konsult-med

Genom -Szeroki charakteryzacja, ewolucja, a ekspresja genów profilowania rodziny FBA w odpowiedzi na światło zabiegów i stresu abiotycznego w  Nicotiana tabacum

Aldolaza 1,6-bisfosforanu fruktozy (FBA) jako kluczowy enzym odgrywa kluczową rolę w procesach glikolizy, glukoneogenezy i cyklu Calvina w roślinach. Jednak znane są ograniczone informacje dotyczące   genów FBA w  Nicotiana tabacum . W tym badaniu  zidentyfikowano i scharakteryzowano 16  FBA w  Nicotiana tabacum . Analiza filogenetyczna wykazała, że ​​geny te można podzielić na podrodziny typu I ( NtFBA1-10  zlokalizowane w chloroplastach) i typu II ( NtFBA11-16  zlokalizowane w cytoplazmie).

Zgodnie z konserwatywnymi motywami i analizą struktury genów, sekwencje białka NtFBA wykazywały wysoką homologię do FBA u innych gatunków. Większość członków   rodziny genów NtFBA zareagowała pozytywnie na  stres NaHCO 3 , zwłaszcza ekspresja  NtFBA13/14  wzrosła o 642%. Ponadto wyniki ekspresji  NtFBA w  warunkach pięciu stresów abiotycznych (światło, NaCl, NaHCO 3 , susza i zimno) wykazały, że  NtFBA13/14  były silnie regulowane w górę. Wyniki qRT -PCR wykazały, że większość  NtFBAs  ulega ekspresji w liściach.

NtFBA7/8  i  NtFBA13/14  mają istotne znaczenie odpowiednio w fotosyntezie i stresie abiotycznym. Badanie to stanowi podstawę do dalszego wyjaśnienia funkcji  NtFBA  i  mechanizmu odporności N. tabacum w warunkach stresu abiotycznego

Analiza obliczeniowa i klastrowanie filogenetyczne genomów SARS-CoV-2

COVID-19, choroba wywoływana przez nowy koronawirus SARS-CoV-2, powstała jako odosobniona epidemia w prowincji Hubei w Chinach, ale wkrótce doprowadziła do globalnej pandemii i jest obecnie poważnym zagrożeniem dla systemów opieki zdrowotnej na całym świecie. W związku z szybkim przenoszeniem się infekcji z człowieka na człowieka, instytuty na całym świecie podjęły wysiłki w celu wygenerowania danych dotyczących sekwencji genomu wirusa.

Dzięki tysiącom sekwencji genomu SARS-CoV-2 dostępnych obecnie w domenie publicznej, możliwe jest analizowanie sekwencji i głębsze zrozumienie choroby, jej pochodzenia i epidemiologii. Analiza filogenetyczna jest potencjalnie potężnym narzędziem do śledzenia wzorca przenoszenia wirusa w celu ułatwienia identyfikacji potencjalnych interwencji.

W tym celu stworzyliśmy kompleksowy protokół analizy i filogenetycznego grupowania genomów SARS-CoV-2 przy użyciu Nextstrain, potężnego narzędzia typu open supply do interaktywnej wizualizacji danych sekwencjonowania genomu w czasie rzeczywistym. W tym protokole szczegółowo opisano podejścia do skoncentrowania analizy filogenetycznej grupowania na konkretnym obszarze zainteresowania.

Genome- Broad Affiliation Research of Kernel Cech in  Aegilops tauschii

Aegilops tauschii  jest diploidalnym protoplastą subgenomu D pszenicy heksaploidalnej ( Triticum aest ivum L.). Tutaj dane fenotypowe dotyczące długości jądra (KL), szerokości jądra (KW), objętości jądra (KV), powierzchni jądra (KSA), stosunku szerokości do długości jądra (KWL) i masy stu jąder (HKW) dla 223  Akcesy A. tauschii  były gromadzone w ciągu trzech kolejnych lat. Na podstawie analizy struktury populacji 223  A. tauschii  podzielono na dwie subpopulacje, a mianowicie grupę T (obejmującą głównie  przynależność A. tauschii  ssp.  tauschii  ) i grupę S (obejmującą głównie  A. tauschii  ssp.  strangulata).). Klasyfikacje oparte na analizie skupień były wysoce zgodne z wynikami struktury populacji. W tym czasie stopień nierównowadze sprzężeń rozpadu odległości (  2  = 0,5) około 110 kb i 290 pz dla grupy T i S-grupy, odpowiednio.

