konsult-med

Poprawa czasu zegara przy stosowaniu ipilimuma u pacjentów z przerzutem czerniakiem.

 TŁO

Poprawa przeżycia całkowitego wśród pacjentów z przerzutowym czerniakiem była nieuchwytnym celem. W tym badaniu fazy Three ipilimumab – który blokuje antygen Four związany z cytotoksycznymi limfocytami T w celu nasilenia odpowiedzi przeciwnowotworowej limfocytów T  – podawany z lub bez szczepionki z peptydem glikoproteiny 100 (gp100) porównywano z samą gp100 u pacjentów z wcześniej leczonymi przerzutami. czerniak.

METODY

Łącznie 676 pacjentów HLA-A*0201-dodatnich z nieoperacyjnym czerniakiem w III lub IV stopniu zaawansowania, u których doszło do progresji choroby podczas leczenia przerzutów, zostało losowo przydzielonych, w stosunku 3:1:1, do grupy otrzymującej ipilimumab plus. gp100 (403 pacjentów) , sam ipilimumab (137) lub sam gp100 (136). Ipilimumab w dawce Three mg na kilogram masy ciała podawano z gp100 lub bez gp100 co Three tygodnie przez maksymalnie cztery terapie (indukcja). Kwalifikujący się pacjenci mogli otrzymać terapię reindukcyjną. Pierwszorzędowym punktem końcowym było przeżycie całkowite.

WYNIKI

Mediana przeżycia całkowitego wyniosła 10,Zero miesięcy wśród pacjentów otrzymujących ipilimumab plus gp100 w porównaniu z 6,Four miesiąca wśród pacjentów otrzymujących sam gp100 (współczynnik ryzyka zgonu 0,68; P<0,001). Mediana przeżycia całkowitego z samym ipilimumabem wyniosła 10,1 miesiąca (współczynnik ryzyka zgonu w porównaniu z samym gp100, 0,66; P=0,003). Nie wykryto różnicy w całkowitym przeżyciu między grupami ipilimumabu (współczynnik ryzyka dla ipilimumabu plus gp100, 1,04; p=0,76). Zdarzenia niepożądane o podłożu immunologicznym stopnia 3. lub 4. wystąpiły u 10 do 15% pacjentów leczonych ipilimumabem i u 3% leczonych samym gp100. Odnotowano 14 zgonów związanych z badanymi lekami (2,1%), a 7 było związanych ze zdarzeniami niepożądanymi o podłożu immunologicznym.

WNIOSKI

Ipilimumab, z lub bez szczepionki peptydowej gp100 , w porównaniu z samym gp100, poprawił całkowity czas przeżycia u pacjentów z wcześniej leczonym czerniakiem z przerzutami. Zdarzenia niepożądane mogą być ciężkie, długotrwałe lub oba, ale większość z nich jest odwracalna po odpowiednim leczeniu . (Finansowany przez Medarex i Bristol-Myers Squibb; numer ClinicalTrials.gov, NCT00094653.)

Komórki dendrytyczne i kontrola wiedzy.

 

Limfocyty B i T   są mediatorami odporności, ale ich funkcja jest pod kontrolą komórek dendrytycznych  . Dendrytyczne  komórki  w wychwytują antygeny obrzeże i procesów wyrażają  limfocytów  cząsteczek kostymulujących, migrują do narządów limfatycznych oraz wydzielają cytokiny, w celu zainicjowania reakcji immunologicznej. Nie tylko aktywują  limfocyty , ale także tolerują komórki T   na antygeny wrodzone w organizmie (antygeny własne), minimalizując w ten sposób reakcje autoimmunologiczne. Niegdyś zaniedbany   typ komórek , komórki dendrytyczne   można teraz łatwo uzyskać w wystarczających ilościach, aby umożliwić molekularne i  komórkowe analiza biologiczna. Wraz z wiedzą przychodzi świadomość, że komórki te   są potężnym narzędziem do manipulowania układem odpornościowym.

Blokada immunologiczna punktów kontrolnych w immunoterapii raka.

