konsult-med

Od czego zależy selektywność dihydroksylacji argininy przez enzym żelaza niehemowego OrfP?

Enzym żelaza niehemowego OrfP reaguje selektywnie z L-Arg, aby podzielić produkt zawierający trzy R,Cztery R-dihydroksyargininę, który u ssaków może hamować enzymy syntazy tlenku azotu związane z kontrolą szczepów krwi. Aby poznać mechanizmy aktywacji ditlenowej L-Arg przez OrfP i sposób, w jaki umożliwia ona dwa kolejne cykle utleniania na identycznym podłożu , przeprowadziliśmy badanie praktycznej zasady gęstości na dużym manekinie klastrowym witryny internetowej. Przedstawiamy, że wiązanie i pozycjonowanie substratu w obrębie witryny energetycznej kieruje niezwykle selektywną odpowiedzią za pomocą abstrakcji atomów wodoru C3-H.

Dzieje się tak nawet przy założeniu, że siły wiązania C3-H i C4-H w L-Arg są bardzo porównywalne. Cyfrowe zmiany w dwóch ścieżkach abstrakcji atomów wodoru napędzają odpowiedź ze wstępną aktywacją C3-H do niskoenergetycznej ścieżki 5s, podczas gdy pozycjonowanie substratu destabilizuje abstrakcję C4-H i wysyła ją przez wyżej położony 5 p -ścieżka. Prezentujemy, że substrat i monohydroksylowany towar są mocno pewne w kieszeni wiążącej substrat, a zatem wprowadzenie produktu na rynek jest trudne, a w konsekwencji jego żywotność może być wystarczająca do rozpoczęcia drugiego cyklu natleniania.

Enzym rodnikowy SAM Fotoprodukt Lyase zarodników: Właściwości półproduktu metaloorganicznego Ω i identyfikacja bezpiecznych rodników białkowych kształtowanych w obrocie bez substratu

 

Liaza fotoproduktu zarodników jest rodnikowym enzymem S-adenozylo-l-metioniny (SAM) z dziwną właściwością polegającą na tym, że dodanie SAM do nieobecnego substratu enzymu [4Fe-4S]1+ prowadzi do szybkiego przejścia elektronów na SAM z towarzyszącym homolitycznym S-C5 ′ rozszczepienie wiązania. Tutaj pokazujemy, że ta niezwykła reakcja urozmaica metaloorganiczny związek pośredni , Ω, dzięki któremu charakterystyczny atom Fe klastra [4Fe-4S] jest pewny dla C5′ rodnika 5′-deoksyadenozylowego (5′-dAdo•). Podczas katalizy, homolityczne rozszczepienie wiązania Fe-C5′ uwalnia 5′-dAdo• do odpowiedzi z substratem, jednak tutaj używamy tworzenia Ω bez substratu, aby poznać stabilność termiczną Ω.

 

Odpowiedź Geobacillusthermodenitrificans SPL (GtSPL) z odmianami SAM Ω wewnątrz ~ 15 ms po zmieszaniu. Monitorując rozpad Ω za pomocą wychwytywania szybkiego zamrażania i hartowania w coraz dłuższych momentach, odkrywamy czas rozpadu wiązania Ω Fe-C5′ w temperaturze otoczenia τ ≈ 5-6 s, bez wątpienia skrócony przez aktywację enzymatyczną, podobnie jak przypadek z wiązaniem Co-C5′ B12.

Odkryliśmy, że laktaza ma obniżoną stabilność termiczną, gdy pofragmentowane pasma laktazy potwierdzono na SDS-PAGE. Po oczyszczeniu destabilizującego problemu laktazy, który został rozpoznany przez wyszukiwanie BLAST jako hipotetyczne białko w porządku. lactis podobnie jak proteinaza B (PRB) z Saccharomyces cerevisiae. Masę cząsteczkową proteazy oszacowano na około 30 kDa metodą SDS-PAGE.

Oczyszczona proteaza wykazywała aktywność wobec laktazy i kazeiny FITC, ale nie wobec albuminy surowicy bydlęcej lub kazeiny mleka. Optymalne pH i temperatura proteazy wynosiły odpowiednio 8,zero i 40°C. Wysiłek proteazy był silnie hamowany przez Fe 2+ , Cu 2+ i inhibitor proteazy serynowej , jednak aktywowany przez Ca 2+ . Opierając się głównie na tych właściwościach, proteazę rozpoznano jako PRB.

Fragmentację laktazy przyspieszono przez dodanie oczyszczonego PRB do preparatu laktazy i zahamowano inhibitorami proteazy. Tak więc jest to podstawowy raport, aby określić i scharakteryzować PRB, ponieważ niestabilny drawback bezstronnej laktazy w OK. preparat lactis.

