konsult-med

Nowatorska metoda selektywnego wykrywania siarczków

Nowatorska metoda selektywnego wykrywania siarczków w systemach żywnościowych oparta na  nanozymie GMP -Cu o aktywności lakazy

Opracowano selektywną i czułą strategię kolorymetryczną do analizy siarczków przy użyciu nanozymów GMP-Cu o aktywności podobnej do lakazy. W ramach tych badań po raz pierwszy odkryto, że siarczek może znacząco zwiększyć aktywność katalityczną nanozymów GMP-Cu o około 3,5-krotnie. Wzmocnione działanie laccase z dwóch powodów. Najpierw Cu2 +  w nanozymach GMP-Cu została zredukowana do Cu + .

Drugim powodem było tworzenie się wiązania Cu-S, które było korzystne dla przyspieszenia szybkości przenoszenia elektronów w celu poprawy aktywności katalitycznej. Dlatego metoda ta wykazała się doskonałą selektywnością wobec siarczków. I miał liniową zależność w zakresie stężeń siarczków 0-220 μmol/L z granicą wykrywalności 0,67 μmol/L. Ponadto proponowana metoda została z powodzeniem zastosowana do badania siarczków w systemach żywnościowych. Ta nowa metoda może być stosowana w wykrywaniu siarczków w celu poprawy jakości i bezpieczeństwa żywności.

Różnicowa kontrola selektywna względem ligandów przeciwstawnych aktywności enzymatycznych w obrębie bifunkcjonalnego  enzymu c-di- GMP

Cykliczny dimeryczny monofosforan guanozyny (c-di-GMP) służy jako drugi przekaźnik, który moduluje procesy komórkowe bakterii, w tym tworzenie biofilmu. Podczas gdy białka zawierające zarówno domeny syntetyzujące c-di-GMP (GGDEF), jak i hydrolizujące c-di-GMP (EAL) są powszechnie przewidywane w genomach bakteryjnych, słabo wiadomo, w jaki sposób domeny o przeciwnej aktywności enzymatycznej są regulowane w ramach jednego polipeptydu.

W niniejszym opisie przedstawiamy charakterystykę sprzężonego z  globiną białka sensorowego (GCS) z  Paenibacillus dendritiformis (DcpG) o dwufunkcyjnej aktywności enzymatycznej c-di-GMP. DcpG zawiera regulatorową domenę globiny czujnika połączoną z domenami cyklazy diguanylanowej (GGDEF) i fosfodiesterazy (EAL), które są różnie regulowane przez wiązanie gazu z hemem; GGDEF aktywność domena jest aktywna w Fe (II) -NO stanu domeny globiny, a EAL aktywność domeny aktywowany przez Fe (II), -O 2  stanu. Aktywność DcpG in vitro jest naśladowana in vivo przez tworzenie biofilmu przez  P. dendritiformis  w odpowiedzi na środowisko gazowe, przy czym warunki tlenku azotu prowadzą do tworzenia największej ilości biofilmu.

Zdolność DcpG do zróżnicowanej kontroli aktywności domen GGDEF i EAL w odpowiedzi na wiązanie liganda jest prawdopodobnie spowodowana niezwykłymi właściwościami domeny globiny, w tym szybkimi szybkościami dysocjacji ligandów i wysokimi potencjałami punktu środkowego. Wykorzystując informacje strukturalne z badań rozpraszania promieniowania rentgenowskiego pod małymi kątami i mikroskopii elektronowej z ujemnym barwieniem, opracowaliśmy mannequin strukturalny DcpG, dostarczający informacji o mechanizmie regulacyjnym. Badania te dostarczają informacji na temat architektury białka GCS o pełnej długości i wglądu w mechanizm, dzięki któremu pojedyncza domena regulatorowa może selektywnie kontrolować domeny wyjściowe o przeciwstawnych aktywnościach enzymatycznych.