 

Wśród najbardziej obiecujących podejść do aktywacji terapeutycznej odporności przeciwnowotworowej jest blokada punktów kontrolnych układu odpornościowego. Immunologiczne punkty kontrolne odnoszą się do mnóstwa szlaków hamujących wbudowanych na stałe w układ odpornościowy, które są kluczowe dla utrzymania samotolerancji i modulowania czasu trwania i amplitudy fizjologicznych odpowiedzi immunologicznych w tkankach obwodowych w celu zminimalizowania uszkodzeń tkanek obocznych. Obecnie jest jasne, że nowotwory dokooptują pewne szlaki punktów kontrolnych układu odpornościowego jako główny mechanizm odporności immunologicznej, szczególnie przeciwko limfocytom T  ,  które są specyficzne dla antygenów nowotworowych.

Ponieważ wiele immunologicznych punktów kontrolnych jest inicjowanych przez interakcje ligand-receptor , mogą one być łatwo blokowane przez przeciwciała lub modulowane przez rekombinowane formy ligandów lub receptorów. Cytotoksyczne przeciwciała antygenu Four związane z limfocytami T (CTLA4) były pierwszymi z tej klasy immunoterapeutyków, które uzyskały aprobatę amerykańskiej Agencji ds. Żywności i Leków (FDA). Wstępne wyniki badań klinicznych z blokerami dodatkowych białek punktów kontrolnych układu odpornościowego, takich jak  białko zaprogramowanej  śmierci komórki 1 (PD1), wskazują na szerokie i różnorodne możliwości wzmocnienia odporności przeciwnowotworowej z możliwością wywołania trwałych odpowiedzi klinicznych.

Kontrola rozwoju limfocytów T regulatorowych przez czynnik transkrypcyjny Foxp3.

 

T regulatorowe  komórki  prowadzenia utrzymanie tolerancji immunologicznej siebie aktywnie tłumienia własny reaktywnych  limfocytów . Niewiele jednak wiadomo o molekularnym mechanizmie ich rozwoju. Tutaj pokazują, że Foxp3, który koduje czynnik transkrypcyjny, który jest genetycznie uszkodzony w chorobach autoimmunologicznych i zapalnych syndrom u ludzi i myszy jest specyficznie wyrażany w naturalnie powstające regulatorowe T CD4 +  komórki . Ponadto, retrowirusowa przeniesienie genu T Foxp3 przekształca naiwnych  komórek  w kierunku T regulatorowych  komórek  fenotyp podobny do naturalnie występujących regulatorowe T CD4 +  komórki . Zatem Foxp3 jest kluczowym genem regulacyjnym dla rozwoju regulatorowego T komórki .

konsult-med
konsult-med

Przewlekłe zapalenie insuliny odegrało kluczową rolę w rozwoju rozwoju wynikającego z losowości.

 

Insulinooporność wynika z niezdolności insuliny do normalnego działania w regulowaniu metabolizmu składników odżywczych w tkankach obwodowych. Coraz więcej dowodów z badań populacyjnych ludzi i zwierząt ustaliło współzależne, a także przyczynowe powiązania między przewlekłym stanem zapalnym a opornością na insulinę. Jednak podstawowe szlaki molekularne są w dużej mierze nieznane. W tym raporcie pokazujemy, że wiele genów specyficznych dla zapalenia i makrofagów jest dramatycznie podwyższonych w białej tkance tłuszczowej (WAT) w mysich modelach genetycznej i wysokotłuszczowej otyłości wywołanej dietą (DIO).

Regulacja w górę jest stopniowo zwiększana w WAT myszy z DIO i poprzedza dramatyczny wzrost poziomu krążącej insuliny. Po leczeniu rozyglitazonem, lekiem uwrażliwiającym na insulinę, te pochodzące z makrofagów geny ulegają osłabieniu. Histologicznie istnieją dowody na znaczącą infiltrację makrofagów, ale nie neutrofili i  limfocytów , do WAT otyłych myszy, z objawami lipolizy adipocytów i tworzeniem wielojądrowych komórek olbrzymich . Dane te sugerują, że makrofagi w WAT odgrywają aktywną rolę w chorobliwej otyłości i że aktywność zapalna związana z makrofagami może przyczyniać się do patogenezy insulinooporności indukowanej otyłością. Proponujemy, że insulinooporność związana z otyłością jest, przynajmniej częściowo, przewlekłą chorobą zapalną zapoczątkowaną w tkance tłuszczowej.

 

Dwa podzbiory limfocytów T pamięci o różnych potencjałach naprowadzania i funkcjich efektorowych.

