GMP zależna od napięcia naczyniowego

GMP zależna od napięcia naczyniowego i ciśnienia krwi obejmuje bogate w cysteinę białko Four LIM-Solely (CRP4)

 Bogate w cysteinę białko 4 LIM-only 4 (CRP4), białko adaptorowe zawierające domenę LIM i palec cynkowy, zostało zaangażowane jako dalszy efektor drugiego przekaźnikowego szlaku 3′,5′-cyklicznego monofosforanu guanozyny (cGMP) w wielu typy komórek, w tym komórki mięśni gładkich naczyń (VSMC). VSMC i sygnalizacja cGMP indukowana tlenkiem azotu (NO) przez zależną od cGMP kinazę białkową typu I (cGKI) odgrywają fundamentalną rolę w fizjologicznej regulacji napięcia naczyniowego i ciśnienia tętniczego krwi (BP).

Pozostaje jednak niejasne, czy działania wazorelaksacyjne przypisywane osi NO/cGMP wymagają CRP4. W badaniu tym wykorzystano myszy z celowaną delecją genu CRP4 (CRP4 KO) w celu wyjaśnienia, czy czynniki podwyższające poziom cGMP, które są dobrze znane ze swoich właściwości rozluźniających naczynia, wpływają na napięcie naczyń, a tym samym na BP do CRP4. Cynacyguat, niezależny od NO i hemu aktywator wrażliwej na NO (rozpuszczalnej) cyklazy guanylowej (NO-GC) i środków uwalniających NO , rozluźniał zarówno sprawne, jak i pozbawione CRP4 segmenty pierścienia aorty wstępnie skurczone prostaglandyną F2α.

Jednak stopień relaksacji był nieznacznie, ale znacząco, zwiększony w naczyniach bez CRP4. Zgodnie z tym, myszy CRP4 KO wykazywały hipotonię na początku , jak również większy spadek skurczowego BP w odpowiedzi na ostre podanie cynacyguatu, nitroprusydku sodu i karbacholu. Mechanicznie utrata CRP4 w VSMC zmniejszyła wrażliwość aparatu kurczliwego na Ca2 + , prawdopodobnie z udziałem białek regulatorowych, takich jak podjednostka 1 kierująca fosfatazą miozyny (MYPT1) i regulatorowy łańcuch lekki miozyny (RLC). Podsumowując, niniejsze odkrycia potwierdzają, że białko adaptorowe CRP4 oddziałuje ze szlakiem NO-GC/cGMP/cGKI w układzie naczyniowym. CRP4 wydaje się być częścią negatywnego sprzężenia zwrotnego, które ostatecznie dostrajaOś NO-GC/cGMP w VSMC w celu zwiększenia desensytyzacji Ca2 + miofilamentów,  a tym samym maksymalnego efektu wazorelaksacyjnego osiąganego przez (wybrane) środki podwyższające cGMP.

konsult-med
konsult-med

ExlA toksyna tworząca pory: lokalizacja w błonie bakteryjnej, regulacja wydzielania przez cykliczne di- GMP i wykrywanie in vivo 

ExlA jest wysoce zjadliwą toksyną tworzącą pory, która została niedawno odkryta w odstających szczepach  Pseudomonas aeruginosa . ExlA jest częścią dwupartnerowego układu wydzielniczego, w którym ExlA jest wydzielanym białkiem pasażerskim, a ExlB transporterem osadzonym w zewnętrznej błonie bakterii. W poprzedniej pracy zaobserwowaliśmy, że toksyczność ExlA w komórce gospodarza była zależna od kontaktu. Tutaj pokazujemy, że ExlA gromadzi się w określonych punktach błony zewnętrznej, jest prawdopodobnie uwięziony w porach ExlB i wskazuje na zewnątrz.

Ponadto wykazujemy, że ExlA jest utrzymywany na błonie w warunkach, w których wewnątrzkomórkowa zawartość cyklicznego di-GMP drugiego przekaźnika jest wysoka; obniżenie poziomów c-di-GMP wzmaga zależne od Ex1B wydzielanie Ex1A. Ponadto ustawiliśmy take a look at ELISA do wykrywania ExlA i pokazujemy, że ExlA jest słabo wydzielany w płynnej hodowli, podczas gdy jest wysoce wykrywalny w popłuczynach oskrzelowo-pęcherzykowych myszy zakażonych  szczepem exlA +. Wnioskujemy, że translokacja ExlA jest zatrzymana w połowie długości w błonie zewnętrznej, a jej wydzielanie jest regulowane przez c-di-GMP. Ponadto opracowaliśmy take a look at immunologiczny zdolny do ilościowego określenia ExlA w próbkach biologicznych.

