-C). Całkowity rozmiar zespołu genomu Huagu11 wynosił 408,37 Mb z rozmiarem rusztowania N50 wynoszącym 45,89 Mb. W porównaniu z pozostałymi trzema zgłoszonymi genomami prosa opartymi na technologii sekwencjonowania nowej generacji, genom Huagu11 miał najwyższą ciągłość genomiczną. Porównanie wewnątrzgatunkowe wykazało, że około 94,97 i 94,66% genomów odpowiednio Yugu1 i Huagu11 można było dopasować jako bloki jeden do jednego z inwersją czterech chromosomów.

Genom Huagu11 zawierał około 19,43 Mb zmienność obecności/nieobecności (PAV) z 627 transkryptami kodującymi białka, podczas gdy genomy Yugu1 miały 20,53 Mb sekwencje PAV kodujące 737 białek. Ogółem, pomiędzy tymi dwoma genomami zidentyfikowano 969596 polimorfizmu pojedynczego nukleotydu (SNP) i 156 282 insercji-delecji (InDels). Porównanie genomu między Huagu11 i Yugu1 powinno w pewnym stopniu odzwierciedlać tożsamość genetyczną i zmienność między odmianami prosa wyczyńca. Stwierdzono, że podstawienie Ser-626-Aln w syntazie acetohydroksykwasu (AHAS) jest związane z tolerancją na imazetapir w Huagu11.

Wnioski:  Złożono nową ulepszoną, wysokiej jakości sekwencję genomu referencyjnego Setaria italica, a porównanie genomu wewnątrzgatunkowego określiło tożsamość genetyczną i zmienność między odmianami prosa wyczyńca. Na podstawie sekwencji genomu wywnioskowano, że podstawienie Ser-626-Aln w AHAS było odpowiedzialne za tolerancję na imazetapir w Huagu11. Nowy ulepszony genom referencyjny Setaria italica będzie promował badania genowe i genomiczne tego gatunku i będzie korzystny dla doskonalenia odmian.

konsult-med
konsult-med

Zintegrowany katalog genów i ponad 10 000 genomów złożonych  z metagenomu  mikrobiomu żołądkowo-jelitowego przeżuwaczy

Wstęp:  Mikrobiomy przewodu pokarmowego (GIT) u przeżuwaczy odgrywają ważną rolę w zdrowiu gospodarza, a tym samym w produkcji zwierzęcej. Jednak brakuje nam zintegrowanego zrozumienia struktury społeczności drobnoustrojów i funkcji, jak we wcześniejszych badaniach. są głównie nastawione na żwacz. W związku z tym, aby uzyskać inwentaryzację mikroflory poszczególnych przedziałów GIT, w tym badaniu zastosowaliśmy metagenomikę shotgun do profilowania mikroflory 370 próbek, które reprezentują 10 regionów GIT siedmiu gatunków przeżuwaczy.

Wyniki:  Nasze analizy zrekonstruowały katalog referencyjny drobnoustrojów GIT z ponad 154 milionami nieredundantnych genów i zidentyfikowały 8745 niehodowanych gatunków kandydujących z ponad 10 000 genomów złożonych z metagenomów. Zintegrowany katalog genów w regionach GIT wykazuje przestrzenne powiązania między mikrobiomem a adaptacjami fizjologicznymi, a 8745 nowo scharakteryzowanych genomów znacznie poszerza krajobraz genomowy mikroflory przeżuwaczy, szczególnie tych z dolnego odcinka jelita.

To znacznie rozszerza wcześniej znany zestaw endogennej różnorodności drobnoustrojów i tempo klasyfikacji taksonomicznej mikrobiomu GIT.

Te kandydujące gatunki kodują setki enzymów i nowe biosyntetyczne klastry genów, które pogłębiają naszą wiedzę na temat produkcji metanu i wydajności paszy u przeżuwaczy . Podsumowując, badanie to poszerza charakterystykę mikroflory GIT przeżuwaczy w niespotykanej dotąd rozdzielczości przestrzennej i dostarcza wskazówek dotyczących poprawy produkcji zwierzęcej przeżuwaczy w przyszłości.

