konsult-med

Peptydów znakowanych  Ac do zastosowań

GMP 225  peptydów znakowanych  Ac do zastosowań klinicznych

Zastosowanie  225 Ac (okres półtrwania T half of  = 9,92 d) radykalnie zmniejsza aktywność stosowaną w terapii radionuklidami receptora peptydowego o współczynnik 1000 w porównaniu do  90 Y,  177 Lu lub  188 Re przy jednoczesnym utrzymaniu efektu terapeutycznego. Dodatkowo zakres cząstek alfa  225 Ac i jego nuklidów potomnych w tkance jest znacznie mniejszy (47-85 μm dla energii alfa E α  = 5,8-8,four MeV), co skutkuje bardzo precyzyjnym odkładaniem dawki w obrębie guza. Dostępne w handlu peptydy sprzężone z DOTA stosowane w endoradioterapii, które można łatwo znakować  177 Lu lub  90Y, może również pomieścić  225 Ac.

Korzyści to niższe dawki w normalnej tkance dla pacjenta, zmniejszenie dawki pracowników i środowiska oraz mniej materiału osłaniającego. Niska dostępność aktywności  225 Ac uniemożliwia jej zastosowanie w praktyce klinicznej. Pokonanie tej bariery otworzyłoby szerokie pole  terapii 225 Ac. Niezależnie od tego, która ścieżka produkcji  225 Ac okaże się najbardziej wykonalna, potrzebne jest zastosowanie zautomatyzowanej syntezy oraz wykonalnych i powtarzalnych dawek dla pacjentów.

Moduł Modular-Lab EAZY jest jednym z przykładów systemu zgodnego z GMP, a kasety używane do syntezy są małe. Dzięki temu można zminimalizować również odpady po syntezie. W tej pracy przedstawiono dwie różne zautomatyzowane konfiguracje z różnymi systemami oczyszczania . W końcowej konfiguracji trzy koncentraty przeprowadzono ML EaZy do DOTA-Tate i PSMA-I & T, odpowiednio, spełniający wszystkie kryteria jakości z końcowych radiochemicznego wydajności 80-90% dla  225 Ac znakowanych peptydów.

[email protected] GMP- Tb nanokompleks do ratiometrycznego fluorescencyjnego wykrywania aktywności fosfatazy alkalicznej

Luminescencyjne struktury metaloorganiczne (LMOF) i ich materiały funkcjonalne o unikalnych właściwościach mogą stanowić podstawę do budowy nowych technik analitycznych, które mogą sprostać ciągłemu zapotrzebowaniu w różnych dziedzinach. W tej pracy monofosforan guanozyny (GMP), jon terbu (Tb 3+ ) i szkielet imidazolianu zeolitu-8 (ZIF-8) ulegają samoorganizacji, tworząc nanokompleks [email protected] , który można wykorzystać jako ratiometryczna sonda fluorescencyjna do monitorowania aktywności fosfatazy alkalicznej (ALP).

Konkretnie, po dodaniu ALP intensywność fluorescencji przy 547 nm (jeden z charakterystycznych pików emisji Tb3+ ) wyraźnie się zmniejszyła. Tymczasem skoniugowana struktura GMP zwiększyła fluorescencję ZIF-8 (zlokalizowanego przy 330 nm). Możliwy mechanizm został zaproponowany przez charakteryzacji materiałów. W oparciu o zmienność pików emisji przy 330 i 547 nm, ratiometryczny czujnik fluorescencyjny ALP ma liniowy zakres 0,25-20 U/L.

Co więcej, zastosowanie tego systemu detekcyjnego do wykrywania ALP w próbce surowicy ludzkiej i badania inhibitorów ALP daje zadowalające wyniki. Praca ta zapewnia nową perspektywę wykorzystania ZIF-Eight i jonów lantanowców w produkcji prostych i czułych czujników.

konsult-med
konsult-med

CsrA wzmaga biosyntezę cykliczną di- GMP  i blokadę biofilmu Yersinia pestis w przedniej części jelita pcheł poprzez łagodzenie zależnej od  Hfq represji  mRNA hmsT 

