konsult-med

Interleukina-23 zamiast interleukiny-12 jest cytokiną krytyczną dla automatycznej gazety mózgu.

 Interleukina-12 (IL-12) jest heterodimeryczną cząsteczką złożoną z podjednostek p35 i p40. Analizy in vitro IL-12 określono jako ważny czynnik różnicowania T naiwnych  komórek  do typu T-helper 1 CD4 +  limfocytów  wydzielających interferon-gamma (ref 1, 2). Podobnie, liczne badania wykazały, że IL-12 ma zasadnicze znaczenie dla zależnej od komórek T odpowiedzi immunologicznej i zapalnej in vivo, głównie poprzez zastosowanie myszy ukierunkowanych na gen IL-12 p40 i przeciwciał neutralizujących przeciwko p40. Cytokina IL-23, która zawiera podjednostki p40 IL-12, ale w innej podjednostki p19, jest wytwarzana głównie przez makrofagi i dendrytycznych  komórek i aktywności pokazanego na T pamięci  komórek .

Dowody z badań ekspresji receptora IL-23 i nadekspresji IL-23 u myszy transgenicznych sugerują jednak, że IL-23 może również bezpośrednio wpływać na funkcję makrofagów. Tutaj pokazujemy, używając myszy ukierunkowanych na geny, którym brakuje jedynie badań nad IL-23 i zastępowaniem cytokin, że postrzegana centralna rola IL-12 w zapaleniu autoimmunologicznym, szczególnie w mózgu, została błędnie zinterpretowana i że IL-23, a nie IL -12, jest kluczowym czynnikiem w tej odpowiedzi. Ponadto pokazujemy, że IL-23, w przeciwieństwie do IL-12, działa szerzej jako cytokina efektorowa końcowego etapu poprzez bezpośrednie działanie na makrofagi.

Nowatorski check na apoptozę. Wykrywanie metody cytometrii przepływowej techniki tłuszczowej metody wczesnej apoptozy przy użyciu aneksyny V znakowanej fluoresceiną.

 

We wczesnych stadiach apoptozy na  powierzchni komórek zachodzą zmiany  , które do tej pory były trudne do rozpoznania. Jedną z tych zmian błony plazmatycznej jest translokacja fosfatydyloseryny (PS) z wewnętrznej strony błony plazmatycznej do warstwy zewnętrznej, przez co PS zostaje odsłonięty na zewnętrznej powierzchni  komórki . Aneksyna V to zależne od Ca2+ białko wiążące fosfolipidy o wysokim powinowactwie do PS. Stąd białko to można stosować jako czułą sondę do ekspozycji PS na  błonie  komórkowej. Translokacja PS na zewnętrzną   powierzchnię komórki nie jest charakterystyczna dla apoptozy, ale występuje również podczas   martwicy komórki . Różnica między tymi dwiema formami  komórki śmierć polega na tym, że podczas początkowych etapów apoptozy   błona komórkowa pozostaje nienaruszona, podczas gdy w momencie wystąpienia martwicy   błona komórkowa traci swoją integralność i staje się nieszczelna.

Dlatego pomiar wiązania aneksyny V z   powierzchnią komórki jako wskaźnik apoptozy musi być wykonany w połączeniu z testem wykluczenia barwnika w celu ustalenia integralności   błony komórkowej . Dokument ten opisuje wyniki tego testu, jak uzyskano w hodowlach HSB-2  komórek , wydanego apoptotycznych przez napromieniowanie w ludzkich  limfocytach , po leczeniu deksametazon. Nietraktowane i traktowane  komórki  oceniano pod kątem apoptozy za pomocą mikroskopii świetlnej, mierząc ilość komórek hipodiploidalnych   przy użyciu cytometrii przepływowej DNA (FCM) i elektroforezy DNA w celu ustalenia, czy wystąpiła fragmentacja DNA. Wiązanie aneksyny V oceniano przy użyciu dwuwymiarowej FCM i  barwienie komórek oceniano za pomocą aneksyny V znakowanej izotiocyjanianem fluoresceiny (FITC) (zielona fluorescencja), jednocześnie z wykluczeniem barwnika jodku propidyny (PI) (ujemne dla czerwonej fluorescencji). Opisany check rozróżnia komórki nienaruszone  (FITC-/PI-), komórki apoptotyczne  (FITC+/PI-) i komórki nekrotyczne  (FITC+/PI+). W porównaniu z istniejącymi tradycyjnymi testami, check Annexin V jest czuły i łatwy do wykonania. Check aneksyny V oferuje możliwość wykrycia wczesnych faz apoptozy przed utratą  integralności błony komórkowej i umożliwia pomiary kinetyki śmierci apoptotycznej w odniesieniu do  cyklu komórkowego . Bardziej rozbudowany FCM pozwoli na rozróżnienie między różnymi  subpopulacje komórek , które mogą, ale nie muszą być zaangażowane w proces apoptozy.