 

T naiwnych  limfocytów  podróżować do T- komórkowych  obszarów wtórnych narządów limfatycznych w poszukiwaniu antygenu prezentowanego przez dendrytycznych  komórek . Po aktywacji proliferują energicznie, generując komórki efektorowe  ,  które mogą migrować do  obszarów komórek B lub do tkanek objętych stanem zapalnym. Część napiętych limfocytów T   pozostaje jako krążące komórki pamięci  ,  które mogą zapewniać ochronę i dawać, po wtórnej prowokacji, jakościowo odmienną i ilościowo wzmocnioną odpowiedź. Natura  komórek,  które pośredniczą w różnych aspektach pamięci immunologicznej, pozostaje nierozwiązana.

Tutaj pokazujemy, że ekspresja CCR7, receptora chemokin, który kontroluje naprowadzanie do wtórnych narządów limfatycznych, dzieli ludzkie komórki T pamięci   na dwa funkcjonalnie odrębne podzbiory. CCR7- pamięci  komórki  wyrażają receptory dla migracji do tkanek zapalnych oraz natychmiastowego wyświetlania funkcji efektorowych. W przeciwieństwie do tego, komórki pamięci CCR7+   wyrażają receptory zasiedlania węzłów chłonnych i nie mają bezpośredniej funkcji efektorowej, ale skutecznie stymulują komórki dendrytyczne   i różnicują się w komórki efektorowe CCR7-   po stymulacji wtórnej. Komórki T CCR7+ i CCR7-  , które nazwaliśmy pamięcią centralną (TCM) i pamięcią efektorową (TEM), różnicują się stopniowo od naiwnych komórek T , utrzymują się przez lata po szczepieniu i umożliwiają podział pracy w odpowiedzi pamięciowej.

T-Lymphocytes Antibody

abx415543-01mg 0.1 mg
EUR 453

Guinea Pig Red Blood Cells

88R-1047 15 ml
EUR 273
Description: Glutaraldehyde-stabilized freshly prepared Guinea Pig Red Blood Cells

Guinea Pig Red Blood Cells

88R-G002 25 ml
EUR 365
Description: Washed and freshly prepared 10% suspension of Guinea Pig Red Blood Cells

Guinea Pig Red Blood Cells

88R-P001 15 ml
EUR 273
Description: Glutaraldehyde-stabilized freshly prepared Guinea Pig Red Blood Cells

Monoclonal CD1a (Mature Langerhans Cells Marker) Antibody - With BSA and Azide, Clone: SPM120

AMM00439G 0.05mg
EUR 396
Description: A Monoclonal antibody against Human CD1a (Mature Langerhans Cells Marker) - With BSA and Azide. The antibodies are raised in Mouse and are from clone SPM120. This antibody is applicable in IHC-P, IF, FC

Monoclonal CD1a (Mature Langerhans Cells Marker) Antibody - Without BSA and Azide, Clone: SPM120

AMM00440G 0.1mg
EUR 484
Description: A Monoclonal antibody against Human CD1a (Mature Langerhans Cells Marker) - Without BSA and Azide. The antibodies are raised in Mouse and are from clone SPM120. This antibody is applicable in IHC-P, IF, FC

anti-CD26 T/B lymphocytes and macrophages

512-A-01mg 0,1 mg
EUR 267.5
Description: anti-CD26 Activated T, B lymphocytes and macrophages

anti-CD26 T/B lymphocytes and macrophages

512-A-1000ug 1000 ug
EUR 1282.5
Description: anti-CD26 Activated T, B lymphocytes and macrophages

Monoclonal CD1a / HTA1 (Mature Langerhans Cells Marker) Antibody - With BSA and Azide, Clone: O10

AMM00172G 0.05mg
EUR 396
Description: A Monoclonal antibody against Human CD1a / HTA1 (Mature Langerhans Cells Marker) - With BSA and Azide. The antibodies are raised in Mouse and are from clone O10. This antibody is applicable in WB, IHC and IF, FC, IP, E

Monoclonal CD1a / HTA1 (Mature Langerhans Cells Marker) Antibody - Without BSA and Azide, Clone: O10