Wnioski:  Posiadanie dostępu do kompleksowego katalogu genów i kolekcji genomów drobnoustrojów daje możliwość wydajnej analizy opartej na genomie w celu uzyskania szczegółowej klasyfikacji składu ekosystemu drobnoustrojów GIT. Nasze badanie przyniesie bezprecedensową moc w przyszłych badaniach asocjacyjnych w celu zbadania wpływu mikroflory GIT na zdrowie i produkcję przeżuwaczy. Streszczenie wideo.

 

Complete- genomu  analiza sekwencji z niezwykłą produkujących toksyny Shiga Escherichia coli z bydła: profile ekspresji genów wirulencji przeciwbakteryjne przewidywania oporności i identyfikację nowych O-serogrup

E. coli wytwarzające toksynę Shiga (STEC) są głównymi patogenami przenoszonymi przez żywność. Podczas gdy wiele badań skupiało się na „top-7 STEC”, niewiele wiadomo o mniejszych serogrupach. W sumie 284 szczepy STEC inne niż top-7 wyizolowane z odchodów bydła poddano sekwencjonowaniu całego genomu (WGS) w celu określenia serotypów, obecności genów wirulencji i wyznaczników oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe (AMR) . Zidentyfikowano dziewiętnaście typowalnych i trzy nietypowalne serotypy z nowymi loci antygenu O. Wykryto dwadzieścia jeden genów AMR i mutacje punktowe w kolejnych sześciu genach, które nadawały oporność na 10 klas antybiotyków, a także 46 genów wirulencji.

Rozkład 33 genów wirulencji i 15 determinant AMR wykazywał istotne różnice między serotypami (p < 0,05). Spośród wszystkich szczepów, 81,7% (n = 232) i 14,1% (n = 40) nosiło odpowiednio tylko stx2 i stx1; tylko 4,2% (n = 12) nosiło oba. Zidentyfikowano podtypy stx1a, stx1c, stx2a, stx2c, stx2d i stx2g. Czterdzieści sześć szczepów nosiło eae i stx2a i dlatego mogło potencjalnie powodować ciężkie choroby ; 47 szczepów było genetycznie spokrewnionych z ludzkimi szczepami klinicznymi wywnioskowanymi z pangenomowego drzewa filogenetycznego. Udało nam się wykazać użyteczność WGS jako narzędzia nadzoru w celu scharakteryzowania nowych serotypów, a także profili AMR i zjadliwości rzadkich STEC, które mogą potencjalnie powodować choroby u ludzi.

 

Coenzyme Q10

N1796-200 200 mg
EUR 96
Description: Extracted from Coenzyme Q10;Suitability:Chloroform,benzene and carbon tetrachloride;Store the product in sealed,cool and dry condition

Coenzyme Q10

N1796-5.1 10 mM (in 1mL DMSO)
EUR 108
Description: Extracted from Coenzyme Q10;Suitability:Chloroform,benzene and carbon tetrachloride;Store the product in sealed,cool and dry condition

Coenzyme Q10

B2310-10
EUR 120

Coenzyme Q10

B2310-50
EUR 262

Coenzyme Q10

TB0064 10X20mg
EUR 274

Coenzyme Q10 (COQ10) ELISA Kit

abx159767-96tests 96 tests
EUR 1130

Coenzyme Q10 Homolog B (COQ10B) Antibody

20-abx128447
 • EUR 453.00
 • EUR 133.00
 • EUR 1316.00
 • EUR 620.00
 • EUR 342.00
 • 100 ug
 • 10 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 50 ug

Coenzyme Q10 Homolog A (COQ10A) Antibody

20-abx111713
 • EUR 732.00
 • EUR 398.00
 • 150 ul
 • 50 ul

Coenzyme Q10 Homolog B (COQ10B) Antibody

20-abx171823
 • EUR 926.00
 • EUR 467.00
 • 1 mg
 • 200 ug

Coenzyme Q10 Homolog B (COQ10B) Antibody

abx145387-100ug 100 ug
EUR 391

Human Coenzyme Q10 (CoQ10) ELISA Kit

CSB-E14081h-24T 1 plate of 24 wells
EUR 165
Description: Quantitativecompetitive ELISA kit for measuring Human Coenzyme Q10 (CoQ10) in samples from serum, plasma, tissue homogenates. A new trial version of the kit, which allows you to test the kit in your application at a reasonable price.