konsult-med
konsult-med

c-di- GMP  indukuje ekspresję COX-2 w makrofagach w sposób niezależny od STINGA

 • Wiele wzorców molekularnych związanych z patogenami (PAMP), takich jak lipopolisacharyd (LPS) i kwas lipotejchojowy, jest silnymi cząsteczkami immunostymulującymi i promuje ekspresję cyklooksygenazy 2 (COX-2). Podczas produkcji COX-2 i w końcu prostaglandyny E 2 , może mieć działanie ochronne, trwałe indukcji COX-2, prowadzi do środowiska zapalnym, która może prowadzić do wstrząsu septycznego i śmierci. Pochodzące z bakterii cykliczne dinukleotydy (CDN), c-di-GMP i c-di-AMP, są również PAMP i wykazano, że wytwarzają środowiska zapalne poprzez produkcję prozapalnych cytokin, takich jak interferony typu I.
 • Dobrze scharakteryzowany mechanizm immunostymulacji CDN obejmuje wiązanie się ze stymulatorem genów interferonu (STING), co ostatecznie skutkuje fosforylacją IRF3 lub uwalnianiem NF-κB w celu promowania ekspresji IFN typu I lub cytokin prozapalnych. W tym badaniu staraliśmy się zbadać, czy CDN promują ekspresję COX-2. Używając makrofagów RAW jako systemu modelowego, ujawniamy, że c-di-GMP, ale nie c-di-AMP lub pochodzący od gospodarza 2′,3′-cGAMP, promuje ekspresję COX-2.
 • Używając analogów CDN, pokazujemy, że obecność dwóch guanin i dwóch wiązań 3′,5′-fosfodiestrowych jest warunkiem promocji ekspresji COX-2 przez cykliczne dinukleotydy. Zarówno indukcje c-di-GMP, jak i LPS ekspresji COX-2 w makrofagach RAW są niezależne od STING i są regulowane przez sygnalizację Tpl2-MEK-ERK-CREB; inhibitory Tpl2, MEK i ERK mogą osłabiać ekspresję COX-2 promowaną przez c-di-GMP.
 • Ta praca uzupełnia rosnący materiał dowodowy, że cykliczne dinukleotydy regulują szlaki inne niż oś STING-TBK1-IRF3. Dodatkowo, zróżnicowana indukcja COX-2 przez c-di-GMP, ale nie przez c-di-AMP lub cGAMP sugeruje, że rodzaj i poziom zapalenia może być podyktowany sygnaturą nukleotydową atakującego patogenu.

GMP zgodny ze Radiosynteza [  18  F] GP1, Novel znaczników do PET do wykrywania skrzeplin

Tworzenie skrzepliny i zdarzenia zakrzepowo-zatorowe odgrywają ważną rolę w różnych patologiach sercowo-naczyniowych. Kluczowym receptorem zaangażowanym w agregację płytek krwi jest glikoproteina receptora fibrynogenu IIb/IIIa. [ 18 F] GP1, pochodną GPIIb / IIIa antagonista elarofiban jest specyficzny  18 -znakowanego małocząsteczkowe promieniotwórczego, który wiąże się z wysokim powinowactwem do receptora GPIIb / IIIa aktywowanych płytek.

Ulepszony, wytrzymałe i w pełni zautomatyzowany Radiosynteza [ 18 F] GP1 został opracowany. [ 18 F] GP1 zsyntetyzowano z rozpad poprawione radiochemiczną wydajnością 38 ± 6%, przy czym radiochemicznej stężeniu do 1900 MBq / ml; aktywność molowe 952-9428 GBq / mmol i czystość radiochemiczną> 98%. Po ustaleniu warunków optymalnej reakcji, w szczególności do oddzielania HPLC adaptacją warunków reakcji do wymagań centrum PET, walidacji produkcyjnej procesu i metody kontroli jakości, w syntezie [ 18 F] GP1 z powodzeniem wprowadzone do standardów GMP i był dostępny do zastosowań klinicznych.

Opisano syntezę GMP zgodny nowatorskiego radioizotopu [ 18 F] GP1. Ponadto przedstawiamy kilka przykładów weryfikacji koncepcji do zastosowania klinicznego w dziedzinie sercowo-naczyniowej. PET / CT z nowym małocząsteczkowych radioizotopu [ 18 F] GP1 może służyć jako nowy wysoce czułym narzędziu do wizualizacji aktywnego agregację płytek krwi na poziomie molekularnym.