 

Analiza fenotypowa limfocytów T dla informacjiu.

 

Identyfikacja i charakterystyka antygenowo specyficznych limfocytów T   w przebiegu odpowiedzi immunologicznej jest żmudna i pośrednia. Aby rozwiązać ten downside, ligand peptyd-główny kompleks zgodności tkankowej (MHC) dla danej populacji komórek T   poddano multimeryzacji w celu wytworzenia rozpuszczalnych tetramerów peptyd-MHC. Tetramery ludzkiego   antygenu limfocytów A2, które zostały skompleksowane z dwoma różnymi peptydami pochodzącymi z ludzkiego wirusa niedoboru odporności (HIV) lub z peptydem pochodzącym z białka macierzy wirusa grypy A związanego z cytotoksycznymi komórkami T specyficznymi dla peptydów   in vitro i z komórkami T  z krwi osób zakażonych wirusem HIV. Ogólnie, wiązanie tetrameru dobrze korelowało z testami cytotoksyczności. To podejście powinno być użyteczne w analizie T  komórek  specyficznych czynników zakaźnych, nowotworów i autoantygenów.

 

Kontrola wiremii w zakażeniu małpim wirusem niedoboru przez limfocyty CD8+.

 

Dowody kliniczne sugerują, że  odporność komórkowa jest zaangażowana w kontrolowanie replikacji ludzkiego wirusa niedoboru odporności-1 (HIV-1). Zwierzęcy mannequin zespołu nabytego niedoboru odporności (AIDS), małpi wirus niedoboru odporności (SIV) zakażonych małp rezus użyto pokazać, że replikację wirusa nie jest kontrolowana u małp uszczuplone CD8 +  limfocytów  podczas pierwotnego zakażenia SIV. Wyeliminowanie CD8 +  limfocytów  z małp podczas przewlekłego zakażenia SIV spowodowało szybki i wyraźny wzrost wiremii, który został ponownie zniesione pokrywającą oraz ponownego SIV-T CD8 + specyficznych  komórek . Wyniki te potwierdzają znaczenie  komórkipośredniczy odporność w kontrolowaniu zakażenia HIV-1 i wspiera badania metod szczepień w celu zapobiegania zakażeniom, które wywołają te odpowiedzi immunologiczne.

konsult-med
konsult-med

Myszy z RAG-1 nie mają niedochowanych limfocytów B i T.

 

Gen aktywacji rekombinacji V(D)J RAG-1 został wyizolowany na podstawie jego zdolności do aktywacji rekombinacji V(D)J na sztucznym podłożu w fibroblastach. Ta właściwość i wzór ekspresji w tkankach i   liniach komórkowych wskazują, że RAG-1 albo aktywuje, albo katalizuje reakcję rekombinacji V(D)J  genów immunoglobulin i  receptorów komórek T. Opisujemy tutaj wprowadzenie mutacji w RAG-1 do linii zarodkowej myszy poprzez celowanie genowe w embrionalnych komórkach macierzystych  . Myszy RAG-1 niedoborem mają małe narządów limfatycznych, które nie zawierają dojrzałe B i T  limfocytów .