Human Coenzyme Q10 (CoQ10) ELISA Kit

1-CSB-E14081h
 • EUR 900.00
 • EUR 5476.00
 • EUR 2900.00
 • 1 plate of 96 wells
 • 10 plates of 96 wells each
 • 5 plates of 96 wells each
Description: Quantitativecompetitive ELISA kit for measuring Human Coenzyme Q10 (CoQ10) in samples from serum, plasma, tissue homogenates. Now available in a cost efficient pack of 5 plates of 96 wells each, conveniently packed along with the other reagents in 5 separate kits.

Recombinant Coenzyme Q10 Homolog B (COQ10B)

4-RPR493Hu01
 • EUR 494.24
 • EUR 235.00
 • EUR 1578.40
 • EUR 592.80
 • EUR 1085.60
 • EUR 394.00
 • EUR 3796.00
 • 100 ug
 • 10ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 500 ug
 • 50ug
 • 5 mg
Description: Recombinant Human Coenzyme Q10 Homolog B expressed in: E.coli

Dog Coenzyme Q10 (CoQ10) ELISA kit

E08C1947-192T 192 tests
EUR 1270
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Canine Coenzyme Q10 (CoQ10) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Dog Coenzyme Q10 (CoQ10) ELISA kit

E08C1947-48 1 plate of 48 wells
EUR 520
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Canine Coenzyme Q10 (CoQ10) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Dog Coenzyme Q10 (CoQ10) ELISA kit

E08C1947-96 1 plate of 96 wells
EUR 685
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Canine Coenzyme Q10 (CoQ10) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Goat Coenzyme Q10 (CoQ10) ELISA kit

E06C1947-192T 192 tests
EUR 1270
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Goat Coenzyme Q10 (CoQ10) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Goat Coenzyme Q10 (CoQ10) ELISA kit

E06C1947-48 1 plate of 48 wells
EUR 520
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Goat Coenzyme Q10 (CoQ10) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Goat Coenzyme Q10 (CoQ10) ELISA kit

E06C1947-96 1 plate of 96 wells
EUR 685
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Goat Coenzyme Q10 (CoQ10) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Rabbit Coenzyme Q10 (CoQ10) ELISA kit

E04C1947-192T 192 tests
EUR 1270
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Rabbit Coenzyme Q10 (CoQ10) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Rabbit Coenzyme Q10 (CoQ10) ELISA kit

E04C1947-48 1 plate of 48 wells
EUR 520
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Rabbit Coenzyme Q10 (CoQ10) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Rabbit Coenzyme Q10 (CoQ10) ELISA kit

E04C1947-96 1 plate of 96 wells
EUR 685
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Rabbit Coenzyme Q10 (CoQ10) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Mouse Coenzyme Q10 (CoQ10) ELISA kit

E03C1947-192T 192 tests
EUR 1270
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Mouse Coenzyme Q10 (CoQ10) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Mouse Coenzyme Q10 (CoQ10) ELISA kit

E03C1947-48 1 plate of 48 wells
EUR 520
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Mouse Coenzyme Q10 (CoQ10) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Mouse Coenzyme Q10 (CoQ10) ELISA kit

E03C1947-96 1 plate of 96 wells
EUR 685
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Mouse Coenzyme Q10 (CoQ10) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Pig Coenzyme Q10 (CoQ10) ELISA kit

E07C1947-192T 192 tests
EUR 1270
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Porcine Coenzyme Q10 (CoQ10) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Pig Coenzyme Q10 (CoQ10) ELISA kit

E07C1947-48 1 plate of 48 wells
EUR 520
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Porcine Coenzyme Q10 (CoQ10) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Pig Coenzyme Q10 (CoQ10) ELISA kit