Drapieżna bakteria gleby Lysobacter przeprogramowuje system quorum sensing, aby regulować produkcję antybiotyków przeciwgrzybiczych w sposób niezależny od cyklicznego di- GMP 

Bakterie glebowe często przechowują różne toksyny przeciwko eukariotom lub prokariotom. Dyfuzyjne czynniki sygnałowe (DSF) reprezentują unikalną grupę substancji chemicznych quorum sensing (QS), które modulują konkurencję międzygatunkową u bakterii, które nie wytwarzają cząsteczek podobnych do antybiotyków. Jednak mechanizm molekularny, za pomocą którego systemy QS za pośrednictwem DSF regulują wytwarzanie antybiotyków w celu współzawodnictwa międzygatunkowego, pozostaje w dużej mierze nieznany u bakterii biokontroli gleby. W tym badaniu stwierdziliśmy, że niezbędny składnik systemu QS, białko RpfG z Lysobacter , oprócz tego, że jest cykliczną dimeryczną fosfodiesterazą GMP (c-di-GMP) (PDE), reguluje biosyntezę czynnika przeciwgrzybiczego (stabilny termicznie czynnik przeciwgrzybiczy). HSAF), który wydaje się nie zależeć od aktywności enzymatycznej.

Co ciekawe, pokazujemy, że RpfG oddziałuje z trzema hybrydowymi białkami układu dwuskładnikowego (HyTCS), HtsH1, HtsH2 i HtsH3, regulując wytwarzanie HSAF w Lysobacter. Badania in vitro pokazują, że każde z tych białek oddziałuje z RpfG, co zmniejsza aktywność PDE RpfG. Na koniec pokazujemy, że proporcje cytoplazmatyczne tych białek zależały od ich aktywności fosforylacji i wiązania z promotorem kontrolującym geny zaangażowane w syntezę HSAF . Odkrycia te ujawniają wcześniej niescharakteryzowany mechanizm sygnalizacji DSF w produkcji antybiotyków w bakteriach glebowych.

Identyfikacja krótszego cyklicznego  genu syntazy GMP- AMP z kurczaków oraz analiza bioinformatyczna jego potencjalnej sygnalizacji w regulacji IFN 

Kurczak ma osłabiony wrodzony układ odpornościowy w porównaniu ze ssakami. Niektóre kluczowe geny odporności wrodzonej, takie jak gen I indukowany kwasem retinowym (RIG-I), receptor Toll-podobny 8 (TLR8), nieobecny w czerniaku 2 (AIM2) i czynnik regulujący IFN 3 (IRF3), są inaktywowane lub ich brak jest Insercja DNA, częściowa delecja genu lub całkowita delecja genu. Przewidywany gen cyklicznej syntazy GMP-AMP (chcGAS) kurczęcia z delecją N-końcową, który okazał się najistotniejszym czujnikiem cytozolowego DNA u innych gatunków, można uzyskać z bazy danych GenBank. Delecja dużego fragmentu sprawia, że ​​dokładność sekwencji i funkcjonalna integralność przewidywanego chcGAS jest przedmiotem dyskusji.

Tutaj dokładny gen chcGAS został najpierw eksperymentalnie określony przez szybką amplifikację końców cDNA (RACE) PCR 5′ i 3′ , w której specyficznie brakowało 83 aminokwasów w domenie wiążącej DNA. Ponadto bioinformatyka przeprowadziła konserwację i wykonalność sygnalizacji cGAS-STING między różnymi gatunkami w celu zbadania możliwości istnienia szlaku konserwatywnego u kur. Zbadano podstawowe cechy chcGAS, takie jak makroskopowe i mikroskopowe wzorce dystrybucji chcGAS. W celu lepszego zbadania funkcji chGAS, za pomocą CRISPR/CAS9 wytworzono kurzą linię komórkową z nokautem chcGAS. Razem, kurczaki posiadają gen cGAS z delecją N-końcowąpilnie potrzebne są dalsze dowody eksperymentalne, aby zweryfikować funkcjonalną integralność chcGAS.