AMM00438G 0.1mg
EUR 484
Description: A Monoclonal antibody against Human CD1a / HTA1 (Mature Langerhans Cells Marker) - Without BSA and Azide. The antibodies are raised in Mouse and are from clone O10. This antibody is applicable in IHC-P, IF, FC

Monoclonal CD1a / HTA1 (Mature Langerhans Cells Marker) Antibody - With BSA and Azide, Clone: 66IIC7

AMM01443G 0.05mg
EUR 396
Description: A Monoclonal antibody against Human CD1a / HTA1 (Mature Langerhans Cells Marker) - With BSA and Azide. The antibodies are raised in Mouse and are from clone 66IIC7. This antibody is applicable in IHC, IF, FC

Monoclonal CD1a / HTA1 (Mature Langerhans Cells Marker) Antibody - Without BSA and Azide, Clone: 66IIC7

AMM01444G 0.1mg
EUR 484
Description: A Monoclonal antibody against Human CD1a / HTA1 (Mature Langerhans Cells Marker) - Without BSA and Azide. The antibodies are raised in Mouse and are from clone 66IIC7. This antibody is applicable in IHC, IF, FC

Monoclonal CD1a / HTA1 (Mature Langerhans Cells Marker) Antibody - With BSA and Azide, Clone: CBT6

AMM01445G 0.05mg
EUR 396
Description: A Monoclonal antibody against Human CD1a / HTA1 (Mature Langerhans Cells Marker) - With BSA and Azide. The antibodies are raised in Mouse and are from clone CBT6. This antibody is applicable in IF, FC

Monoclonal CD1a / HTA1 (Mature Langerhans Cells Marker) Antibody - Without BSA and Azide, Clone: CBT6

AMM01446G 0.1mg
EUR 484
Description: A Monoclonal antibody against Human CD1a / HTA1 (Mature Langerhans Cells Marker) - Without BSA and Azide. The antibodies are raised in Mouse and are from clone CBT6. This antibody is applicable in IF, FC

Anti-CD1a / HTA1 (Mature Langerhans Cells Marker) Monoclonal Antibody

M00375 100ug/vial
EUR 397
Description: Mouse Monoclonal CD1a / HTA1 (Mature Langerhans Cells Marker) Antibody. Validated in IHC and tested in Human.

Monoclonal CD1a (Mature Langerhans Cells Marker) Antibody, Clone: SPM120

AMM01440G 7 ml
EUR 484
Description: A Monoclonal antibody against Human CD1a (Mature Langerhans Cells Marker). The antibodies are raised in Mouse and are from clone SPM120. This antibody is applicable in IHC, IF, FC

CD1a / HTA1 (Mature Langerhans Cells Marker) (C1A/1506R) Antibody

BNC041506-100 100uL
EUR 199
Description: Primary antibody against CD1a / HTA1 (Mature Langerhans Cells Marker) (C1A/1506R),CF405S conjugate, Concentration: 0.1mg/mL

CD1a / HTA1 (Mature Langerhans Cells Marker) (C1A/1506R) Antibody

BNC041506-500 500uL
EUR 544
Description: Primary antibody against CD1a / HTA1 (Mature Langerhans Cells Marker) (C1A/1506R),CF405S conjugate, Concentration: 0.1mg/mL

CD1a / HTA1 (Mature Langerhans Cells Marker) (rC1A/711) Antibody

BNC041888-100 100uL
EUR 233
Description: Primary antibody against CD1a / HTA1 (Mature Langerhans Cells Marker) (rC1A/711), CF405S conjugate, Concentration: 0.1mg/mL

CD1a / HTA1 (Mature Langerhans Cells Marker) (rC1A/711) Antibody

BNC041888-500 500uL
EUR 545
Description: Primary antibody against CD1a / HTA1 (Mature Langerhans Cells Marker) (rC1A/711), CF405S conjugate, Concentration: 0.1mg/mL

CD1a / HTA1 (Mature Langerhans Cells Marker) (rC1A/711) Antibody

BNC431888-100 100uL
EUR 233
Description: Primary antibody against CD1a / HTA1 (Mature Langerhans Cells Marker) (rC1A/711), CF543 conjugate, Concentration: 0.1mg/mL

CD1a / HTA1 (Mature Langerhans Cells Marker) (rC1A/711) Antibody

BNC431888-500 500uL
EUR 545
Description: Primary antibody against CD1a / HTA1 (Mature Langerhans Cells Marker) (rC1A/711), CF543 conjugate, Concentration: 0.1mg/mL