Nowe biochemiczne wglądy w dynamikę cząsteczek wody w miejscu   wiązania GMP lub IMP ludzkiego  enzymu GMP R: badanie dynamiki molekularnej

 • Ludzki enzym reduktaza GMP (hGMPR) bierze udział w komórkowym szlaku metabolicznym, przekształcając GMP w IMP, a także jest ważnym celem dla środków przeciwbiałaczkowych. Obecne badania obliczeniowe wyjaśniają dynamiczne zachowanie cząsteczek wody podczas procesu konformacyjnego przejścia z GMP do IMP za pomocą symulacji dynamiki molekularnej.
 • Pozostałości w miejscu wiązania substratu białka nowotworowego (PDB Id. 2C6Q) mają przeważnie bardziej dynamiczny charakter niż normalne białko (PDB Id. 2BLE). Dziewiętnaście konserwowanych cząsteczek wody identyfikuje się w miejscu wiązania GMP/IMP i klasyfikuje się je jako (i) konserwatywna stabilna dynamika i (ii) nieczęsta dynamika. Cząsteczki wody W11, W14 i W16 są klasyfikowane jako zachowane stabilne dynamiczne ze względu na ich nieruchomy charakter, podczas gdy pozostałe cząsteczki wody (W1, W2, W3, W4, W5, W7, W8, W9, W10, W12, W13, W15, W17 , W18 i W19) nie są częste o charakterze dynamicznym.
 • Wejście lub przemieszczenie tych rzadkich cząsteczek wody w miejscach GMP/IMP może nastąpić z powodu ruchu do przodu i do tyłu reszt odniesienia z udziałem ligandów. W powtarzających się przejściach ze szlaku GMP do IMP obserwuje się cztery cząsteczki wody hGMPR-I i dziewięć cząsteczek wody hGMPR-II , co wskazuje na rozróżnienie między dwiema izoformami hGMPR. Cząsteczki wody w białku nowotworowym są bardziej dynamiczne i niestabilne w porównaniu do normalnego białka.
 • Te cząsteczki wody wykonują rzadkie zdarzenia dynamiczne w miejscu wiązania GMP i mogą pomóc w szczegółowym zrozumieniu przejść konformacyjnych, które wpływają na biologiczną funkcjonalność hGMPR. Niniejsze badanie powinno zainteresować społeczność eksperymentalną zaangażowaną w badania nad białaczką i odkrywanie leków na raka CML.

Praktyczne podejście do zgodnej z  gmp walidacji metody real-time PCR do wykrywania mykoplazm w ludzkich mezenchymalnych komórkach zrębu jako produktu leczniczego terapii zaawansowanej

Wstęp:  Wytwarzanie ludzkich mezenchymalnych komórek zrębowych jako produktu leczniczego terapii zaawansowanej (ATMP) do użytku klinicznego wiąże się z ekspansją ex vivo, co prowadzi do ryzyka zanieczyszczenia czynnikami mikrobiologicznymi. Nawet jeśli produkcja na licencji Dobrej Praktyki Wytwarzania (GMP) minimalizuje to ryzyko, zanieczyszczenie kultur komórkowych mykoplazmami nadal stanowi powszechny downside. Ponadto brak zanieczyszczenia mykoplazmą stanowi jedno z kryteriów uwalniania ATMP. Od lipca 2007 r. Farmakopea Europejska (EuPh) oferuje możliwość zastąpienia oficjalnych metod wykrywania mykoplazm technikami amplifikacji kwasów nukleinowych, po odpowiedniej walidacji. Jako autoryzowana włoska fabryka komórek, opracowaliśmy wewnętrzną, zgodną z GMP walidację metody real-time PCR do wykrywania mykoplazm w ludzkich mezenchymalnych komórkach zrębowych, zgodnie z EuPh sec. 2.6.7 i Międzynarodowa Konferencja Harmonizacyjna Q 2 .

Materiały i metody:  Badanie przeprowadzono zgodnie z międzynarodowymi wymaganiami GMP przy użyciu testu MycoSEQ™ Mycoplasma Detection Assay (Thermofisher) na QuantStudio5 real-Time PCR (Utilized Biosystems). Opracowano walidację testu, aby ocenić czułość, interferencje związane z macierzą, specyficzność i odporność.