Ponadto przeprowadzono analizę asocjacyjną całego genomu tych cech jądra przy użyciu 6723 markerów polimorfizmu pojedynczego nukleotydu (SNP). Sześćdziesiąt sześć znaczących markerów, rozmieszczonych na wszystkich siedmiu chromosomach, zidentyfikowano przy użyciu mieszanego modelu liniowego wyjaśniającego 4,82-13,36% zmienności fenotypowej. Wśród nich 15, 28, 22, 14, 21 i 13 SNP zidentyfikowano odpowiednio dla KL, KW, KV, KSA, KWL i HKW. Ponadto zidentyfikowano sześć genów kandydujących, które mogą kontrolować cechy jądra ( AET2Gv20774800, AET4Gv20799000, AET5Gv20005900, AET5Gv20084100, AET7Gv20644900 i  AET5Gv21111700 ). Przeniesienie korzystnych genów z  A. tauschii  na pszenicę za pomocą selekcji wspomaganej markerami poszerzy subgenom D pszenicy, poprawiając efektywność hodowli.

konsult-med
konsult-med

Szeroka analiza genomu kodującego i niekodującego RNA ujawnia konserwatywną ścieżkę regulatorową miR164-NAC-mRNA do obrony przed chorobami w  populacji

MikroRNA (miRNA) przyczyniają się do odpowiedzi obronnych roślin poprzez zwiększenie ogólnej różnorodności genetycznej; jednak ich pochodzenie i funkcjonalne znaczenie w obronie roślin pozostają niejasne. Tutaj zastosowaliśmy technologię sekwencjonowania Illumina, aby ocenić, w jaki sposób populacje miRNA i informacyjnego RNA (mRNA) różnią się u chińskiej topoli białej ( Populus tomentosa ) podczas infekcji grzybem czarnej plamistości liści ( Marssonina brunnea ).

Pobraliśmy próbki RNA z zakaźnych liści w stadium kiełkowania konidiów [12 h po inokulacji (hpi)], stadium pęcherzyków zakaźnych (24 hpi) i stadium zakaźnych strzępek międzykomórkowych (48 hpi), trzech podstawowych stadiach związanych z kolonizacją roślin i wzrostem biotroficznym w   Grzyby M. brunnea . W sumie wykryto 8938 konserwatywnych par genów miRNA-cel i 3901 par genów miRNA-docelowych dla  populacji Populus- specyficznych. Wynik pokazał, że  miRNA specyficzne dla Populus (66%) były bardziej zaangażowane w regulację genów odporności na choroby. Natomiast konserwatywne miRNA (>80%) celują w więcej czynników transkrypcyjnych (TF) pochodzących z duplikacji całego genomu (WGD).

Wśród 1023 par TF pochodzących z WGD, 44,9% par TF miało tylko jeden paralog będący celem miRNA, co mogło być spowodowane albo zyskiem, albo utratą miejsca wiązania miRNA po WGD. Konserwatywna hierarchiczna sieć regulacyjna łącząca analizy promotorów i hierarchiczne podejście do grupowania ujawniła moduł regulatorowy czynnika transkrypcyjnego mRNA miR164-NAM, ATAF i CUC (NAC), który ma potencjał w   odpowiedziach obronnych Marssonina . Co więcej, analizy lokalizacji sekwencji prekursorowych miRNA ujawniają, że pseudogeny i transpozon mają pewien udział (~30%) pochodzenia miRNA. Razem obserwacje te dostarczają ewolucyjnego wglądu w pochodzenie i potencjalne position miRNA w obronie roślin i innowacjach funkcjonalnych.

Genome -Szeroki Research Affiliation Reveal podatności loci niezakaźnych Claw zmian w Holstein Bydło mleczne

Owrzodzenia podeszwy (SU) i choroba białej linii (WLD) to dwa powszechne niezakaźne zmiany pazurów (NICL), które powstają z powodu upośledzenia produkcji rogów i są częstymi przyczynami kulawizn u bydła mlecznego, co stwarza problemy z dobrostanem i rentownością. Szacunki odziedziczalności od niskiego do umiarkowanego podatności na SU i WLD wskazują, że selekcja genetyczna może zmniejszyć ich częstość występowania.