CD1a / HTA1 (Mature Langerhans Cells Marker) (C1A/1506R) Antibody

BNC471506-100 100uL
EUR 199
Description: Primary antibody against CD1a / HTA1 (Mature Langerhans Cells Marker) (C1A/1506R),CF647 conjugate, Concentration: 0.1mg/mL

CD1a / HTA1 (Mature Langerhans Cells Marker) (C1A/1506R) Antibody

BNC471506-500 500uL
EUR 544
Description: Primary antibody against CD1a / HTA1 (Mature Langerhans Cells Marker) (C1A/1506R),CF647 conjugate, Concentration: 0.1mg/mL

CD1a / HTA1 (Mature Langerhans Cells Marker) (rC1A/711) Antibody

BNC471888-100 100uL
EUR 233
Description: Primary antibody against CD1a / HTA1 (Mature Langerhans Cells Marker) (rC1A/711), CF647 conjugate, Concentration: 0.1mg/mL

CD1a / HTA1 (Mature Langerhans Cells Marker) (rC1A/711) Antibody

BNC471888-500 500uL
EUR 545
Description: Primary antibody against CD1a / HTA1 (Mature Langerhans Cells Marker) (rC1A/711), CF647 conjugate, Concentration: 0.1mg/mL

CD1a / HTA1 (Mature Langerhans Cells Marker) (C1A/1506R) Antibody

BNCAP1506-100 100uL
EUR 199
Description: Primary antibody against CD1a / HTA1 (Mature Langerhans Cells Marker) (C1A/1506R),Alkaline Phosphatase conjugate, Concentration: 0.1mg/mL

CD1a / HTA1 (Mature Langerhans Cells Marker) (C1A/1506R) Antibody

BNCAP1506-500 500uL
EUR 544
Description: Primary antibody against CD1a / HTA1 (Mature Langerhans Cells Marker) (C1A/1506R),Alkaline Phosphatase conjugate, Concentration: 0.1mg/mL

CD1a / HTA1 (Mature Langerhans Cells Marker) (rC1A/711) Antibody

BNCAP1888-100 100uL
EUR 233
Description: Primary antibody against CD1a / HTA1 (Mature Langerhans Cells Marker) (rC1A/711), Alkaline Phosphatase conjugate, Concentration: 0.1mg/mL

CD1a / HTA1 (Mature Langerhans Cells Marker) (rC1A/711) Antibody

BNCAP1888-500 500uL
EUR 545
Description: Primary antibody against CD1a / HTA1 (Mature Langerhans Cells Marker) (rC1A/711), Alkaline Phosphatase conjugate, Concentration: 0.1mg/mL

CD1a / HTA1 (Mature Langerhans Cells Marker) (C1A/1506R) Antibody

BNC801506-100 100uL
EUR 199
Description: Primary antibody against CD1a / HTA1 (Mature Langerhans Cells Marker) (C1A/1506R),CF680 conjugate, Concentration: 0.1mg/mL

CD1a / HTA1 (Mature Langerhans Cells Marker) (C1A/1506R) Antibody

BNC801506-500 500uL
EUR 544
Description: Primary antibody against CD1a / HTA1 (Mature Langerhans Cells Marker) (C1A/1506R),CF680 conjugate, Concentration: 0.1mg/mL

CD1a / HTA1 (Mature Langerhans Cells Marker) (rC1A/711) Antibody

BNC801888-100 100uL
EUR 233
Description: Primary antibody against CD1a / HTA1 (Mature Langerhans Cells Marker) (rC1A/711), CF680 conjugate, Concentration: 0.1mg/mL

CD1a / HTA1 (Mature Langerhans Cells Marker) (rC1A/711) Antibody

BNC801888-500 500uL
EUR 545
Description: Primary antibody against CD1a / HTA1 (Mature Langerhans Cells Marker) (rC1A/711), CF680 conjugate, Concentration: 0.1mg/mL

CD1a / HTA1 (Mature Langerhans Cells Marker) (C1A/1506R) Antibody

BNC811506-100 100uL
EUR 199
Description: Primary antibody against CD1a / HTA1 (Mature Langerhans Cells Marker) (C1A/1506R),CF680R conjugate, Concentration: 0.1mg/mL