Wyniki:  Take a look at MycoSEQ™ Mycoplasma Detection Assay pomyślnie przeszedł walidację na ludzkich mezenchymalnych komórkach zrębowych, ponieważ wyniki są zgodne z kryteriami akceptacji protokołu walidacji.

Wnioski:  Take a look at MycoSEQ™ Mycoplasma Detection Assay jest szybkim, czułym i specyficznym testem kwasu nukleinowego opartym na PCR, który może być stosowany jako alternatywa dla oficjalnych metod testowania mykoplazmy do uwalniania partii ludzkich mezenchymalnych komórek zrębowych jako produkt leczniczy terapii zaawansowanej (ATMP). Ponadto nasze badanie podkreśla występowanie interferencji w reakcji PCR w czasie rzeczywistym ze względu na skład matrycy, wskazując na praktyczne podejście do walidacji metody.

Anti-GMPPB antibody

PAab03527 100 ug
EUR 386

Anti-GMPPB (2B5)

YF-MA11473 100 ug
EUR 363
Description: Mouse monoclonal to GMPPB

Rabbit Polyclonal antibody Anti-CRBN

Anti-CRBN 50 µg
EUR 349

GMPPB Antibody

1-CSB-PA009579GA01HU
 • EUR 597.00
 • EUR 333.00
 • 150ul
 • 50ul
Description: A polyclonal antibody against GMPPB. Recognizes GMPPB from Human, Mouse, Rat. This antibody is Unconjugated. Tested in the following application: ELISA, WB

GMPPB Antibody

1-CSB-PA896740LA01HU
 • EUR 317.00
 • EUR 335.00
 • 100ug
 • 50ug
Description: A polyclonal antibody against GMPPB. Recognizes GMPPB from Human. This antibody is Unconjugated. Tested in the following application: ELISA, IHC; Recommended dilution: IHC:1:20-1:200

GMPPB Antibody

47393-100ul 100ul
EUR 252

GMPPB antibody

70R-17516 50 ul
EUR 435
Description: Rabbit polyclonal GMPPB antibody

GMPPB antibody

70R-1204 100 ug
EUR 377
Description: Rabbit polyclonal GMPPB antibody raised against the C terminal of GMPPB

GMPPB Polyclonal Antibody

A59258 100 µg
EUR 570.55
Description: The best epigenetics products

GMPPB Conjugated Antibody

C47393 100ul
EUR 397

GMPPB siRNA

20-abx918124
 • EUR 551.00
 • EUR 732.00
 • 15 nmol
 • 30 nmol

GMPPB siRNA

20-abx918125
 • EUR 551.00
 • EUR 732.00
 • 15 nmol
 • 30 nmol

Polyclonal GMPPB Antibody (Center)

AMM04824G 0.1ml
EUR 484
Description: A polyclonal antibody raised in Rabbit that recognizes and binds to Human GMPPB (Center). This antibody is tested and proven to work in the following applications:

GMPPB Antibody, HRP conjugated

1-CSB-PA896740LB01HU
 • EUR 317.00
 • EUR 335.00
 • 100ug
 • 50ug
Description: A polyclonal antibody against GMPPB. Recognizes GMPPB from Human. This antibody is HRP conjugated. Tested in the following application: ELISA

GMPPB Antibody, FITC conjugated

1-CSB-PA896740LC01HU
 • EUR 317.00
 • EUR 335.00
 • 100ug
 • 50ug
Description: A polyclonal antibody against GMPPB. Recognizes GMPPB from Human. This antibody is FITC conjugated. Tested in the following application: ELISA

GMPPB Antibody, Biotin conjugated

1-CSB-PA896740LD01HU
 • EUR 317.00
 • EUR 335.00
 • 100ug
 • 50ug
Description: A polyclonal antibody against GMPPB. Recognizes GMPPB from Human. This antibody is Biotin conjugated. Tested in the following application: ELISA