Zatrzymanie  różnicowania limfocytów B i T  następuje na wczesnym etapie i koreluje z niemożnością przeprowadzenia rekombinacji V(D)J. Układ odpornościowy myszy z mutacją RAG-1 można opisać jako niecieknący myszy scid. Chociaż ekspresję RAG-1 odnotowano w ośrodkowym układzie nerwowym myszy, u myszy z niedoborem RAG-1 nie stwierdzono wyraźnych nieprawidłowości neuroanatomicznych lub behawioralnych.

Czasowe powiązania odpowiedzi odpowiedziaijnej 1. Techniki technologii negatywnej techniki związane z niedoborem typu 1.

 

Badania wirusologiczne i immunologiczne przeprowadzono na pięciu pacjentach z pierwotnym zakażeniem ludzkim wirusem niedoboru odporności typu 1 (HIV-1).  Prekursory cytotoksycznych limfocytów T CD8+  (CTL) swoiste dla  komórek  wyrażających antygeny HIV-1 Gag, Pol i Env zostały wykryte w ciągu three tygodni od prezentacji u czterech z pięciu pacjentów i zostały wykryte u wszystkich pięciu pacjentów w ciągu three do 6 miesięcy po prezentacji.

Jeden pacjent z nieobecnego początkowej odpowiedzi CTL są długotrwałe objawy, trwałe wiremii i niski CD4 + T- komórek  zliczania. Aktywność przeciwciał neutralizujących była nieobecna w momencie prezentacji u wszystkich pięciu pacjentów. Odkrycia te sugerują, że  odporność komórkowa bierze udział w początkowej kontroli replikacji wirusa w pierwotnym zakażeniu HIV-1 i wskazują na rolę CTL w ochronnej odporności na HIV-1 in vivo .

 

Vpreb3 3'UTR GFP Stable Cell Line

TU172114 1.0 ml Ask for price

VPREB3 3'UTR GFP Stable Cell Line

TU078275 1.0 ml
EUR 1521

Vpreb3 3'UTR Luciferase Stable Cell Line

TU122114 1.0 ml Ask for price

VPREB3 3'UTR Luciferase Stable Cell Line

TU028275 1.0 ml
EUR 1521

HEK-293T cells

T0011002 One Frozen vial
EUR 455

TARGATT? Knock-in CHO Generation Kit (Master Cell Line)

AST-1200 1 Kit Ask for price
Description: 12 month

TARGATT? Knock-in HEK293 Generation Kit (Master Cell Line)

AST-1300 1 Kit Ask for price
Description: 12 month

HEK-293T Telomerase Over-Expressing Cell Pellet

abx069991-1Pellet 1 Pellet
EUR 398

Basic HR Targeting Vector [MCS1-LoxP-MCS2-MCS3-pA-LoxP-MCS4] for Gene Knock-In/Out

HR100PA-1 10 ug
EUR 938

VPREB3 siRNA

20-abx939489
 • EUR 551.00
 • EUR 732.00
 • 15 nmol
 • 30 nmol

VPREB3 Antibody

1-CSB-PA025888GA01HU
 • EUR 597.00
 • EUR 333.00
 • 150ul
 • 50ul
Description: A polyclonal antibody against VPREB3. Recognizes VPREB3 from Human. This antibody is Unconjugated. Tested in the following application: ELISA, WB

VPREB3 Antibody

1-CSB-PA891724LA01HU
 • EUR 317.00
 • EUR 335.00
 • 100ug
 • 50ug
Description: A polyclonal antibody against VPREB3. Recognizes VPREB3 from Human. This antibody is Unconjugated. Tested in the following application: ELISA

VPREB3 Antibody

43594-100ul 100ul
EUR 252

anti-VPREB3

YF-PA26081 50 ul
EUR 334
Description: Mouse polyclonal to VPREB3

anti-VPREB3

YF-PA18600 50 ul
EUR 363
Description: Mouse polyclonal to VPREB3

anti-VPREB3

YF-PA18601 50 ug
EUR 363
Description: Mouse polyclonal to VPREB3

VPREB3 antibody

70R-21261 50 ul
EUR 435
Description: Rabbit polyclonal VPREB3 antibody

VPREB3 Peptide

42-296P 0.1 mg
EUR 338
Description: (IN) VPREB3 Peptide

VPREB3 sgRNA CRISPR Lentivector set (Human)

K2617001 3 x 1.0 ug
EUR 339

293LTV Cell Line

LTV-100 1 vial
EUR 508
Description: The 293LTV Cell Line is derived from the parental 293 cells but selected for attributes that increase lentiviral production, including fimrer attachment and larger surface area.