E07C1947-96 1 plate of 96 wells
EUR 685
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Porcine Coenzyme Q10 (CoQ10) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Rat Coenzyme Q10 (CoQ10) ELISA kit

E02C1947-192T 192 tests
EUR 1270
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Rat Coenzyme Q10 (CoQ10) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Rat Coenzyme Q10 (CoQ10) ELISA kit

E02C1947-48 1 plate of 48 wells
EUR 520
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Rat Coenzyme Q10 (CoQ10) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Rat Coenzyme Q10 (CoQ10) ELISA kit

E02C1947-96 1 plate of 96 wells
EUR 685
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Rat Coenzyme Q10 (CoQ10) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Human Coenzyme Q10 (CoQ10) ELISA kit

E01C1947-192T 192 tests
EUR 1270
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Human Coenzyme Q10 (CoQ10) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Human Coenzyme Q10 (CoQ10) ELISA kit

E01C1947-48 1 plate of 48 wells
EUR 520
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Human Coenzyme Q10 (CoQ10) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Human Coenzyme Q10 (CoQ10) ELISA kit

E01C1947-96 1 plate of 96 wells
EUR 685
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Human Coenzyme Q10 (CoQ10) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Monkey Coenzyme Q10 (CoQ10) ELISA kit

E09C1947-192T 192 tests
EUR 1270
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Monkey Coenzyme Q10 (CoQ10) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Monkey Coenzyme Q10 (CoQ10) ELISA kit

E09C1947-48 1 plate of 48 wells
EUR 520
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Monkey Coenzyme Q10 (CoQ10) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Monkey Coenzyme Q10 (CoQ10) ELISA kit

E09C1947-96 1 plate of 96 wells
EUR 685
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Monkey Coenzyme Q10 (CoQ10) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Human Coenzyme Q10 Homolog B (COQ10B) Protein

20-abx167008
 • EUR 690.00
 • EUR 286.00
 • EUR 2124.00
 • EUR 815.00
 • EUR 495.00
 • 100 ug
 • 10 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 50 ug

Guinea pig Coenzyme Q10 (CoQ10) ELISA kit

E05C1947-192T 192 tests
EUR 1270
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Guinea pig Coenzyme Q10 (CoQ10) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Guinea pig Coenzyme Q10 (CoQ10) ELISA kit

E05C1947-48 1 plate of 48 wells
EUR 520
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Guinea pig Coenzyme Q10 (CoQ10) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Guinea pig Coenzyme Q10 (CoQ10) ELISA kit

E05C1947-96 1 plate of 96 wells
EUR 685
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Guinea pig Coenzyme Q10 (CoQ10) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Mouse Coenzyme Q10 Homolog B (COQ10B) ELISA Kit

abx519316-96tests 96 tests
EUR 668

Human Coenzyme Q10 Homolog B (COQ10B) ELISA Kit

abx572554-96tests 96 tests
EUR 754

Human Coenzyme Q10 Homolog B (COQ10B) CLIA Kit

20-abx496223
 • EUR 8569.00
 • EUR 4560.00
 • EUR 1052.00
 • 10 × 96 tests
 • 5 × 96 tests
 • 96 tests

Human Coenzyme Q10 Homolog B (COQ10B)ELISA Kit

201-12-2906 96 tests
EUR 440
Description: A quantitative ELISA kit for measuring Human in samples from biological fluids.

Rat Coenzyme Q10 Homolog B (COQ10B) ELISA Kit

abx256605-96tests 96 tests
EUR 668

Human Coenzyme Q10 Homolog A (COQ10A) ELISA Kit

abx251721-96tests 96 tests
EUR 668

Human Coenzyme Q10 Homolog B (COQ10B) ELISA Kit

abx352431-96tests 96 tests
EUR 754

Human Coenzyme Q10 Homolog B (COQ10B) ELISA Kit

20-abx151155
 • EUR 7378.00
 • EUR 3933.00
 • EUR 911.00
 • 10 × 96 tests
 • 5 × 96 tests
 • 96 tests

Human Coenzyme Q10 Homolog B (COQ10B) ELISA Kit

DLR-COQ10B-Hu-48T 48T
EUR 554
Description: A sandwich quantitative ELISA assay kit for detection of Human Coenzyme Q10 Homolog B (COQ10B) in samples from serum, plasma or other biological fluids.