GMPPB Rabbit pAb

A16520-100ul 100 ul
EUR 308

GMPPB Rabbit pAb

A16520-200ul 200 ul
EUR 459

GMPPB Rabbit pAb

A16520-20ul 20 ul
EUR 183

GMPPB Rabbit pAb

A16520-50ul 50 ul
EUR 223

GMPPB cloning plasmid

CSB-CL896740HU-10ug 10ug
EUR 233
Description: A cloning plasmid for the GMPPB gene.

pENTR223-GMPPB vector

PVT11908 2 ug
EUR 308

GMPPB Blocking Peptide

33R-7838 100 ug
EUR 180
Description: A synthetic peptide for use as a blocking control in assays to test for specificity of GMPPB antibody, catalog no. 70R-1204

GMPPB Polyclonal Antibody, Biotin Conjugated

A59259 100 µg
EUR 570.55
Description: kits suitable for this type of research

GMPPB Polyclonal Antibody, FITC Conjugated

A59260 100 µg
EUR 570.55
Description: fast delivery possible

GMPPB Polyclonal Antibody, HRP Conjugated

A59261 100 µg
EUR 570.55
Description: reagents widely cited

Polyclonal GMPPB Antibody (N-Term)

AMM04826G 0.1ml
EUR 484
Description: A polyclonal antibody raised in Rabbit that recognizes and binds to Human GMPPB (N-Term). This antibody is tested and proven to work in the following applications:

Polyclonal Goat anti-GST α-form

GST-ANTI-1 50 uL
EUR 280

Polyclonal Goat anti-GST μ-form

GST-ANTI-2 50 uL
EUR 280

Polyclonal Goat anti-GST p-form

GST-ANTI-3 50 uL
EUR 280

Polyclonal Gmppb antibody - N-terminal region

APR16174G 0.05mg
EUR 528
Description: A polyclonal antibody raised in Rabbit that recognizes and binds to Human Gmppb - N-terminal region. This antibody is tested and proven to work in the following applications:

Mouse GMPPB shRNA Plasmid

20-abx983647
 • EUR 801.00
 • EUR 1121.00
 • 150 µg
 • 300 µg

Human GMPPB shRNA Plasmid

20-abx959272
 • EUR 801.00
 • EUR 1121.00
 • 150 µg
 • 300 µg

Human GMPPB ELISA KIT

ELI-47240h 96 Tests
EUR 824

Bovine GMPPB ELISA KIT

ELI-48017b 96 Tests
EUR 928

Mouse Gmppb ELISA KIT

ELI-08218m 96 Tests
EUR 865

GMPPB ELISA KIT|Human

EF009902 96 Tests
EUR 689

GMPPB Recombinant Protein (Rat)

RP202916 100 ug Ask for price

GMPPB Recombinant Protein (Human)

RP013432 100 ug Ask for price

GMPPB Recombinant Protein (Mouse)

RP138869 100 ug Ask for price

Mannose 1 Phosphate Guanyltransferase Beta (GMPPB) Antibody

20-abx112695
 • EUR 732.00
 • EUR 398.00
 • 150 ul
 • 50 ul

Mannose 1 Phosphate Guanyltransferase Beta (GMPPB) Antibody

20-abx312411
 • EUR 411.00
 • EUR 1845.00
 • EUR 599.00
 • EUR 182.00
 • EUR 300.00
 • 100 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 20 ug
 • 50 ug

Mannose 1 Phosphate Guanyltransferase Beta (GMPPB) Antibody

abx233527-100ug 100 ug
EUR 509

Monoclonal GMPPB Antibody (monoclonal) (M07), Clone: 2B5

AMM04825G 0.1mg
EUR 484
Description: A Monoclonal antibody against Human GMPPB (monoclonal) (M07). The antibodies are raised in mouse and are from clone 2B5. This antibody is applicable in WB and IHC, E

Gmppb ORF Vector (Rat) (pORF)

ORF067640 1.0 ug DNA
EUR 506

Gmppb ORF Vector (Mouse) (pORF)

ORF046291 1.0 ug DNA
EUR 506

GMPPB ORF Vector (Human) (pORF)

ORF004478 1.0 ug DNA
EUR 95

Mannose 1 Phosphate Guanyltransferase Beta (GMPPB) Antibody (HRP)