 • Zaraza Yersinia pestis jest przenoszona przez regurgitację, gdy tworzy blokadę za pośrednictwem biofilmu w jelicie przednim swojego wektora pcheł. Ten biofilm składa się z pozakomórkowej substancji polisacharydowej (EPS) wytwarzanej, gdy poziomy cyklicznego di-GMP (c-di-GMP) są podwyższone. Enzymy cyklazy diguanylowej Y. pestis, HmsD i HmsT, syntetyzują c-di-GMP. HmsD jest wymagane do tworzenia zablokowania biofilmu, ale w minimalnym stopniu przyczynia się do  HmsT in vitro , jednak jest niezbędne  w przypadku biofilmów in vitro i przyczynia się do pośrednich szybkości blokowania biofilmu. Synteza C-di-GMP jest regulowana na poziomie transkrypcyjnym i posttranskrypcyjnym.
 • W tym przypadku globalny chaperon RNA, Hfq, potranskrypcyjnie hamuje  translację mRNA hmsT . Nie wiadomo, w jaki sposób poziomy c-di-GMP i tworzenie się blokad biofilmu są modulowane przez bodźce żywieniowe napotykane w jelicie pcheł. W tym miejscu oceniono, że białko CsrA wiążące RNA , które kontroluje tworzenie biofilmu za pośrednictwem c-di-GMP i odpowiedzi centralnego metabolizmu węgla u wielu Gammaproteobacteria, zostało ocenione pod kątem jego roli w tworzeniu biofilmu Y. pestis.
 • Ustaliliśmy, że CsrA jest wymagany do znacznie wyższych poziomów c-di-GMP i EPS, gdy Y. pestis hodowano na alternatywnych cukrach zaangażowanych w metabolizm blokowania biofilmu pcheł. Nasze testy, składające się z przesunięć ruchliwości, ilościowej oceny translacji mRNA , stabilności i liczebności oraz analizy epistazy  szczepu podwójnego mutanta csrA hfq potwierdziły, że CsrA hamuje  translację  mRNA hfq , łagodząc w ten sposób zależną od Hfq represję  translacji  mRNA hmsT .
 • Dodatkowo,  mutant csrA wykazywał pośrednio zmniejszony współczynnik blokowania biofilmu, przypominając  hmsT. W związku z tym ujawniamy pośredniczoną przez CsrA kontrolę syntezy c-di- GMP u Y. pestis jako wielopoziomowy, potranskrypcyjny proces regulacyjny, który zwiększa transmisję z pcheł za pośrednictwem blokowania biofilmu .

ZNACZENIE  Yersinia pestis, bakteryjny czynnik wywołujący dżumę dymieniczą, powoduje zależne od c-di-GMP blokowanie przedniego odcinka jelita nosiciela pcheł za pośrednictwem biofilmu, co ułatwia jego przenoszenie przez ukąszenie pcheł. Jednak zawiłe molekularne procesy regulacyjne, które leżą u podstaw tworzenia biofilmu zależnego od c-di-GMP, a tym samym blokady za pośrednictwem biofilmu w odpowiedzi na środowisko żywieniowe pcheł, są w dużej mierze nieokreślone. Badanie to dostarcza nowego mechanistycznego zrozumienia, w jaki sposób CsrA przekazuje alternatywne sygnały metabolizmu cukrów w celu indukowania tworzenia biofilmu zależnego od c-di-GMP, wymaganego do skutecznego przenoszenia zwrotnego Y. pestis poprzez blokadę przedjelita pcheł za pośrednictwem biofilmu. Interakcja Y. pestis-pchła reprezentuje unikalne, biologicznie istotne,  in vivo spojrzenie na rolę CsrA w regulacji biofilmu.

Wielokrotna zależność regulacyjna między RNA-Chaperone Hfq a drugim komunikatorem c-di- GMP

Białko opiekuńcze RNA Hfq jest ważnym regulatorem posttranskrypcyjnym u bakterii, podczas gdy c-di-GMP jest drugą cząsteczką sygnałową przekaźnika szeroko rozpowszechnioną w bakteriach. Stwierdzono, że oba czynniki odgrywają kluczową rolę, odpowiednio, w potranskrypcyjnych ścieżkach regulacji i transdukcji sygnału. Co ciekawe, te dwa czynniki wykazują pewne wspólne aspekty w regulacji niektórych funkcji fizjologicznych, takich jak ruchliwość bakterii, tworzenie biofilmu, patogenność i tak dalej.