293AD Cell Line

AD-100 1 vial
EUR 461
Description: The 293AD Cell Line is derived from the parental 293 cells but selected for attributes that increase adenovirus production, including firmer attachment and larger surface area.

293AAV Cell Line

AAV-100 1 vial
EUR 508
Description: The 293AAV Cell Line is derived from the parental 293 cells but selected for attributes that increase AAV production, including firmer attachment and larger surface area.

293RTV Cell Line

RV-100 1 vial
EUR 508
Description: The 293RTV Cell Line is derived from the parental 293 cells but selected for attributes that increase retroviral production, including fimrer attachment and larger surface area.

Human VPREB3 shRNA Plasmid

20-abx959234
 • EUR 801.00
 • EUR 1121.00
 • 150 µg
 • 300 µg

VPREB3 ELISA KIT|Human

EF004206 96 Tests
EUR 689

VPREB3 Recombinant Protein (Human)

RP034357 100 ug Ask for price

Microplate Swing-Out Centrifuge

abx725026-1Unit 1 Unit
EUR 1476

Clinical Swing-Out Centrifuge

abx725027-1Unit 1 Unit
EUR 1476

Gene Knock-Out HR Targeting Vector w/Single Selection Marker (Blasticidin) and Negative Selection (TK) Against Random Integration

HR720PA-1 10 µg
EUR 1145

293T Transfection Kit (1 mL)

P902 - Ask for price

293T Transfection Kit (0.2 mL)

P902S - Ask for price

293T Transfection Kit (1 mL)

P903 - Ask for price

293T Transfection Kit (0.2 mL)

P903S - Ask for price

293/GFP Cell Line

AKR-200 1 vial
EUR 572
Description: 293/GFP Cell Line stably expresses GFP and otherwise exhibits the same characteristics of the parental cell line.

T47D/GFP Cell Line

AKR-208 1 vial
EUR 572
Description: T47D/GFP Cell Line stably expresses GFP and otherwise exhibits the same characteristics of the parental cell line.

A549/GFP Cell Line

AKR-209 1 vial
EUR 572
Description: A549/GFP Cell Line stably expresses GFP and otherwise exhibits the same characteristics of the parental cell line.

HeLa/GFP Cell Line

AKR-213 1 vial
EUR 572
Description: HeLa/GFP Cell Line stably expresses GFP and otherwise exhibits the same characteristics of the parental cell line.

NIH3T3/GFP Cell Line

AKR-214 1 vial
EUR 572
Description: NIH3T3/GFP Cell Line stably expresses GFP and otherwise exhibits the same characteristics of the parental cell line.

NIH3T3/Cas9 Cell Line

AKR-5104 1 vial
EUR 572

293/Cas9 Cell Line

AKR-5110 1 vial
EUR 572

HeLa/Cas9 Cell Line

AKR-5111 1 vial
EUR 572

VPREB3 Polyclonal Antibody

A61726 100 µg
EUR 570.55
Description: fast delivery possible

Anti-VPREB3 antibody

STJ73463 100 µg
EUR 260

VPREB3 cloning plasmid

CSB-CL891724HU-10ug 10ug
EUR 233
Description: A cloning plasmid for the VPREB3 gene.

anti- VPREB3 antibody

FNab09425 100µg
EUR 585
Description: Antibody raised against VPREB3

VPREB3 Conjugated Antibody

C43594 100ul
EUR 397

Anti-VPREB3 (4H8)