20-abx312412
 • EUR 411.00
 • EUR 1845.00
 • EUR 599.00
 • EUR 182.00
 • EUR 300.00
 • 100 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 20 ug
 • 50 ug

Mannose 1 Phosphate Guanyltransferase Beta (GMPPB) Antibody (FITC)

20-abx312413
 • EUR 411.00
 • EUR 1845.00
 • EUR 599.00
 • EUR 182.00
 • EUR 300.00
 • 100 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 20 ug
 • 50 ug

Mannose 1 Phosphate Guanyltransferase Beta (GMPPB) Antibody (Biotin)

20-abx312414
 • EUR 411.00
 • EUR 1845.00
 • EUR 599.00
 • EUR 182.00
 • EUR 300.00
 • 100 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 20 ug
 • 50 ug

GMPPB sgRNA CRISPR Lentivector set (Human)

K0873601 3 x 1.0 ug
EUR 339

Gmppb sgRNA CRISPR Lentivector set (Mouse)

K4764801 3 x 1.0 ug
EUR 339

Gmppb sgRNA CRISPR Lentivector set (Rat)

K6473801 3 x 1.0 ug
EUR 339

GMPPB sgRNA CRISPR Lentivector (Human) (Target 1)

K0873602 1.0 ug DNA
EUR 154

GMPPB sgRNA CRISPR Lentivector (Human) (Target 2)

K0873603 1.0 ug DNA
EUR 154

GMPPB sgRNA CRISPR Lentivector (Human) (Target 3)

K0873604 1.0 ug DNA
EUR 154

Gmppb sgRNA CRISPR Lentivector (Mouse) (Target 1)

K4764802 1.0 ug DNA
EUR 154

Gmppb sgRNA CRISPR Lentivector (Mouse) (Target 2)

K4764803 1.0 ug DNA
EUR 154

Gmppb sgRNA CRISPR Lentivector (Mouse) (Target 3)

K4764804 1.0 ug DNA
EUR 154

Gmppb sgRNA CRISPR Lentivector (Rat) (Target 1)

K6473802 1.0 ug DNA
EUR 154

Gmppb sgRNA CRISPR Lentivector (Rat) (Target 2)

K6473803 1.0 ug DNA
EUR 154

Gmppb sgRNA CRISPR Lentivector (Rat) (Target 3)

K6473804 1.0 ug DNA
EUR 154

Gmppb 3'UTR GFP Stable Cell Line

TU255196 1.0 ml Ask for price

GMPPB 3'UTR Luciferase Stable Cell Line

TU008960 1.0 ml
EUR 2333

Gmppb 3'UTR GFP Stable Cell Line

TU158837 1.0 ml Ask for price

Gmppb 3'UTR Luciferase Stable Cell Line

TU205196 1.0 ml Ask for price

GMPPB 3'UTR GFP Stable Cell Line

TU058960 1.0 ml
EUR 2333

Gmppb 3'UTR Luciferase Stable Cell Line

TU108837 1.0 ml Ask for price

GMPPB Protein Vector (Human) (pPB-C-His)

PV017909 500 ng
EUR 329

GMPPB Protein Vector (Human) (pPB-N-His)

PV017910 500 ng
EUR 329

GMPPB Protein Vector (Human) (pPM-C-HA)

PV017911 500 ng
EUR 329

GMPPB Protein Vector (Human) (pPM-C-His)

PV017912 500 ng
EUR 329

GMPPB Protein Vector (Rat) (pPB-C-His)

PV270558 500 ng
EUR 603

GMPPB Protein Vector (Rat) (pPB-N-His)

PV270559 500 ng
EUR 603

GMPPB Protein Vector (Rat) (pPM-C-HA)

PV270560 500 ng
EUR 603

GMPPB Protein Vector (Rat) (pPM-C-His)

PV270561 500 ng
EUR 603

GMPPB Protein Vector (Mouse) (pPB-C-His)

PV185162 500 ng
EUR 603

GMPPB Protein Vector (Mouse) (pPB-N-His)

PV185163 500 ng
EUR 603

GMPPB Protein Vector (Mouse) (pPM-C-HA)