Aby zidentyfikować loci podatności na SU, WLD, SU i / lub WLD oraz wszelkiego rodzaju niezakaźne zmiany pazurów, przeprowadzono badania asocjacyjne całego genomu (GWAS) przy użyciu uogólnionego liniowego modelu mieszanego (GLMM), testowanie asocjacji opartej na kawałkach ( CBAT) oraz podejście losowego lasu (RF). Krowy z pięciu komercyjnych mleczarni w Kalifornii zostały sklasyfikowane jako grupa kontrolna, która nie miała zapisów dotyczących kulawizny i miała ≥6 lat ( n  = 102) lub przypadki z SU ( n  = 152), WLD ( n  = 117), SU i/lub WLD (SU + WLD,  n  = 198) lub dowolnego rodzaju niezakaźnego uszkodzenia pazurów ( n  = 217).

Najwyższe polimorfizmy pojedynczego nukleotydu (SNP) zostały zdefiniowane jako te, które przekroczyły progi sugestii i istotności skorygowane przez Bonferroniego w analizie GLMM lub te, które zwalidowany mannequin RF uznał za ważne. Skutki najwyższych SNP zostały określone ilościowo przy użyciu oszacowania Bayesa. Bloki nierównowagi sprzężeń (LD) zdefiniowane przez najwyższe SNP zostały zbadane pod kątem genów kandydujących i wcześniej zidentyfikowanych, funkcjonalnie istotnych loci cech ilościowych.

Podejścia GLMM i CBAT ujawniły te identical regiony powiązania na BTA8 dla SU i BTA13 wspólne dla WLD, SU + WLD i NICL. Te SNP miały efekty znacząco różne od zera, a zdefiniowane przez nich bloki LD wyjaśniały znaczną ilość wariancji fenotypowej dla każdego zestawu danych (6,1-8,1%,  p  < 0,05), wskazując na mały, ale zauważalny wkład tych regionów w podatność. Regiony te zawierały geny kandydujące zaangażowane w gojenie ran, zmiany skórne, wzrost i mineralizację kości, tkankę tłuszczową i keratynizację.

Blok LD zdefiniowany przez najbardziej znaczący SNP w BTA8 dla SU obejmował SNP wcześniej związany z SU. Modele RF były przesadnie dopasowane, co wskazuje, że efekty SNP były bardzo małe, uniemożliwiając w ten sposób sensowną interpretację SNP i wszelkie dalsze analizy. Odkrycia te sugerują, że warianty związane z różnymi układami fizjologicznymi mogą przyczyniać się do podatności na NICL, wykazując złożoność predyspozycji genetycznych.

Creatine Kinase MB Isoenzyme Type-2 Protein (Recombinant)

20-abx073949
 • EUR 230.00
 • EUR 1609.00
 • EUR 328.00
 • 10 ug
 • 1 mg
 • 50 ug

Recombinant Human Creatine Kinase MB Isoenzyme Type-1

7-04240 10µg Ask for price

Recombinant Human Creatine Kinase MB Isoenzyme Type-1

7-04241 50µg Ask for price

Recombinant Human Creatine Kinase MB Isoenzyme Type-1

7-04242 1mg Ask for price

Recombinant Human Creatine Kinase MB Isoenzyme Type-2

7-04243 10µg Ask for price

Recombinant Human Creatine Kinase MB Isoenzyme Type-2

7-04244 50µg Ask for price

Recombinant Human Creatine Kinase MB Isoenzyme Type-2

7-04245 1mg Ask for price

Creatine Kinase Isoenzyme MB Assay Kit

abx098421-Hitachi7060R160ml8R260ml2 Hitachi 7060; R1: 60ml×8 R2: 60ml×2
EUR 237

Creatine Kinase Isoenzyme MB Assay Kit

abx098421-Hitachi7170R124ml1R26ml1 Hitachi 7170; R1: 24ml×1 R2: 6ml×1
EUR 237

Creatine Kinase Isoenzyme MB Assay Kit

abx098421-Hitachi7170R140ml2R220ml1 Hitachi 7170; R1: 40ml×2 R2: 20ml×1
EUR 378

Creatine Kinase Isoenzyme MB Assay Kit

abx098421-Hitachi7170R160ml1R215ml1 Hitachi 7170; R1: 60ml×1 R2: 15ml×1
EUR 331

Recombinant (yeast) Human Creatine Kinase MB Isoenzyme Type-1

RP-1059 10 ug
EUR 225

Recombinant (yeast) Human Creatine Kinase MB Isoenzyme Type-2

RP-1060 10 ug
EUR 225

Pig creatine kinase MB isoenzyme (CK-MB) ELISA kit

CSB-EQ027653PI-24T 1 plate of 24 wells
EUR 165
Description: Quantitativesandwich ELISA kit for measuring Pig creatine kinase MB isoenzyme (CK-MB) in samples from serum, plasma, tissue homogenates. A new trial version of the kit, which allows you to test the kit in your application at a reasonable price.