YF-MA18256 100 ug
EUR 363
Description: Mouse monoclonal to VPREB3

Anti-VPREB3 antibody

PAab09425 100 ug
EUR 412

VPREB3 sgRNA CRISPR Lentivector (Human) (Target 1)

K2617002 1.0 ug DNA
EUR 154

VPREB3 sgRNA CRISPR Lentivector (Human) (Target 2)

K2617003 1.0 ug DNA
EUR 154

VPREB3 sgRNA CRISPR Lentivector (Human) (Target 3)

K2617004 1.0 ug DNA
EUR 154

Gene Knock-Out HR Targeting Vector w/Dual Selection Markers (GFP+Puro) and Negative Selection (TK) Against Random Integration

HR700PA-1 10 µg
EUR 1145

Gene Knock-Out HR Targeting Vector w/Dual Selection Markers (RFP+Hygro) and Negative Selection (TK) Against Random Integration

HR710PA-1 10 µg
EUR 1145

VPREB3 ORF Vector (Human) (pORF)

ORF011453 1.0 ug DNA
EUR 95

SKOV-3/Luc Cell Line

AKR-232 1 vial
EUR 572
Description: SKOV-3/Luc Cell Line stably expresses luciferase and otherwise exhibits the same characteristics of the parental cell line.

MCF-7/Luc Cell Line

AKR-234 1 vial
EUR 572
Description: MCF-7/Luc Cell Line stably expresses luciferase and otherwise exhibits the same characteristics of the parental cell line.

OVCAR-5/RFP Cell Line

AKR-254 1 vial
EUR 572
Description: OVCAR-5/RFP Cell Line stably expresses RFP and otherwise exhibits the same characteristics of the parental cell line.

Gene Knock-Out HR Targeting Vector with TK selection [MCS1-LoxP-EF1?-GFP-T2A-Puro-P2A-hsvTK-pA-LoxP-MCS2]

HR210PA-1 10 ug
EUR 1145

Vpreb3 sgRNA CRISPR Lentivector set (Mouse)

K3123201 3 x 1.0 ug
EUR 339

Vpreb3 sgRNA CRISPR Lentivector set (Rat)

K6154001 3 x 1.0 ug
EUR 339

VPREB3 Antibody, HRP conjugated

1-CSB-PA891724LB01HU
 • EUR 317.00
 • EUR 335.00
 • 100ug
 • 50ug
Description: A polyclonal antibody against VPREB3. Recognizes VPREB3 from Human. This antibody is HRP conjugated. Tested in the following application: ELISA

VPREB3 Antibody, FITC conjugated

1-CSB-PA891724LC01HU
 • EUR 317.00
 • EUR 335.00
 • 100ug
 • 50ug
Description: A polyclonal antibody against VPREB3. Recognizes VPREB3 from Human. This antibody is FITC conjugated. Tested in the following application: ELISA

VPREB3 Antibody, Biotin conjugated

1-CSB-PA891724LD01HU
 • EUR 317.00
 • EUR 335.00
 • 100ug
 • 50ug
Description: A polyclonal antibody against VPREB3. Recognizes VPREB3 from Human. This antibody is Biotin conjugated. Tested in the following application: ELISA

VPREB3 Recombinant Protein (Rat)

RP236981 100 ug Ask for price

VPREB3 Recombinant Protein (Mouse)

RP184868 100 ug Ask for price

TARGATT? Knock-in iPSC Genotyping Kit

AST-1102 1 Kit Ask for price
Description: 12 month

Platinum-E Retroviral Packaging Cell Line, Ecotropic

RV-101 1 vial
EUR 920
Description: Conventional cells used for retrovirus packaging, such as those based on NIH3T3 cells, have limited stability and produce relatively low yields of retrovirus, mainly due to the poor expression of retroviral structure proteins (gag, pol and env) in the cells. The Platinum Retroviral Packaging Cell Lines are based on the 293T cell line. They exhibit longer stability and produce higher yields of retroviral structure proteins. Plat-E cells contain gag, pol and env genes, allowing retroviral packaging with a single plasmid transfection.