Mapa drogowa do   gotowości GMP w terapii białkowej – opracowanie procesu wytwarzania leków dla zaopatrzenia klinicznego 

Biofarmaceutyki do stosowania u ludzi stanowią wyjątkowe wyzwania podczas produkcji , przechowywania, wysyłki i administracji. Nie wszystkie aspekty procesu opracowywania produktów leczniczych mogą i powinny być szczegółowo przeanalizowane przed przystąpieniem do pierwszych badań na ludziach (FIH) ze względu na ograniczone zasoby i potrzebę szybkiego włączenia nowych kandydatów do badań klinicznych fazy 1. Podczas gdy działania związane z badaniami nad opracowaniem formulacji są dobrze zdefiniowane w literaturze , brakuje wytycznych regulacyjnych dla odpowiednich faz badań rozwoju procesu dla materiałów klinicznych. Niniejszy przegląd podsumowuje potencjalne badania nad rozwojem procesu dla płynnych preparatów białkowych i proponuje odpowiednie dla fazy podejście do testowania.

Regulowana w górę ekspresja RFC4 i  GMPS  za pośrednictwem zmiany liczby kopii DNA jest związana z wczesną diagnozą i ucieczką immunologiczną ESCC na podstawie analizy bioinformatycznej 

Rak płaskonabłonkowy przełyku (ESCC) jest nowotworem złośliwym, który często występuje na całym świecie. Zwykle w Azji, a zwłaszcza w Chinach, występuje wysoka zachorowalność na raka przełyku. ESCC często ma złe wyniki z powodu późnej diagnozy i braku skutecznego leczenia. Aby zbudować podstawy do wczesnej diagnozy i leczenia ESCC, wykorzystaliśmy zestawy danych dotyczące ekspresji genów GSE20347 i GSE17351 z bazy danych GEO oraz prywatny zestaw danych, aby odkryć geny o zróżnicowanej ekspresji (DEG) i kluczowe geny w ESCC. W szczególności stwierdziliśmy, że podjednostka 4 czynnika replikacji C (RFC4) i syntaza monofosforanu guaniny (GMPS) były podwyższone, ale rzadko były badane w ESCC. W szczególności, zgodnie z naszą najlepszą wiedzą, nasze badanie jest pierwszym badaniem GMPS i ESCC .

Ponadto odkryliśmy, że wysokie poziomy ekspresji RFC4 i GMPS mogą wynikać ze wzrostu zmian liczby kopii DNA. Ponadto RFC4 i GMPS były podwyższone zarówno we wczesnym stadium, jak i we wczesnych przerzutach do węzłów chłonnych raka przełyku. Ekspresja RFC4 była silnie skorelowana z GMPS. Ponadto zbadaliśmy związek między ekspresją RFC4 i GMPS a komórkami odpornościowymi naciekającymi nowotwór (TIL) w raku przełyku. Wyniki pokazały, że poziomy RFC4 i GMPS wzrosły wraz ze spadkiem niektórych komórek naciekających nowotwór. Regulowane w górę RFC4 i GMPS z wysokimi TIL wskazują na gorsze rokowanie. Podsumowując, nasze badanie pokazuje, że RFC4 i GMPS mają potencjał jako biomarkery we wczesnej diagnostyce ESCC i może odgrywać kluczową rolę w procesie odporności nowotworu w ESCC.

Anti-SUMO1 antibody

STJ114403 100 µl
EUR 277
Description: This gene encodes a protein that is a member of the SUMO (small ubiquitin-like modifier) protein family. It functions in a manner similar to ubiquitin in that it is bound to target proteins as part of a post-translational modification system. However, unlike ubiquitin which targets proteins for degradation, this protein is involved in a variety of cellular processes, such as nuclear transport, transcriptional regulation, apoptosis, and protein stability. It is not active until the last four amino acids of the carboxy-terminus have been cleaved off. Several pseudogenes have been reported for this gene. Alternate transcriptional splice variants encoding different isoforms have been characterized.