Pig creatine kinase MB isoenzyme (CK-MB) ELISA kit

1-CSB-EQ027653PI
 • EUR 900.00
 • EUR 5476.00
 • EUR 2900.00
 • 1 plate of 96 wells
 • 10 plates of 96 wells each
 • 5 plates of 96 wells each
Description: Quantitativesandwich ELISA kit for measuring Pig creatine kinase MB isoenzyme (CK-MB) in samples from serum, plasma, tissue homogenates. Now available in a cost efficient pack of 5 plates of 96 wells each, conveniently packed along with the other reagents in 5 separate kits.

Rabbit creatine kinase MB isoenzyme (CK-MB) ELISA kit

CSB-EQ027653RB-24T 1 plate of 24 wells
EUR 165
Description: Quantitativesandwich ELISA kit for measuring Rabbit creatine kinase MB isoenzyme (CK-MB) in samples from serum, plasma, tissue homogenates. A new trial version of the kit, which allows you to test the kit in your application at a reasonable price.

Rabbit creatine kinase MB isoenzyme (CK-MB) ELISA kit

1-CSB-EQ027653RB
 • EUR 703.00
 • EUR 4843.00
 • EUR 2570.00
 • 1 plate of 96 wells
 • 10 plates of 96 wells each
 • 5 plates of 96 wells each
Description: Quantitativesandwich ELISA kit for measuring Rabbit creatine kinase MB isoenzyme (CK-MB) in samples from serum, plasma, tissue homogenates. Now available in a cost efficient pack of 5 plates of 96 wells each, conveniently packed along with the other reagents in 5 separate kits.

Human Creatine Kinase MB isoenzyme, CK-MB ELISA Kit

CSB-E05140h-24T 1 plate of 24 wells
EUR 165
Description: Quantitativesandwich ELISA kit for measuring Human Creatine Kinase MB isoenzyme, CK-MB in samples from serum, plasma, urine, tissue homogenates. A new trial version of the kit, which allows you to test the kit in your application at a reasonable price.

Human Creatine Kinase MB isoenzyme, CK-MB ELISA Kit

1-CSB-E05140h
 • EUR 703.00
 • EUR 4843.00
 • EUR 2570.00
 • 1 plate of 96 wells
 • 10 plates of 96 wells each
 • 5 plates of 96 wells each
Description: Quantitativesandwich ELISA kit for measuring Human Creatine Kinase MB isoenzyme, CK-MB in samples from serum, plasma, urine, tissue homogenates. Now available in a cost efficient pack of 5 plates of 96 wells each, conveniently packed along with the other reagents in 5 separate kits.

Rat Creatine Kinase MB isoenzyme, CK-MB ELISA Kit

CSB-E14403r-24T 1 plate of 24 wells
EUR 165
Description: Quantitativesandwich ELISA kit for measuring Rat Creatine Kinase MB isoenzyme, CK-MB in samples from serum, urine, tissue homogenates, plasma. A new trial version of the kit, which allows you to test the kit in your application at a reasonable price.

Rat Creatine Kinase MB isoenzyme, CK-MB ELISA Kit

1-CSB-E14403r
 • EUR 804.00
 • EUR 5099.00
 • EUR 2704.00
 • 1 plate of 96 wells
 • 10 plates of 96 wells each
 • 5 plates of 96 wells each
Description: Quantitativesandwich ELISA kit for measuring Rat Creatine Kinase MB isoenzyme, CK-MB in samples from serum, urine, tissue homogenates, plasma. Now available in a cost efficient pack of 5 plates of 96 wells each, conveniently packed along with the other reagents in 5 separate kits.

Mouse Creatine Kinase MB isoenzyme, CK-MB ELISA Kit

CSB-E14404m-24T 1 plate of 24 wells
EUR 165
Description: Quantitativesandwich ELISA kit for measuring Mouse Creatine Kinase MB isoenzyme, CK-MB in samples from serum, plasma, cell culture supernates, tissue homogenates. A new trial version of the kit, which allows you to test the kit in your application at a reasonable price.