Human Coenzyme Q10 Homolog B (COQ10B) ELISA Kit

DLR-COQ10B-Hu-96T 96T
EUR 725
Description: A sandwich quantitative ELISA assay kit for detection of Human Coenzyme Q10 Homolog B (COQ10B) in samples from serum, plasma or other biological fluids.

Human Coenzyme Q10 Homolog B ELISA Kit (COQ10B)

RK01165 96 Tests
EUR 521

Human Coenzyme Q10 Homolog B (COQ10B) ELISA Kit

RD-COQ10B-Hu-48Tests 48 Tests
EUR 563

Human Coenzyme Q10 Homolog B (COQ10B) ELISA Kit

RD-COQ10B-Hu-96Tests 96 Tests
EUR 783

Human Coenzyme Q10 Homolog B (COQ10B) ELISA Kit

RDR-COQ10B-Hu-48Tests 48 Tests
EUR 589

Human Coenzyme Q10 Homolog B (COQ10B) ELISA Kit

RDR-COQ10B-Hu-96Tests 96 Tests
EUR 820

Coenzyme Q10 Homolog B (COQ10B) Polyclonal Antibody (Human)

4-PAR493Hu01
 • EUR 262.00
 • EUR 2747.00
 • EUR 679.00
 • EUR 331.00
 • EUR 220.00
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul
Description: A Rabbit polyclonal antibody against Human Coenzyme Q10 Homolog B (COQ10B)

Human Coenzyme Q10 Homolog B (COQ10B) ELISA Kit

SER493Hu-10x96wellstestplate 10x96-wells test plate
EUR 5189.65
Description: This is Double-antibody Sandwich Enzyme-linked immunosorbent assay for detection of Human Coenzyme Q10 Homolog B (COQ10B) in serum, plasma and other biological fluids.

Human Coenzyme Q10 Homolog B (COQ10B) ELISA Kit

SER493Hu-1x48wellstestplate 1x48-wells test plate
EUR 515.03
Description: This is Double-antibody Sandwich Enzyme-linked immunosorbent assay for detection of Human Coenzyme Q10 Homolog B (COQ10B) in serum, plasma and other biological fluids.

Human Coenzyme Q10 Homolog B (COQ10B) ELISA Kit

SER493Hu-1x96wellstestplate 1x96-wells test plate
EUR 692.9
Description: This is Double-antibody Sandwich Enzyme-linked immunosorbent assay for detection of Human Coenzyme Q10 Homolog B (COQ10B) in serum, plasma and other biological fluids.

Human Coenzyme Q10 Homolog B (COQ10B) ELISA Kit

SER493Hu-5x96wellstestplate 5x96-wells test plate
EUR 2818.05
Description: This is Double-antibody Sandwich Enzyme-linked immunosorbent assay for detection of Human Coenzyme Q10 Homolog B (COQ10B) in serum, plasma and other biological fluids.

Human Coenzyme Q10 Homolog B (COQ10B) ELISA Kit

4-SER493Hu
 • EUR 5240.00
 • EUR 2769.00
 • EUR 693.00
 • 10 plates of 96 wells
 • 5 plates of 96 wells
 • 1 plate of 96 wells
Description: Enzyme-linked immunosorbent assay based on the Double-antibody Sandwich method for detection of Human Coenzyme Q10 Homolog B (COQ10B) in samples from serum, plasma and other biological fluids with no significant corss-reactivity with analogues from other species.