Dlatego może istnieć związek regulacyjny między Hfq i c-di-GMP. Na przykład, Hfq może bezpośrednio regulować aktywność enzymów metabolicznych c-di-GMP lub zmieniać poziom c-di-GMP poprzez inne układy, podczas gdy c-di-GMP może pośrednio zwiększać lub hamować   ekspresję genu hfq poprzez czynniki pośrednie. W tym artykule, po krótkim przedstawieniu systemów regulacyjnych Hfq i c-di-GMP, skupimy się na bezpośredniej i pośredniej regulacji zgłaszanej między Hfq i c-di-GMP, mając na celu porównanie i połączenie tych dwóch systemów regulacyjnych w celu dalszego zbadania skomplikowane systemy fizjologiczne i metaboliczne bakterii oraz położyć solidne podstawy do stworzenia bardziej kompletnej globalnej sieci regulacyjnej.

Anti-Hu CD30 Alexa Fluor® 700

A7-455-T100 100 tests
EUR 269

Anti-Hu CD94 Alexa Fluor® 700

A7-727-T100 100 tests
EUR 269

Anti-Hu CD56 Alexa Fluor® 700

A7-789-T100 100 tests
EUR 269

AF488-streptavidin conjugate [Streptavidin, Alexa Fluor™ 488 Conjugate]

16891 1 mg
EUR 176

AF594-streptavidin conjugate [Streptavidin, Alexa Fluor™ 594 Conjugate]

16892 1 mg
EUR 176

AF488 Phalloidin [equivalent to Alexa Fluor® 488 phalloidin]

23153 300 Tests
EUR 306

AF594 Phalloidin [equivalent to Alexa Fluor® 594 phalloidin]

23158 300 Tests
EUR 306

Donkey anti Goat IgG (H + L) (Alexa Fluor 594)

43R-ID005AF 500 ug
EUR 338
Description: Donkey anti Goat IgG (H + L) secondary antibody (Alexa Fluor 594)

Donkey anti Rat IgG (H + L) (Alexa Fluor 594)

43R-ID022AF 500 ug
EUR 364
Description: Donkey anti Rat IgG (H + L) secondary antibody (Alexa Fluor 594)

Donkey anti Goat IgG (H + L) (Alexa Fluor 647)

43R-ID028AF 500 ug
EUR 430
Description: Donkey anti Goat IgG (H + L) secondary antibody (Alexa Fluor 647)

Donkey anti Rat IgG (H + L) (Alexa Fluor 594)

43R-ID047AF 500 ug
EUR 462
Description: Donkey anti Rat IgG (H + L) secondary antibody (Alexa Fluor 594)

Donkey anti Chicken IgY (H + L) (Alexa Fluor 594)

43R-ID056AF 500 ug
EUR 343
Description: Donkey anti Chicken IgY secondary antibody (H + L) (Alexa Fluor 594)

Donkey anti Chicken IgY (H + L) (Alexa Fluor 647)

43R-ID060AF 300 ug
EUR 425
Description: Donkey anti Chicken IgY (H + L) (Fab'2) (Alexa Fluor 647)

Rabbit anti Chicken IgY (H + L) (Alexa Fluor 594)

43R-IR016AF 1 mg
EUR 281
Description: Rabbit anti Chicken IgY (H + L) secondary antibody (Alexa Fluor 594)

GMPPB Antibody

1-CSB-PA009579GA01HU
 • EUR 597.00
 • EUR 333.00
 • 150ul
 • 50ul
Description: A polyclonal antibody against GMPPB. Recognizes GMPPB from Human, Mouse, Rat. This antibody is Unconjugated. Tested in the following application: ELISA, WB

GMPPB Antibody

1-CSB-PA896740LA01HU
 • EUR 317.00
 • EUR 335.00
 • 100ug
 • 50ug
Description: A polyclonal antibody against GMPPB. Recognizes GMPPB from Human. This antibody is Unconjugated. Tested in the following application: ELISA, IHC; Recommended dilution: IHC:1:20-1:200