Mouse Creatine Kinase MB isoenzyme, CK-MB ELISA Kit

1-CSB-E14404m
 • EUR 804.00
 • EUR 5099.00
 • EUR 2704.00
 • 1 plate of 96 wells
 • 10 plates of 96 wells each
 • 5 plates of 96 wells each
Description: Quantitativesandwich ELISA kit for measuring Mouse Creatine Kinase MB isoenzyme, CK-MB in samples from serum, plasma, cell culture supernates, tissue homogenates. Now available in a cost efficient pack of 5 plates of 96 wells each, conveniently packed along with the other reagents in 5 separate kits.

Canine Creatine Kinase MB isoenzyme (CK-MB)ELISA Kit

CSB-E15852c-24T 1 plate of 24 wells
EUR 165
Description: Quantitativecompetitive ELISA kit for measuring Canine Creatine Kinase MB isoenzyme (CK-MB) in samples from serum, plasma. A new trial version of the kit, which allows you to test the kit in your application at a reasonable price.

Canine Creatine Kinase MB isoenzyme (CK-MB)ELISA Kit

1-CSB-E15852c
 • EUR 804.00
 • EUR 5099.00
 • EUR 2704.00
 • 1 plate of 96 wells
 • 10 plates of 96 wells each
 • 5 plates of 96 wells each
Description: Quantitativecompetitive ELISA kit for measuring Canine Creatine Kinase MB isoenzyme (CK-MB) in samples from serum, plasma. Now available in a cost efficient pack of 5 plates of 96 wells each, conveniently packed along with the other reagents in 5 separate kits.

Rat Creatine Kinase MB isoenzyme(CK-MB)ELISA Kit

GA-E0319RT-48T 48T
EUR 317

Rat Creatine Kinase MB isoenzyme(CK-MB)ELISA Kit

GA-E0319RT-96T 96T
EUR 496

Mouse Creatine Kinase MB isoenzyme(CK-MB)ELISA Kit

GA-E0320MS-48T 48T
EUR 336

Mouse Creatine Kinase MB isoenzyme(CK-MB)ELISA Kit

GA-E0320MS-96T 96T
EUR 534

Human Creatine Kinase MB isoenzyme(CK-MB)ELISA Kit

GA-E0955HM-48T 48T
EUR 289

Human Creatine Kinase MB isoenzyme(CK-MB)ELISA Kit

GA-E0955HM-96T 96T
EUR 466

Rat CK-MB(Creatine Kinase MB Isoenzyme) ELISA Kit

STJ150415 1 kit
EUR 412
Description: The kit is a sandwich enzyme immunoassay for in vitro quantitative measurement of CK-MB in Rat serum, plasma and other biological fluids

Human Creatine Kinase MB isoenzyme,CK-MB ELISA Kit

201-12-0939 96 tests
EUR 440
Description: A quantitative ELISA kit for measuring Human in samples from biological fluids.

Mouse Creatine Kinase MB Isoenzyme (CK-MB) CLIA Kit

abx195424-96tests 96 tests
EUR 825

Rat Creatine Kinase MB Isoenzyme (CK-MB) CLIA Kit

abx195425-96tests 96 tests
EUR 825

Rat CK-MB(Creatine Kinase MB Isoenzyme) ELISA Kit

ER0841 96T
EUR 524.1
Description: Method of detection: Double Antibody, Sandwich ELISA;Reacts with: Rattus;Sensitivity: 18.75pg/ml

Rat Creatine Kinase MB isoenzyme(CK-MB)ELISA Kit

QY-E11333 96T
EUR 361

Mouse Creatine Kinase MB isoenzyme(CK-MB)ELISA Kit

QY-E20398 96T
EUR 361

Human Creatine Kinase MB isoenzyme(CK-MB)ELISA Kit

QY-E03021 96T
EUR 361

Mouse CK-MB(Creatine Kinase MB Isoenzyme) ELISA Kit

EM0929 96T
EUR 524.1
Description: Method of detection: Double Antibody, Sandwich ELISA;Reacts with: Mus ;Sensitivity: 46.875pg/ml

Human Creatine Kinase MB isoenzyme,CK-MB ELISA Kit

CN-04036H1 96T
EUR 461

Human Creatine Kinase MB isoenzyme,CK-MB ELISA Kit

CN-04036H2 48T
EUR 310

Creatine kinase isoenzyme(CK-MB) Antigen(Crude)