CD1a / HTA1 (Mature Langerhans Cells Marker) (C1A/1506R) Antibody

BNC811506-500 500uL
EUR 544
Description: Primary antibody against CD1a / HTA1 (Mature Langerhans Cells Marker) (C1A/1506R),CF680R conjugate, Concentration: 0.1mg/mL

CD1a / HTA1 (Mature Langerhans Cells Marker) (rC1A/711) Antibody

BNC811888-100 100uL
EUR 233
Description: Primary antibody against CD1a / HTA1 (Mature Langerhans Cells Marker) (rC1A/711), CF680R conjugate, Concentration: 0.1mg/mL

CD1a / HTA1 (Mature Langerhans Cells Marker) (rC1A/711) Antibody

BNC811888-500 500uL
EUR 545
Description: Primary antibody against CD1a / HTA1 (Mature Langerhans Cells Marker) (rC1A/711), CF680R conjugate, Concentration: 0.1mg/mL

CD1a / HTA1 (Mature Langerhans Cells Marker) (C1A/1506R) Antibody

BNC681506-100 100uL
EUR 199
Description: Primary antibody against CD1a / HTA1 (Mature Langerhans Cells Marker) (C1A/1506R),CF568 conjugate, Concentration: 0.1mg/mL

CD1a / HTA1 (Mature Langerhans Cells Marker) (C1A/1506R) Antibody

BNC681506-500 500uL
EUR 544
Description: Primary antibody against CD1a / HTA1 (Mature Langerhans Cells Marker) (C1A/1506R),CF568 conjugate, Concentration: 0.1mg/mL

CD1a / HTA1 (Mature Langerhans Cells Marker) (rC1A/711) Antibody

BNC681888-100 100uL
EUR 233
Description: Primary antibody against CD1a / HTA1 (Mature Langerhans Cells Marker) (rC1A/711), CF568 conjugate, Concentration: 0.1mg/mL

CD1a / HTA1 (Mature Langerhans Cells Marker) (rC1A/711) Antibody

BNC681888-500 500uL
EUR 545
Description: Primary antibody against CD1a / HTA1 (Mature Langerhans Cells Marker) (rC1A/711), CF568 conjugate, Concentration: 0.1mg/mL

CD1a / HTA1 (Mature Langerhans Cells Marker) (C1A/1506R) Antibody

BNC701506-100 100uL
EUR 199
Description: Primary antibody against CD1a / HTA1 (Mature Langerhans Cells Marker) (C1A/1506R),CF770 conjugate, Concentration: 0.1mg/mL

CD1a / HTA1 (Mature Langerhans Cells Marker) (C1A/1506R) Antibody

BNC701506-500 500uL
EUR 544
Description: Primary antibody against CD1a / HTA1 (Mature Langerhans Cells Marker) (C1A/1506R),CF770 conjugate, Concentration: 0.1mg/mL

CD1a / HTA1 (Mature Langerhans Cells Marker) (rC1A/711) Antibody

BNC701888-100 100uL
EUR 233
Description: Primary antibody against CD1a / HTA1 (Mature Langerhans Cells Marker) (rC1A/711), CF770 conjugate, Concentration: 0.1mg/mL

CD1a / HTA1 (Mature Langerhans Cells Marker) (rC1A/711) Antibody

BNC701888-500 500uL
EUR 545
Description: Primary antibody against CD1a / HTA1 (Mature Langerhans Cells Marker) (rC1A/711), CF770 conjugate, Concentration: 0.1mg/mL

CD1a / HTA1 (Mature Langerhans Cells Marker) (C1A/1506R) Antibody

BNC881506-100 100uL
EUR 199
Description: Primary antibody against CD1a / HTA1 (Mature Langerhans Cells Marker) (C1A/1506R),CF488A conjugate, Concentration: 0.1mg/mL

CD1a / HTA1 (Mature Langerhans Cells Marker) (C1A/1506R) Antibody

BNC881506-500 500uL
EUR 544
Description: Primary antibody against CD1a / HTA1 (Mature Langerhans Cells Marker) (C1A/1506R),CF488A conjugate, Concentration: 0.1mg/mL