GMPPB Antibody

47393-100ul 100ul
EUR 252

GMPPB antibody

70R-17516 50 ul
EUR 435
Description: Rabbit polyclonal GMPPB antibody

GMPPB antibody

70R-1204 100 ug
EUR 377
Description: Rabbit polyclonal GMPPB antibody raised against the C terminal of GMPPB

Goat Anti-Mouse IgG(H+L) Alexa Fluor 594–conjugated

S0005 200ul
EUR 376

Goat Anti-Rabbit IgG(H+L) Alexa Fluor 594–conjugated

S0006 200ul
EUR 376

Goat Anti-Rabbit IgG(H+L) Alexa Fluor 647–conjugated

S0013 200ul
EUR 304

Goat Anti-Mouse IgG(H+L) Alexa Fluor 647–conjugated

S0014 200ul
EUR 304

Goat Anti-Mouse IgG(H+L) Alexa Fluor 488–conjugated

S0017 200ul
EUR 304

Goat Anti-Rabbit IgG(H+L) Alexa Fluor 488–conjugated

S0018 200ul
EUR 304

Anti-LAMP3 (human) Monoclonal Antibody (104G4) (Alexa Fluor® 488)

M09406 100ug
EUR 565
Description: Mouse Monoclonal LAMP3 (human) Antibody (104G4) (Alexa Fluor® 488). Validated in IHC and tested in Human.

Mouse pre-microRNA Expression Construct mir-350

MMIR-350-PA-1 Bacterial Streak
EUR 684

Anti-Hu CD3 zeta (pY153) Alexa Fluor® 488

A4-686-C100 0.1 mg
EUR 269

Anti-Hu CD3 zeta (pY72) Alexa Fluor® 488

A4-712-C100 0.1 mg
EUR 269

Anti-Hu CD3 zeta (pY142) Alexa Fluor® 488

A4-730-C100 0.1 mg
EUR 269

Anti-Hu CD3 zeta (pY111) Alexa Fluor® 488

A4-737-C100 0.1 mg
EUR 269

Anti-Hu CD3 zeta (pY153) Alexa Fluor® 647

A6-686-C100 0.1 mg
EUR 269

Anti-Hu CD3 zeta (pY72) Alexa Fluor® 647

A6-712-C100 0.1 mg
EUR 269

Anti-Hu CD3 zeta (pY142) Alexa Fluor® 647

A6-730-C100 0.1 mg
EUR 269

Anti-Hu CD3 zeta (pY111) Alexa Fluor® 647

A6-737-C100 0.1 mg
EUR 269

Donkey Anti-Goat IgG (H+L), Alexa Fluor® 594 Conjugated

Ab8011-001 1mg
EUR 334

Donkey Anti-Rabbit IgG (H+L), Alexa Fluor® 488 Conjugated

Ab8032-001 0.5mg
EUR 435

Donkey anti Goat IgG (H + L) (Fab 2) (Alexa Fluor 594)

43R-ID012AF 300 ug
EUR 410
Description: Donkey anti Goat IgG (H + L) secondary antibody (Fab'2) (Alexa Fluor 594)

Anti-Langerin (human) Monoclonal Antibody (DCGM4/122D5) (Alexa Fluor® 488)

M02316 100ug
EUR 580
Description: Mouse Monoclonal Langerin (human) Antibody (DCGM4/122D5) (Alexa Fluor® 488). Validated in IHC and tested in Human.

GMPPB Polyclonal Antibody

A59258 100 µg
EUR 570.55
Description: The best epigenetics products

anti- GMPPB antibody

FNab03527 100µg
EUR 548.75
Description: Antibody raised against GMPPB

GMPPB Conjugated Antibody

C47393 100ul
EUR 397

Anti-GMPPB antibody

STJ118959 100 µl
EUR 277

Anti-GMPPB antibody

PAab03527 100 ug
EUR 386

GMPPB siRNA

20-abx918124
 • EUR 551.00
 • EUR 732.00
 • 15 nmol
 • 30 nmol

GMPPB siRNA

20-abx918125
 • EUR 551.00
 • EUR 732.00
 • 15 nmol
 • 30 nmol

Polyclonal GMPPB Antibody (Center)

AMM04824G 0.1ml
EUR 484
Description: A polyclonal antibody raised in Rabbit that recognizes and binds to Human GMPPB (Center). This antibody is tested and proven to work in the following applications:

GMPPB Antibody, HRP conjugated

1-CSB-PA896740LB01HU
 • EUR 317.00
 • EUR 335.00
 • 100ug
 • 50ug
Description: A polyclonal antibody against GMPPB. Recognizes GMPPB from Human. This antibody is HRP conjugated. Tested in the following application: ELISA

GMPPB Antibody, FITC conjugated

1-CSB-PA896740LC01HU
 • EUR 317.00
 • EUR 335.00
 • 100ug
 • 50ug
Description: A polyclonal antibody against GMPPB. Recognizes GMPPB from Human. This antibody is FITC conjugated. Tested in the following application: ELISA

GMPPB Antibody, Biotin conjugated

1-CSB-PA896740LD01HU
 • EUR 317.00
 • EUR 335.00
 • 100ug
 • 50ug
Description: A polyclonal antibody against GMPPB. Recognizes GMPPB from Human. This antibody is Biotin conjugated. Tested in the following application: ELISA

Rabbit Anti-Rat IgG (H+L)-Alexa 488 Fluor conjugate (adsorbed with human IgG)

50336 0.5 ml
EUR 225

Rabbit Anti-Rat IgG (H+L)-Alexa 594 Fluor conjugate (adsorbed with human IgG)

50337 0.5 ml
EUR 225

GMPPB Rabbit pAb

A16520-100ul 100 ul
EUR 308

GMPPB Rabbit pAb

A16520-200ul 200 ul
EUR 459

GMPPB Rabbit pAb

A16520-20ul 20 ul
EUR 183

GMPPB Rabbit pAb

A16520-50ul 50 ul
EUR 223

GMPPB cloning plasmid

CSB-CL896740HU-10ug 10ug
EUR 233
Description: A cloning plasmid for the GMPPB gene.

Anti-GMPPB (2B5)

YF-MA11473 100 ug
EUR 363
Description: Mouse monoclonal to GMPPB

pENTR223-GMPPB vector

PVT11908 2 ug
EUR 308

GMPPB Blocking Peptide

33R-7838 100 ug
EUR 180
Description: A synthetic peptide for use as a blocking control in assays to test for specificity of GMPPB antibody, catalog no. 70R-1204

GMPPB Polyclonal Antibody, Biotin Conjugated

A59259 100 µg
EUR 570.55
Description: kits suitable for this type of research

GMPPB Polyclonal Antibody, FITC Conjugated

A59260 100 µg
EUR 570.55
Description: fast delivery possible

GMPPB Polyclonal Antibody, HRP Conjugated

A59261 100 µg
EUR 570.55
Description: reagents widely cited

Polyclonal GMPPB Antibody (N-Term)

AMM04826G 0.1ml
EUR 484
Description: A polyclonal antibody raised in Rabbit that recognizes and binds to Human GMPPB (N-Term). This antibody is tested and proven to work in the following applications:

EBV antibody (gp250/350)

10-E40A 200 ug
EUR 229
Description: Mouse monoclonal EBV antibody (gp250/350)

Glucagon Like Peptide 1, Active (GLP-1, 7-36/7-37) ELISA kit, 96 tests, Quantitative

350 1 kit
EUR 834

Polyclonal Gmppb antibody - N-terminal region

APR16174G 0.05mg
EUR 528
Description: A polyclonal antibody raised in Rabbit that recognizes and binds to Human Gmppb - N-terminal region. This antibody is tested and proven to work in the following applications:

Mouse GMPPB shRNA Plasmid

20-abx983647
 • EUR 801.00
 • EUR 1121.00
 • 150 µg
 • 300 µg

Human GMPPB shRNA Plasmid

20-abx959272
 • EUR 801.00
 • EUR 1121.00
 • 150 µg
 • 300 µg

Human GMPPB ELISA KIT

ELI-47240h 96 Tests
EUR 824

Bovine GMPPB ELISA KIT

ELI-48017b 96 Tests
EUR 928

Mouse Gmppb ELISA KIT

ELI-08218m 96 Tests
EUR 865

GMPPB ELISA KIT|Human

EF009902 96 Tests
EUR 689

GMPPB Recombinant Protein (Rat)

RP202916 100 ug Ask for price