E64C00701 100ug
EUR 1350

Mouse Creatine Kinase MB isoenzyme ELISA Kit

ELA-E0479m 96 Tests
EUR 865

Rat Creatine Kinase MB isoenzyme ELISA kit

E02C0085-192T 192 tests
EUR 1270
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Rat Creatine Kinase MB isoenzyme in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Rat Creatine Kinase MB isoenzyme ELISA kit

E02C0085-48 1 plate of 48 wells
EUR 520
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Rat Creatine Kinase MB isoenzyme in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Rat Creatine Kinase MB isoenzyme ELISA kit

E02C0085-96 1 plate of 96 wells
EUR 685
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Rat Creatine Kinase MB isoenzyme in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Human Creatine Kinase MB isoenzyme ELISA kit

E01C0085-192T 192 tests
EUR 1270
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Human Creatine Kinase MB isoenzyme in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Human Creatine Kinase MB isoenzyme ELISA kit

E01C0085-48 1 plate of 48 wells
EUR 520
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Human Creatine Kinase MB isoenzyme in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Human Creatine Kinase MB isoenzyme ELISA kit

E01C0085-96 1 plate of 96 wells
EUR 685
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Human Creatine Kinase MB isoenzyme in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Rabbit Creatine Kinase MB isoenzyme ELISA kit

E04C0085-192T 192 tests
EUR 1270
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Rabbit Creatine Kinase MB isoenzyme in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Rabbit Creatine Kinase MB isoenzyme ELISA kit

E04C0085-48 1 plate of 48 wells
EUR 520
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Rabbit Creatine Kinase MB isoenzyme in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Rabbit Creatine Kinase MB isoenzyme ELISA kit

E04C0085-96 1 plate of 96 wells
EUR 685
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Rabbit Creatine Kinase MB isoenzyme in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Mouse Creatine Kinase MB isoenzyme ELISA kit

E03C0085-192T 192 tests
EUR 1270
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Mouse Creatine Kinase MB isoenzyme in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Mouse Creatine Kinase MB isoenzyme ELISA kit

E03C0085-48 1 plate of 48 wells
EUR 520
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Mouse Creatine Kinase MB isoenzyme in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Mouse Creatine Kinase MB isoenzyme ELISA kit

E03C0085-96 1 plate of 96 wells
EUR 685
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Mouse Creatine Kinase MB isoenzyme in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Pig Creatine Kinase MB isoenzyme ELISA kit

E07C0085-192T 192 tests
EUR 1270
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Porcine Creatine Kinase MB isoenzyme in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Pig Creatine Kinase MB isoenzyme ELISA kit

E07C0085-48 1 plate of 48 wells
EUR 520
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Porcine Creatine Kinase MB isoenzyme in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Pig Creatine Kinase MB isoenzyme ELISA kit

E07C0085-96 1 plate of 96 wells
EUR 685
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Porcine Creatine Kinase MB isoenzyme in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Goat Creatine Kinase MB isoenzyme ELISA kit

E06C0085-192T 192 tests
EUR 1270
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Goat Creatine Kinase MB isoenzyme in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Goat Creatine Kinase MB isoenzyme ELISA kit

E06C0085-48 1 plate of 48 wells
EUR 520
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Goat Creatine Kinase MB isoenzyme in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Goat Creatine Kinase MB isoenzyme ELISA kit

E06C0085-96 1 plate of 96 wells
EUR 685
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Goat Creatine Kinase MB isoenzyme in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Dog Creatine Kinase MB isoenzyme ELISA kit

E08C0085-192T 192 tests
EUR 1270
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Canine Creatine Kinase MB isoenzyme in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Dog Creatine Kinase MB isoenzyme ELISA kit

E08C0085-48 1 plate of 48 wells
EUR 520
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Canine Creatine Kinase MB isoenzyme in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Dog Creatine Kinase MB isoenzyme ELISA kit

E08C0085-96 1 plate of 96 wells
EUR 685
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Canine Creatine Kinase MB isoenzyme in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Monkey Creatine Kinase MB isoenzyme ELISA kit

E09C0085-192T 192 tests
EUR 1270
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Monkey Creatine Kinase MB isoenzyme in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Monkey Creatine Kinase MB isoenzyme ELISA kit

E09C0085-48 1 plate of 48 wells
EUR 520
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Monkey Creatine Kinase MB isoenzyme in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Monkey Creatine Kinase MB isoenzyme ELISA kit