anti- SUMO1 antibody

FNab08389 100µg
EUR 548.75
Description: Antibody raised against SUMO1

Anti-SUMO1 antibody

PAab08389 100 ug
EUR 386

anti-SUMO1

LF-PA0128 100 ul
EUR 334
Description: Rabbit polyclonal to SUMO1

Rabbit Polyclonal antibody Anti-CRBN

Anti-CRBN 50 µg
EUR 349

Anti-Sumo 1/SUMO1 Antibody

PA2220 100ug/vial
EUR 294

SUMO1 Antibody

32614-100ul 100ul
EUR 252

Sumo1 Antibody

33525-100ul 100ul
EUR 252

Sumo1 Antibody

33525-50ul 50ul
EUR 187

SUMO1 Antibody

CSB-PA042567-
EUR 335
Description: A polyclonal antibody against SUMO1. Recognizes SUMO1 from Human, Mouse, Rat. This antibody is Unconjugated. Tested in the following application: ELISA, WB, IHC, IF;WB:1:500-1:3000, IHC:1:50-1:100, IF:1:100-1:500

SUMO1 Antibody

CSB-PA042567-100ul 100ul
EUR 316
Description: A polyclonal antibody against SUMO1. Recognizes SUMO1 from Human, Mouse, Rat. This antibody is Unconjugated. Tested in the following application: ELISA, WB, IHC, IF;WB:1:500-1:3000, IHC:1:50-1:100, IF:1:100-1:500

SUMO1 Antibody

1-CSB-PA314476
 • EUR 317.00
 • EUR 244.00
 • 100ul
 • 50ul
Description: A polyclonal antibody against SUMO1. Recognizes SUMO1 from Human, Mouse, Rat. This antibody is Unconjugated. Tested in the following application: ELISA, WB, IHC;ELISA:1:1000-1:5000, WB:1:100-1:500, IHC:1:25-1:100

SUMO1 Antibody

CSB-PA022948KA01HU-
EUR 335
Description: A polyclonal antibody against SUMO1. Recognizes SUMO1 from Human, Mouse, Rat. This antibody is Unconjugated. Tested in the following application: ELISA, WB, IHC, ICC, IP, FC;WB:1:500-1:2000, IHC:1:20-1:200, ICC:1:50-1:200, IP:1:20-1:50, FC:1:20-1:50

SUMO1 Antibody

CSB-PA022948KA01HU-100ul 100ul
EUR 389
Description: A polyclonal antibody against SUMO1. Recognizes SUMO1 from Human, Mouse, Rat. This antibody is Unconjugated. Tested in the following application: ELISA, WB, IHC, ICC, IP, FC;WB:1:500-1:2000, IHC:1:20-1:200, ICC:1:50-1:200, IP:1:20-1:50, FC:1:20-1:50

SUMO1 Antibody

1-CSB-PA912507
 • EUR 317.00
 • EUR 244.00
 • 100ul
 • 50ul
Description: A polyclonal antibody against SUMO1. Recognizes SUMO1 from Human, Mouse, Rat. This antibody is Unconjugated. Tested in the following application: ELISA, IHC;ELISA:1:1000-1:2000, IHC:1:15-1:50

SUMO1 Antibody

1-CSB-PA973952
 • EUR 317.00
 • EUR 244.00
 • 100ul
 • 50ul
Description: A polyclonal antibody against SUMO1. Recognizes SUMO1 from Human, Mouse, Rat. This antibody is Unconjugated. Tested in the following application: ELISA, IHC;ELISA:1:3000-1:10000, IHC:1:50-1:200

SUMO1 Antibody

1-CSB-PA004192
 • EUR 222.00
 • EUR 195.00
 • 100ug
 • 50ug
Description: A polyclonal antibody against SUMO1. Recognizes SUMO1 from Human, Mouse, Rat. This antibody is Unconjugated. Tested in the following application: WB, IHC, IF, ELISA;WB:1/500-1/2000.IHC:1/100-1/300.IF:1/200-1/1000.ELISA:1/20000

Sumo1 Antibody

AF0280 200ul
EUR 304
Description: Sumo1 antibody detects endogenous levels of total Sumo1.

SUMO1 Antibody

DF6853 200ul
EUR 304
Description: SUMO1 Antibody detects endogenous levels of total SUMO1.