CD1a / HTA1 (Mature Langerhans Cells Marker) (rC1A/711) Antibody

BNC881888-100 100uL
EUR 233
Description: Primary antibody against CD1a / HTA1 (Mature Langerhans Cells Marker) (rC1A/711), CF488A conjugate, Concentration: 0.1mg/mL

CD1a / HTA1 (Mature Langerhans Cells Marker) (rC1A/711) Antibody

BNC881888-500 500uL
EUR 545
Description: Primary antibody against CD1a / HTA1 (Mature Langerhans Cells Marker) (rC1A/711), CF488A conjugate, Concentration: 0.1mg/mL

CD1a / HTA1 (Mature Langerhans Cells Marker) (C1A/1506R) Antibody

BNC611506-100 100uL
EUR 199
Description: Primary antibody against CD1a / HTA1 (Mature Langerhans Cells Marker) (C1A/1506R),CF660R conjugate, Concentration: 0.1mg/mL

CD1a / HTA1 (Mature Langerhans Cells Marker) (C1A/1506R) Antibody

BNC611506-500 500uL
EUR 544
Description: Primary antibody against CD1a / HTA1 (Mature Langerhans Cells Marker) (C1A/1506R),CF660R conjugate, Concentration: 0.1mg/mL

CD1a / HTA1 (Mature Langerhans Cells Marker) (rC1A/711) Antibody

BNC611888-100 100uL
EUR 233
Description: Primary antibody against CD1a / HTA1 (Mature Langerhans Cells Marker) (rC1A/711), CF660R conjugate, Concentration: 0.1mg/mL

CD1a / HTA1 (Mature Langerhans Cells Marker) (rC1A/711) Antibody

BNC611888-500 500uL
EUR 545
Description: Primary antibody against CD1a / HTA1 (Mature Langerhans Cells Marker) (rC1A/711), CF660R conjugate, Concentration: 0.1mg/mL

CD1a / HTA1 (Mature Langerhans Cells Marker) (C1A/1506R) Antibody

BNC941506-100 100uL
EUR 199
Description: Primary antibody against CD1a / HTA1 (Mature Langerhans Cells Marker) (C1A/1506R),CF594 conjugate, Concentration: 0.1mg/mL

CD1a / HTA1 (Mature Langerhans Cells Marker) (C1A/1506R) Antibody

BNC941506-500 500uL
EUR 544
Description: Primary antibody against CD1a / HTA1 (Mature Langerhans Cells Marker) (C1A/1506R),CF594 conjugate, Concentration: 0.1mg/mL

CD1a / HTA1 (Mature Langerhans Cells Marker) (rC1A/711) Antibody

BNC941888-100 100uL
EUR 233
Description: Primary antibody against CD1a / HTA1 (Mature Langerhans Cells Marker) (rC1A/711), CF594 conjugate, Concentration: 0.1mg/mL

CD1a / HTA1 (Mature Langerhans Cells Marker) (rC1A/711) Antibody

BNC941888-500 500uL
EUR 545
Description: Primary antibody against CD1a / HTA1 (Mature Langerhans Cells Marker) (rC1A/711), CF594 conjugate, Concentration: 0.1mg/mL

CD1a / HTA1 (Mature Langerhans Cells Marker) (C1A/1506R) Antibody

BNCA1506-250 250uL
EUR 383
Description: Primary antibody against CD1a / HTA1 (Mature Langerhans Cells Marker) (C1A/1506R),APC conjugate, Concentration: 0.1mg/mL

CD1a / HTA1 (Mature Langerhans Cells Marker) (rC1A/711) Antibody

BNCA1888-250 250uL
EUR 394
Description: Primary antibody against CD1a / HTA1 (Mature Langerhans Cells Marker) (rC1A/711), APC conjugate, Concentration: 0.1mg/mL

CD1a / HTA1 (Mature Langerhans Cells Marker) (C1A/1506R) Antibody

BNUB1506-100 100uL
EUR 209
Description: Primary antibody against CD1a / HTA1 (Mature Langerhans Cells Marker) (C1A/1506R), Concentration: 0.2mg/mL

CD1a / HTA1 (Mature Langerhans Cells Marker) (C1A/1506R) Antibody

BNUB1506-500 500uL
EUR 458
Description: Primary antibody against CD1a / HTA1 (Mature Langerhans Cells Marker) (C1A/1506R), Concentration: 0.2mg/mL