E09C0085-96 1 plate of 96 wells
EUR 685
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Monkey Creatine Kinase MB isoenzyme in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

CLIA kit for Mouse CK-MB (Creatine Kinase MB Isoenzyme)

E-CL-M0228 1 plate of 96 wells
EUR 584
Description: A sandwich CLIA kit for quantitative measurement of Mouse CK-MB (Creatine Kinase MB Isoenzyme) in samples from Serum, Plasma, Cell supernatant

ELISA kit for Rat Creatine Kinase MB isoenzyme (CK-MB)

KTE101041-48T 48T
EUR 354
Description: Quantitative sandwich ELISA for measuring Rat Creatine Kinase MB isoenzyme (CK-MB) in samples from cell culture supernatants, serum, whole blood, plasma and other biological fluids.

ELISA kit for Rat Creatine Kinase MB isoenzyme (CK-MB)

KTE101041-5platesof96wells 5 plates of 96 wells
EUR 2252
Description: Quantitative sandwich ELISA for measuring Rat Creatine Kinase MB isoenzyme (CK-MB) in samples from cell culture supernatants, serum, whole blood, plasma and other biological fluids.

ELISA kit for Rat Creatine Kinase MB isoenzyme (CK-MB)

KTE101041-96T 96T
EUR 572
Description: Quantitative sandwich ELISA for measuring Rat Creatine Kinase MB isoenzyme (CK-MB) in samples from cell culture supernatants, serum, whole blood, plasma and other biological fluids.

CLIA kit for Rat CK-MB (Creatine Kinase MB Isoenzyme)

E-CL-R0722 1 plate of 96 wells
EUR 584
Description: A sandwich CLIA kit for quantitative measurement of Rat CK-MB (Creatine Kinase MB Isoenzyme) in samples from Serum, Plasma, Cell supernatant

Human Creatine Kinase MB Isoenzyme (CKMB) ELISA Kit

SEA479Hu-10x96wellstestplate 10x96-wells test plate
EUR 4273.35
Description: This is Double-antibody Sandwich Enzyme-linked immunosorbent assay for detection of Human Creatine Kinase MB Isoenzyme (CKMB) in serum, plasma, tissue homogenates, cell lysates, cell culture supernates and other biological fluids.

Human Creatine Kinase MB Isoenzyme (CKMB) ELISA Kit

SEA479Hu-1x48wellstestplate 1x48-wells test plate
EUR 439.57
Description: This is Double-antibody Sandwich Enzyme-linked immunosorbent assay for detection of Human Creatine Kinase MB Isoenzyme (CKMB) in serum, plasma, tissue homogenates, cell lysates, cell culture supernates and other biological fluids.

Human Creatine Kinase MB Isoenzyme (CKMB) ELISA Kit

SEA479Hu-1x96wellstestplate 1x96-wells test plate
EUR 585.1
Description: This is Double-antibody Sandwich Enzyme-linked immunosorbent assay for detection of Human Creatine Kinase MB Isoenzyme (CKMB) in serum, plasma, tissue homogenates, cell lysates, cell culture supernates and other biological fluids.

Human Creatine Kinase MB Isoenzyme (CKMB) ELISA Kit

SEA479Hu-5x96wellstestplate 5x96-wells test plate
EUR 2332.95
Description: This is Double-antibody Sandwich Enzyme-linked immunosorbent assay for detection of Human Creatine Kinase MB Isoenzyme (CKMB) in serum, plasma, tissue homogenates, cell lysates, cell culture supernates and other biological fluids.

Human Creatine Kinase MB Isoenzyme (CKMB) ELISA Kit

4-SEA479Hu
 • EUR 4324.00
 • EUR 2283.00
 • EUR 586.00
 • 10 plates of 96 wells
 • 5 plates of 96 wells
 • 1 plate of 96 wells
Description: Enzyme-linked immunosorbent assay based on the Double-antibody Sandwich method for detection of Human Creatine Kinase MB Isoenzyme (CKMB) in samples from serum, plasma, tissue homogenates, cell lysates, cell culture supernates and other biological fluids with no significant corss-reactivity with analogues from other species.

Mouse Creatine Kinase MB Isoenzyme (CKMB) ELISA Kit

SEA479Mu-10x96wellstestplate 10x96-wells test plate
EUR 3919.92
Description: This is Double-antibody Sandwich Enzyme-linked immunosorbent assay for detection of Mouse Creatine Kinase MB Isoenzyme (CKMB) in serum, plasma, tissue homogenates and other biological fluids.