SUMO1 Antibody

ABD6853 100 ug
EUR 438

Sumo1 Antibody

ABF0280 100 ug
EUR 438

Sumo1 antibody

70R-30811 100 ug
EUR 327
Description: Rabbit polyclonal Sumo1 antibody

SUMO1 antibody

70R-50525 100 ul
EUR 244
Description: Purified Polyclonal SUMO1 antibody

Polyclonal SUMO1 Antibody

APR10341G 0.1ml
EUR 484
Description: A polyclonal antibody raised in Rabbit that recognizes and binds to Human SUMO1 . This antibody is tested and proven to work in the following applications:

SUMO1 Conjugated Antibody

C32614 100ul
EUR 397

Sumo1/ Rat Sumo1 ELISA Kit

ELI-40900r 96 Tests
EUR 886

Polyclonal Goat anti-GST α-form

GST-ANTI-1 50 uL
EUR 280

Polyclonal Goat anti-GST μ-form

GST-ANTI-2 50 uL
EUR 280

Polyclonal Goat anti-GST p-form

GST-ANTI-3 50 uL
EUR 280

SUMO1 siRNA

20-abx935664
 • EUR 551.00
 • EUR 732.00
 • 15 nmol
 • 30 nmol

SUMO1 siRNA

20-abx935665
 • EUR 551.00
 • EUR 732.00
 • 15 nmol
 • 30 nmol

SUMO1 siRNA

20-abx905374
 • EUR 551.00
 • EUR 732.00
 • 15 nmol
 • 30 nmol

SUMO1 protein

30R-1301 100 ug
EUR 278
Description: Purified recombinant Human SUMO1 protein

SUMO1 protein

30R-2785 100 ug
EUR 336
Description: Purified recombinant Human SUMO1 protein

SUMO1 protein

30R-3038 500 ug
EUR 354
Description: Purified recombinant SUMO1 protein

Rabbit Anti-SUMO1 monoclonal antibody, clone TK31-14

CABT-L626 100 ul
EUR 777

SUMO1 recombinant monoclonal antibody

A5175 100ul X 3
EUR 595
Description: A recombinant monoclonal antibody from rabbit against human SUMO1 for WB, IHC, IF,ELISA

Anti-SUMO-1 Antibody Clone SUMO1/1188, Unconjugated-100ug

7341-MSM2-P1 100ug
EUR 428

SUMO-1(SUMO1/1188) Antibody

BNCA1188-250 250uL
EUR 383
Description: Primary antibody against SUMO-1(SUMO1/1188), APC conjugate, Concentration: 0.1mg/mL

SUMO-1(SUMO1/1188) Antibody

BNC811188-100 100uL
EUR 199
Description: Primary antibody against SUMO-1(SUMO1/1188), CF680R conjugate, Concentration: 0.1mg/mL

SUMO-1(SUMO1/1188) Antibody

BNC811188-500 500uL
EUR 544
Description: Primary antibody against SUMO-1(SUMO1/1188), CF680R conjugate, Concentration: 0.1mg/mL

SUMO-1(SUMO1/1188) Antibody

BNCAP1188-100 100uL
EUR 199
Description: Primary antibody against SUMO-1(SUMO1/1188), Alkaline Phosphatase conjugate, Concentration: 0.1mg/mL

SUMO-1(SUMO1/1188) Antibody

BNCAP1188-500 500uL
EUR 544
Description: Primary antibody against SUMO-1(SUMO1/1188), Alkaline Phosphatase conjugate, Concentration: 0.1mg/mL

SUMO-1(SUMO1/1188) Antibody

BNCB1188-100 100uL
EUR 199
Description: Primary antibody against SUMO-1(SUMO1/1188), Biotin conjugate, Concentration: 0.1mg/mL

SUMO-1(SUMO1/1188) Antibody

BNCB1188-500 500uL
EUR 544
Description: Primary antibody against SUMO-1(SUMO1/1188), Biotin conjugate, Concentration: 0.1mg/mL

SUMO-1(SUMO1/1188) Antibody

BNC471188-100 100uL
EUR 199
Description: Primary antibody against SUMO-1(SUMO1/1188), CF647 conjugate, Concentration: 0.1mg/mL

SUMO-1(SUMO1/1188) Antibody

BNC471188-500 500uL
EUR 544
Description: Primary antibody against SUMO-1(SUMO1/1188), CF647 conjugate, Concentration: 0.1mg/mL

SUMO-1(SUMO1/1188) Antibody

BNC551188-100 100uL
EUR 199
Description: Primary antibody against SUMO-1(SUMO1/1188), CF555 conjugate, Concentration: 0.1mg/mL

SUMO-1(SUMO1/1188) Antibody

BNC551188-500 500uL
EUR 544
Description: Primary antibody against SUMO-1(SUMO1/1188), CF555 conjugate, Concentration: 0.1mg/mL