Human Coenzyme Q10 Homolog B(COQ10B)ELISA Kit

QY-E03534 96T
EUR 361

ELISA kit for Human CoQ10B (Coenzyme Q10 Homolog B)

E-EL-H5624 1 plate of 96 wells
EUR 534
Description: A sandwich ELISA kit for quantitative measurement of Human CoQ10B (Coenzyme Q10 Homolog B) in samples from Serum, Plasma, Cell supernatant

ELISA kit for Human COQ10B (Coenzyme Q10 Homolog B)

ELK6353 1 plate of 96 wells
EUR 432
Description: A sandwich ELISA kit for detection of Coenzyme Q10 Homolog B from Human in samples from blood, serum, plasma, cell culture fluid and other biological fluids.

Coenzyme Q10 Homolog B (COQ10B) Polyclonal Antibody (Human), APC

4-PAR493Hu01-APC
 • EUR 368.00
 • EUR 3599.00
 • EUR 993.00
 • EUR 472.00
 • EUR 229.00
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul
Description: A Rabbit polyclonal antibody against Human Coenzyme Q10 Homolog B (COQ10B). This antibody is labeled with APC.

Coenzyme Q10 Homolog B (COQ10B) Polyclonal Antibody (Human), Biotinylated

4-PAR493Hu01-Biotin
 • EUR 328.00
 • EUR 2697.00
 • EUR 786.00
 • EUR 404.00
 • EUR 226.00
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul
Description: A Rabbit polyclonal antibody against Human Coenzyme Q10 Homolog B (COQ10B). This antibody is labeled with Biotin.

Coenzyme Q10 Homolog B (COQ10B) Polyclonal Antibody (Human), Cy3

4-PAR493Hu01-Cy3
 • EUR 449.00
 • EUR 4757.00
 • EUR 1283.00
 • EUR 588.00
 • EUR 264.00
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul
Description: A Rabbit polyclonal antibody against Human Coenzyme Q10 Homolog B (COQ10B). This antibody is labeled with Cy3.

Coenzyme Q10 Homolog B (COQ10B) Polyclonal Antibody (Human), FITC

4-PAR493Hu01-FITC
 • EUR 314.00
 • EUR 2899.00
 • EUR 814.00
 • EUR 397.00
 • EUR 203.00
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul
Description: A Rabbit polyclonal antibody against Human Coenzyme Q10 Homolog B (COQ10B). This antibody is labeled with FITC.

Coenzyme Q10 Homolog B (COQ10B) Polyclonal Antibody (Human), HRP

4-PAR493Hu01-HRP
 • EUR 335.00
 • EUR 3135.00
 • EUR 877.00
 • EUR 426.00
 • EUR 215.00
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul
Description: A Rabbit polyclonal antibody against Human Coenzyme Q10 Homolog B (COQ10B). This antibody is labeled with HRP.

Coenzyme Q10 Homolog B (COQ10B) Polyclonal Antibody (Human), PE

4-PAR493Hu01-PE
 • EUR 314.00
 • EUR 2899.00
 • EUR 814.00
 • EUR 397.00
 • EUR 203.00
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul
Description: A Rabbit polyclonal antibody against Human Coenzyme Q10 Homolog B (COQ10B). This antibody is labeled with PE.

Coenzyme Q10 Homolog B (COQ10B) Polyclonal Antibody (Human), APC-Cy7

4-PAR493Hu01-APC-Cy7
 • EUR 616.00
 • EUR 7078.00
 • EUR 1867.00
 • EUR 824.00
 • EUR 338.00
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul
Description: A Rabbit polyclonal antibody against Human Coenzyme Q10 Homolog B (COQ10B). This antibody is labeled with APC-Cy7.

H2-Q10 siRNA

20-abx919027
 • EUR 551.00
 • EUR 732.00
 • 15 nmol
 • 30 nmol

Mouse H2-Q10 shRNA Plasmid

20-abx970735
 • EUR 801.00
 • EUR 1121.00
 • 150 µg
 • 300 µg

Mouse H2-Q10 ELISA KIT

ELI-14185m 96 Tests
EUR 865

H2-Q10 Recombinant Protein (Mouse)

RP140750 100 ug Ask for price

Human Oenzyme Q10(COQ10) ELISA Kit

QY-E05665 96T
EUR 361