Platinum-A Retroviral Packaging Cell Line, Amphotropic

RV-102 1 vial
EUR 920
Description: Conventional cells used for retrovirus packaging, such as those based on NIH3T3 cells, have limited stability and produce relatively low yields of retrovirus, mainly due to the poor expression of retroviral structure proteins (gag, pol and env) in the cells. The Platinum Retroviral Packaging Cell Lines are based on the 293T cell line. They exhibit longer stability and produce higher yields of retroviral structure proteins. Plat-A cells contain gag, pol and env genes, allowing retroviral packaging with a single plasmid transfection.

Platinum-GP Retroviral Packaging Cell Line, Pantropic

RV-103 1 vial
EUR 920
Description: Conventional cells used for retrovirus packaging, such as those based on NIH3T3 cells, have limited stability and produce relatively low yields of retrovirus, mainly due to the poor expression of retroviral structure proteins (gag, pol and env) in the cells. The Platinum Retroviral Packaging Cell Lines are based on the 293T cell line. They exhibit longer stability and produce higher yields of retroviral structure proteins. Plat-GP cells contain the gag and pol genes required for retroviral packaging; an expression vector is co-transfected with a VSVG envelope vector.

PinPoint-FC 293T Platform Cell Line for Targeted Gene Insertion (with PinPoint site already placed)

PIN320A-1 >2x10^5 cells
EUR 3104

Vpreb3 sgRNA CRISPR Lentivector (Mouse) (Target 1)

K3123202 1.0 ug DNA
EUR 154

Vpreb3 sgRNA CRISPR Lentivector (Mouse) (Target 2)

K3123203 1.0 ug DNA
EUR 154

Vpreb3 sgRNA CRISPR Lentivector (Mouse) (Target 3)

K3123204 1.0 ug DNA
EUR 154

Vpreb3 sgRNA CRISPR Lentivector (Rat) (Target 1)

K6154002 1.0 ug DNA
EUR 154

Vpreb3 sgRNA CRISPR Lentivector (Rat) (Target 2)

K6154003 1.0 ug DNA
EUR 154

Vpreb3 sgRNA CRISPR Lentivector (Rat) (Target 3)

K6154004 1.0 ug DNA
EUR 154

Total Protein - Murine Embryonic Stem Cell Line D3

CBA-305 500 ?g
EUR 345
Description:
 • Isolated from mouse ES-D3 cell line
 • Presented as 500 µg at 1 mg/mL in NP-40 Solubilization Buffer

VPREB3 Polyclonal Antibody, Biotin Conjugated

A61727 100 µg
EUR 570.55
Description: reagents widely cited

VPREB3 Polyclonal Antibody, FITC Conjugated

A61728 100 µg
EUR 570.55
Description: Ask the seller for details

VPREB3 Polyclonal Antibody, HRP Conjugated

A61729 100 µg
EUR 570.55
Description: The best epigenetics products

Polyclonal VPREB3 Antibody (internal region)

APG00623G 0.1mg
EUR 484
Description: A polyclonal antibody raised in Goat that recognizes and binds to Human VPREB3 (internal region). This antibody is tested and proven to work in the following applications:

Vpreb3 ORF Vector (Mouse) (pORF)

ORF061624 1.0 ug DNA
EUR 506

Vpreb3 ORF Vector (Rat) (pORF)

ORF078995 1.0 ug DNA
EUR 506

TARGATT? Knock-in iPSC Quick Knockin Kit

AST-1101 1 Kit Ask for price
Description: 12 month

VPREB3 Protein Vector (Human) (pPB-C-His)

PV045809 500 ng
EUR 329

VPREB3 Protein Vector (Human) (pPB-N-His)

PV045810 500 ng
EUR 329

VPREB3 Protein Vector (Human) (pPM-C-HA)

PV045811 500 ng
EUR 329

VPREB3 Protein Vector (Human) (pPM-C-His)

PV045812 500 ng
EUR 329

Out At First Protein Homolog (OAF) Antibody

abx027798-400ul 400 ul
EUR 523

Out At First Protein Homolog (OAF) Antibody

abx027798-80l 80 µl
EUR 286