SUMO-1(SUMO1/1188) Antibody

BNC431188-100 100uL
EUR 199
Description: Primary antibody against SUMO-1(SUMO1/1188), CF543 conjugate, Concentration: 0.1mg/mL

SUMO-1(SUMO1/1188) Antibody

BNC431188-500 500uL
EUR 544
Description: Primary antibody against SUMO-1(SUMO1/1188), CF543 conjugate, Concentration: 0.1mg/mL

SUMO-1(SUMO1/1188) Antibody

BNC881188-100 100uL
EUR 199
Description: Primary antibody against SUMO-1(SUMO1/1188), CF488A conjugate, Concentration: 0.1mg/mL

SUMO-1(SUMO1/1188) Antibody

BNC881188-500 500uL
EUR 544
Description: Primary antibody against SUMO-1(SUMO1/1188), CF488A conjugate, Concentration: 0.1mg/mL

SUMO-1(SUMO1/1188) Antibody

BNC941188-100 100uL
EUR 199
Description: Primary antibody against SUMO-1(SUMO1/1188), CF594 conjugate, Concentration: 0.1mg/mL

SUMO-1(SUMO1/1188) Antibody

BNC941188-500 500uL
EUR 544
Description: Primary antibody against SUMO-1(SUMO1/1188), CF594 conjugate, Concentration: 0.1mg/mL

SUMO-1(SUMO1/1188) Antibody

BNCH1188-100 100uL
EUR 199
Description: Primary antibody against SUMO-1(SUMO1/1188), Horseradish Peroxidase conjugate, Concentration: 0.1mg/mL

SUMO-1(SUMO1/1188) Antibody

BNCH1188-500 500uL
EUR 544
Description: Primary antibody against SUMO-1(SUMO1/1188), Horseradish Peroxidase conjugate, Concentration: 0.1mg/mL

SUMO-1(SUMO1/1188) Antibody

BNCP1188-250 250uL
EUR 383
Description: Primary antibody against SUMO-1(SUMO1/1188), PerCP conjugate, Concentration: 0.1mg/mL

SUMO-1(SUMO1/1188) Antibody

BNC041188-100 100uL
EUR 199
Description: Primary antibody against SUMO-1(SUMO1/1188), CF405S conjugate, Concentration: 0.1mg/mL

SUMO-1(SUMO1/1188) Antibody

BNC041188-500 500uL
EUR 544
Description: Primary antibody against SUMO-1(SUMO1/1188), CF405S conjugate, Concentration: 0.1mg/mL

Polyclonal SUMO1 Antibody (C-term)

APR10805G 0.1ml
EUR 528
Description: A polyclonal antibody raised in Rabbit that recognizes and binds to Human SUMO1 (C-term). This antibody is tested and proven to work in the following applications:

Polyclonal SUMO1 Antibody (N-term)

APR10343G 0.1ml
EUR 484
Description: A polyclonal antibody raised in Rabbit that recognizes and binds to Human SUMO1 (N-term). This antibody is tested and proven to work in the following applications:

Polyclonal SUMO1 Antibody (N-term)

APR06999G 0.1ml
EUR 484
Description: A polyclonal antibody raised in Rabbit that recognizes and binds to Human SUMO1 (N-term). This antibody is tested and proven to work in the following applications:

Monoclonal SUMO1 Antibody, Clone: 66AT1320

APR07011G 0.1ml
EUR 484
Description: A Monoclonal antibody against Human SUMO1. The antibodies are raised in Mouse and are from clone 66AT1320. This antibody is applicable in WB, E

Monoclonal SUMO1 Antibody, Clone: 66AT1273.94

APR07012G 0.1ml
EUR 484
Description: A Monoclonal antibody against Human SUMO1. The antibodies are raised in Mouse and are from clone 66AT1273.94. This antibody is applicable in IHC-P, FC, WB, E

SUMO-1(SUMO1/1188) Antibody

BNCR1188-250 250uL
EUR 383
Description: Primary antibody against SUMO-1(SUMO1/1188), RPE conjugate, Concentration: 0.1mg/mL

SUMO-1(SUMO1/1188) Antibody

BNUB1188-100 100uL
EUR 209
Description: Primary antibody against SUMO-1(SUMO1/1188), Concentration: 0.2mg/mL