 

Obecnie stosujemy dodatkowo hartowanie ręczne w przypadkach do 10 minut, a więc z pewną liczbą obrotów, aby zbadać przeznaczenie 5′-dAdo• radykalnego wyzwolonego przez Ω. W przypadku braku substratu, Ω ulega konwersji o niskim prawdopodobieństwie do bezpiecznego rodnika białkowego. Enzym WT z waliną przy reszcie 172 gromadzi Val•; mutacja Val172 do izoleucyny lub cysteiny prowadzi do akumulacji odpowiednio rodnika Ile• lub Cys•. Budynki powieści w wariantach WT, V172I i V172C zostały ustalone na podstawie szczegółowych analiz EPR/DFT.

Badania nad inhibicją przeciwcukrzycową i in vitro nad ekstraktem metanolowym z liści Ocimumtenuiflorum Linn i jego frakcjami

Obecne badania miały na celu ustalenie najlepszej dawki metanolowego ekstraktu z liści Ocimumtenuiflorum L., który jest frakcją obniżającą stężenie glukozy we krwi u szczurów z cukrzycą, oraz oceniono α-amylazę, α-inhibitory α-glukozydazy i poziom insuliny szczury z cukrzycą wykorzystywane do lepszego zarządzania hiperglikemią.

Wyniki działania przeciwhiperglikemicznego polegającego na doustnym podaniu specjalnej dawki ekstraktu metanolowego szczurom indukowanym streptozotocyną potwierdziły, że najlepsza dawka ekstraktu metanolowego istotnie obniżyła poziom glukozy we krwi w porównaniu z jedną inną dawką.

Dodatkowo wyniki wielokrotnego podawania frakcji metanolowej wskazują, że frakcja octan etylu-butanol wykazywała silniejsze działanie przeciwhiperglikemiczne niż frakcje chloroformowe i etanolowo-wodne. Ponadto wyniki potwierdziły, że wpływ ekstraktu metanolowego i jego frakcji na działanie enzymów α-glukozydazy i α-amylazy oraz stopień jej insuliny w badaniach in vitro, frakcja octan etylu-butanol może być zarządzana z niewielkim skupieniem w porównaniu z innymi frakcjami i akarbozą, które wykorzystywane jako konstruktywne zarządzanie.

Z wyników stopnia insuliny ekstrakt i frakcja metanolu nie wykazywały żadnego istotnego znaczenia. Wyniki te wskazują, że surowy ekstrakt energetyczny (metanol) i jego frakcje energetyczne (octan etylu/butanol) mogą wywierać istotny wpływ na obniżenie poziomu glukozy ze względu na obecność energetycznych składników polifenolowych. Podsumowując, wyizolowanie elementów energetycznych Ocimumtenuiflorum L. może utorować drogę do wydarzenia najnowszych brokerów terapii cukrzycy i jej problemów.

konsult-med
konsult-med

Identyfikacja i charakterystyka proteinazy B jako niestabilnego zagadnienia dla bezstronnej laktazy w preparacie enzymatycznym z Kluyveromyceslactis

 

Stabilność biznesowego enzymu laktazy ma zasadnicze znaczenie dla handlu nabiałem . Zbadano kwestię destabilizacji bezstronnej laktazy w preparacie enzymatycznym z Kluyveromyceslactis. Odkryliśmy, że laktaza ma obniżoną stabilność termiczną, gdy pofragmentowane pasma laktazy potwierdzono na SDS-PAGE. Po oczyszczeniu destabilizującego problemu laktazy, który został rozpoznany przez wyszukiwanie BLAST jako hipotetyczne białko w porządku. lactis podobnie jak proteinaza B (PRB) z Saccharomyces cerevisiae. Masę cząsteczkową proteazy oszacowano na około 30 kDa metodą SDS-PAGE.

Oczyszczona proteaza wykazywała aktywność wobec laktazy i kazeiny FITC, ale nie wobec albuminy surowicy bydlęcej lub kazeiny mleka. Optymalne pH i temperatura proteazy wynosiły odpowiednio 8,zero i 40°C. Wysiłek proteazy był silnie hamowany przez Fe 2+ , Cu 2+ i inhibitor proteazy serynowej , jednak aktywowany przez Ca 2+ . Opierając się głównie na tych właściwościach, proteazę rozpoznano jako PRB.

Fragmentację laktazy przyspieszono przez dodanie oczyszczonego PRB do preparatu laktazy i zahamowano inhibitorami proteazy. Tak więc jest to podstawowy raport, aby określić i scharakteryzować PRB, ponieważ niestabilny drawback bezstronnej laktazy w OK. preparat lactis.