Mouse Creatine Kinase MB Isoenzyme (CKMB) ELISA Kit

SEA479Mu-1x48wellstestplate 1x48-wells test plate
EUR 410.46
Description: This is Double-antibody Sandwich Enzyme-linked immunosorbent assay for detection of Mouse Creatine Kinase MB Isoenzyme (CKMB) in serum, plasma, tissue homogenates and other biological fluids.

Mouse Creatine Kinase MB Isoenzyme (CKMB) ELISA Kit

SEA479Mu-1x96wellstestplate 1x96-wells test plate
EUR 543.52
Description: This is Double-antibody Sandwich Enzyme-linked immunosorbent assay for detection of Mouse Creatine Kinase MB Isoenzyme (CKMB) in serum, plasma, tissue homogenates and other biological fluids.

Mouse Creatine Kinase MB Isoenzyme (CKMB) ELISA Kit

SEA479Mu-5x96wellstestplate 5x96-wells test plate
EUR 2145.84
Description: This is Double-antibody Sandwich Enzyme-linked immunosorbent assay for detection of Mouse Creatine Kinase MB Isoenzyme (CKMB) in serum, plasma, tissue homogenates and other biological fluids.

Mouse Creatine Kinase MB Isoenzyme (CKMB) ELISA Kit

4-SEA479Mu
 • EUR 3970.00
 • EUR 2096.00
 • EUR 544.00
 • 10 plates of 96 wells
 • 5 plates of 96 wells
 • 1 plate of 96 wells
Description: Enzyme-linked immunosorbent assay based on the Double-antibody Sandwich method for detection of Mouse Creatine Kinase MB Isoenzyme (CKMB) in samples from serum, plasma, tissue homogenates and other biological fluids with no significant corss-reactivity with analogues from other species.

Rat Creatine Kinase MB Isoenzyme (CKMB) ELISA Kit

SEA479Ra-10x96wellstestplate 10x96-wells test plate
EUR 4129.36
Description: This is Double-antibody Sandwich Enzyme-linked immunosorbent assay for detection of Rat Creatine Kinase MB Isoenzyme (CKMB) in serum, plasma, tissue homogenates, cell lysates, cell culture supernates and other biological fluids.

Rat Creatine Kinase MB Isoenzyme (CKMB) ELISA Kit

SEA479Ra-1x48wellstestplate 1x48-wells test plate
EUR 427.71
Description: This is Double-antibody Sandwich Enzyme-linked immunosorbent assay for detection of Rat Creatine Kinase MB Isoenzyme (CKMB) in serum, plasma, tissue homogenates, cell lysates, cell culture supernates and other biological fluids.

Rat Creatine Kinase MB Isoenzyme (CKMB) ELISA Kit

SEA479Ra-1x96wellstestplate 1x96-wells test plate
EUR 568.16
Description: This is Double-antibody Sandwich Enzyme-linked immunosorbent assay for detection of Rat Creatine Kinase MB Isoenzyme (CKMB) in serum, plasma, tissue homogenates, cell lysates, cell culture supernates and other biological fluids.

Rat Creatine Kinase MB Isoenzyme (CKMB) ELISA Kit

SEA479Ra-5x96wellstestplate 5x96-wells test plate
EUR 2256.72
Description: This is Double-antibody Sandwich Enzyme-linked immunosorbent assay for detection of Rat Creatine Kinase MB Isoenzyme (CKMB) in serum, plasma, tissue homogenates, cell lysates, cell culture supernates and other biological fluids.

Rat Creatine Kinase MB Isoenzyme (CKMB) ELISA Kit

4-SEA479Ra
 • EUR 4180.00
 • EUR 2207.00
 • EUR 569.00
 • 10 plates of 96 wells
 • 5 plates of 96 wells
 • 1 plate of 96 wells
Description: Enzyme-linked immunosorbent assay based on the Double-antibody Sandwich method for detection of Rat Creatine Kinase MB Isoenzyme (CKMB) in samples from serum, plasma, tissue homogenates, cell lysates, cell culture supernates and other biological fluids with no significant corss-reactivity with analogues from other species.

Mouse Creatine Kinase MB Isoenzyme ELISA Kit (CKMB)

RK02688 96 Tests
EUR 521

Rat Creatine Kinase MB Isoenzyme ELISA Kit (CKMB)

RK03571 96 Tests
EUR 521