SUMO-1(SUMO1/1188) Antibody

BNUB1188-500 500uL
EUR 458
Description: Primary antibody against SUMO-1(SUMO1/1188), Concentration: 0.2mg/mL

SUMO-1(SUMO1/1188) Antibody

BNC681188-100 100uL
EUR 199
Description: Primary antibody against SUMO-1(SUMO1/1188), CF568 conjugate, Concentration: 0.1mg/mL

SUMO-1(SUMO1/1188) Antibody

BNC681188-500 500uL
EUR 544
Description: Primary antibody against SUMO-1(SUMO1/1188), CF568 conjugate, Concentration: 0.1mg/mL

SUMO-1(SUMO1/1188) Antibody

BNC701188-100 100uL
EUR 199
Description: Primary antibody against SUMO-1(SUMO1/1188), CF770 conjugate, Concentration: 0.1mg/mL

SUMO-1(SUMO1/1188) Antibody

BNC701188-500 500uL
EUR 544
Description: Primary antibody against SUMO-1(SUMO1/1188), CF770 conjugate, Concentration: 0.1mg/mL

SUMO-1(SUMO1/1188) Antibody

BNC051188-100 100uL
EUR 199
Description: Primary antibody against SUMO-1(SUMO1/1188), CF405M conjugate, Concentration: 0.1mg/mL

SUMO-1(SUMO1/1188) Antibody

BNC051188-500 500uL
EUR 544
Description: Primary antibody against SUMO-1(SUMO1/1188), CF405M conjugate, Concentration: 0.1mg/mL

SUMO-1(SUMO1/1188) Antibody

BNC611188-100 100uL
EUR 199
Description: Primary antibody against SUMO-1(SUMO1/1188), CF660R conjugate, Concentration: 0.1mg/mL

SUMO-1(SUMO1/1188) Antibody

BNC611188-500 500uL
EUR 544
Description: Primary antibody against SUMO-1(SUMO1/1188), CF660R conjugate, Concentration: 0.1mg/mL

SUMO-1(SUMO1/1188) Antibody

BNC401188-100 100uL
EUR 199
Description: Primary antibody against SUMO-1(SUMO1/1188), CF640R conjugate, Concentration: 0.1mg/mL

SUMO-1(SUMO1/1188) Antibody

BNC401188-500 500uL
EUR 544
Description: Primary antibody against SUMO-1(SUMO1/1188), CF640R conjugate, Concentration: 0.1mg/mL

SUMO-1(SUMO1/1188) Antibody

BNC801188-100 100uL
EUR 199
Description: Primary antibody against SUMO-1(SUMO1/1188), CF680 conjugate, Concentration: 0.1mg/mL

SUMO-1(SUMO1/1188) Antibody

BNC801188-500 500uL
EUR 544
Description: Primary antibody against SUMO-1(SUMO1/1188), CF680 conjugate, Concentration: 0.1mg/mL

SUMO-1(SUMO1/1188) Antibody

BNUM1188-50 50uL
EUR 395
Description: Primary antibody against SUMO-1(SUMO1/1188), 1mg/mL

SUMO1-biotin Protein

E28001 50 µg
EUR 338.55
Description: fast delivery possible

SUMO1 Rabbit pAb

A0825-100ul 100 ul
EUR 308

SUMO1 Rabbit pAb

A0825-200ul 200 ul
EUR 459

SUMO1 Rabbit pAb

A0825-20ul 20 ul Ask for price

SUMO1 Rabbit pAb

A0825-50ul 50 ul Ask for price

SUMO1 Blocking Peptide

20-abx063400
 • EUR 272.00
 • EUR 411.00
 • 1 mg
 • 5 mg

SUMO1 Rabbit pAb

A12529-100ul 100 ul
EUR 308

SUMO1 Rabbit pAb

A12529-200ul 200 ul
EUR 459

SUMO1 Rabbit pAb

A12529-20ul 20 ul
EUR 183

SUMO1 Rabbit pAb

A12529-50ul 50 ul
EUR 223

SUMO1 Rabbit mAb

A19121-100ul 100 ul
EUR 410

SUMO1 Rabbit mAb

A19121-200ul 200 ul
EUR 571

SUMO1 Rabbit mAb

A19121-20ul 20 ul
EUR 221

SUMO1 Rabbit mAb

A19121-50ul 50 ul
EUR 287

SUMO1 Rabbit pAb

A2130-100ul 100 ul
EUR 308