PV185164 500 ng
EUR 603

GMPPB Protein Vector (Mouse) (pPM-C-His)

PV185165 500 ng
EUR 603

Porcine Mannose- 1- phosphate guanyltransferase beta, GMPPB ELIS

ELI-43674p 96 Tests
EUR 928

Human Mannose 1 Phosphate Guanyltransferase Beta (GMPPB) ELISA Kit

abx387594-96tests 96 tests
EUR 911

Pig Mannose 1 phosphate guanyltransferase β(GMPPB) ELISA kit

E07M0378-192T 192 tests
EUR 1270
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Porcine Mannose 1 phosphate guanyltransferase β(GMPPB) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Pig Mannose 1 phosphate guanyltransferase β(GMPPB) ELISA kit

E07M0378-48 1 plate of 48 wells
EUR 520
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Porcine Mannose 1 phosphate guanyltransferase β(GMPPB) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Pig Mannose 1 phosphate guanyltransferase β(GMPPB) ELISA kit

E07M0378-96 1 plate of 96 wells
EUR 685
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Porcine Mannose 1 phosphate guanyltransferase β(GMPPB) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Dog Mannose 1 phosphate guanyltransferase β(GMPPB) ELISA kit

E08M0378-192T 192 tests
EUR 1270
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Canine Mannose 1 phosphate guanyltransferase β(GMPPB) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Dog Mannose 1 phosphate guanyltransferase β(GMPPB) ELISA kit

E08M0378-48 1 plate of 48 wells
EUR 520
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Canine Mannose 1 phosphate guanyltransferase β(GMPPB) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Dog Mannose 1 phosphate guanyltransferase β(GMPPB) ELISA kit

E08M0378-96 1 plate of 96 wells
EUR 685
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Canine Mannose 1 phosphate guanyltransferase β(GMPPB) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Rabbit Mannose 1 phosphate guanyltransferase β(GMPPB) ELISA kit

E04M0378-192T 192 tests
EUR 1270
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Rabbit Mannose 1 phosphate guanyltransferase β(GMPPB) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Rabbit Mannose 1 phosphate guanyltransferase β(GMPPB) ELISA kit

E04M0378-48 1 plate of 48 wells
EUR 520
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Rabbit Mannose 1 phosphate guanyltransferase β(GMPPB) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Rabbit Mannose 1 phosphate guanyltransferase β(GMPPB) ELISA kit

E04M0378-96 1 plate of 96 wells
EUR 685
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Rabbit Mannose 1 phosphate guanyltransferase β(GMPPB) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Goat Mannose 1 phosphate guanyltransferase β(GMPPB) ELISA kit

E06M0378-192T 192 tests
EUR 1270
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Goat Mannose 1 phosphate guanyltransferase β(GMPPB) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Goat Mannose 1 phosphate guanyltransferase β(GMPPB) ELISA kit

E06M0378-48 1 plate of 48 wells
EUR 520
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Goat Mannose 1 phosphate guanyltransferase β(GMPPB) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Goat Mannose 1 phosphate guanyltransferase β(GMPPB) ELISA kit

E06M0378-96 1 plate of 96 wells
EUR 685
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Goat Mannose 1 phosphate guanyltransferase β(GMPPB) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Mouse Mannose 1 phosphate guanyltransferase β(GMPPB) ELISA kit

E03M0378-192T 192 tests
EUR 1270
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Mouse Mannose 1 phosphate guanyltransferase β(GMPPB) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Mouse Mannose 1 phosphate guanyltransferase β(GMPPB) ELISA kit

E03M0378-48 1 plate of 48 wells
EUR 520
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Mouse Mannose 1 phosphate guanyltransferase β(GMPPB) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Mouse Mannose 1 phosphate guanyltransferase β(GMPPB) ELISA kit

E03M0378-96 1 plate of 96 wells
EUR 685
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Mouse Mannose 1 phosphate guanyltransferase β(GMPPB) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Rat Mannose 1 phosphate guanyltransferase β(GMPPB) ELISA kit

E02M0378-192T 192 tests
EUR 1270
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Rat Mannose 1 phosphate guanyltransferase β(GMPPB) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.