CD1a / HTA1 (Mature Langerhans Cells Marker) (rC1A/711) Antibody

BNUB1888-100 100uL
EUR 264
Description: Primary antibody against CD1a / HTA1 (Mature Langerhans Cells Marker) (rC1A/711), Concentration: 0.2mg/mL

CD1a / HTA1 (Mature Langerhans Cells Marker) (rC1A/711) Antibody

BNUB1888-50 50uL
EUR 405
Description: Primary antibody against CD1a / HTA1 (Mature Langerhans Cells Marker) (rC1A/711), 1mg/mL

CD1a / HTA1 (Mature Langerhans Cells Marker) (rC1A/711) Antibody

BNUB1888-500 500uL
EUR 513
Description: Primary antibody against CD1a / HTA1 (Mature Langerhans Cells Marker) (rC1A/711), Concentration: 0.2mg/mL

CD1a / HTA1 (Mature Langerhans Cells Marker) (C1A/1506R) Antibody

BNUM1506-50 50uL
EUR 395
Description: Primary antibody against CD1a / HTA1 (Mature Langerhans Cells Marker) (C1A/1506R), 1mg/mL

CD1a / HTA1 (Mature Langerhans Cells Marker) (C1A/1506R) Antibody

BNCH1506-100 100uL
EUR 199
Description: Primary antibody against CD1a / HTA1 (Mature Langerhans Cells Marker) (C1A/1506R),Horseradish Peroxidase conjugate, Concentration: 0.1mg/mL

CD1a / HTA1 (Mature Langerhans Cells Marker) (C1A/1506R) Antibody

BNCH1506-500 500uL
EUR 544
Description: Primary antibody against CD1a / HTA1 (Mature Langerhans Cells Marker) (C1A/1506R),Horseradish Peroxidase conjugate, Concentration: 0.1mg/mL

CD1a / HTA1 (Mature Langerhans Cells Marker) (rC1A/711) Antibody

BNCH1888-100 100uL
EUR 233
Description: Primary antibody against CD1a / HTA1 (Mature Langerhans Cells Marker) (rC1A/711), Horseradish Peroxidase conjugate, Concentration: 0.1mg/mL

CD1a / HTA1 (Mature Langerhans Cells Marker) (rC1A/711) Antibody

BNCH1888-500 500uL
EUR 545
Description: Primary antibody against CD1a / HTA1 (Mature Langerhans Cells Marker) (rC1A/711), Horseradish Peroxidase conjugate, Concentration: 0.1mg/mL

CD1a / HTA1 (Mature Langerhans Cells Marker) (C1A/1506R) Antibody

BNC051506-100 100uL
EUR 199
Description: Primary antibody against CD1a / HTA1 (Mature Langerhans Cells Marker) (C1A/1506R),CF405M conjugate, Concentration: 0.1mg/mL

CD1a / HTA1 (Mature Langerhans Cells Marker) (C1A/1506R) Antibody

BNC051506-500 500uL
EUR 544
Description: Primary antibody against CD1a / HTA1 (Mature Langerhans Cells Marker) (C1A/1506R),CF405M conjugate, Concentration: 0.1mg/mL

CD1a / HTA1 (Mature Langerhans Cells Marker) (rC1A/711) Antibody

BNC051888-100 100uL
EUR 233
Description: Primary antibody against CD1a / HTA1 (Mature Langerhans Cells Marker) (rC1A/711), CF405M conjugate, Concentration: 0.1mg/mL

CD1a / HTA1 (Mature Langerhans Cells Marker) (rC1A/711) Antibody

BNC051888-500 500uL
EUR 545
Description: Primary antibody against CD1a / HTA1 (Mature Langerhans Cells Marker) (rC1A/711), CF405M conjugate, Concentration: 0.1mg/mL

CD1a / HTA1 (Mature Langerhans Cells Marker) (C1A/1506R) Antibody

BNCP1506-250 250uL
EUR 383
Description: Primary antibody against CD1a / HTA1 (Mature Langerhans Cells Marker) (C1A/1506R),PerCP conjugate, Concentration: 0.1mg/mL

CD1a / HTA1 (Mature Langerhans Cells Marker) (rC1A/711) Antibody

BNCP1888-250 250uL
EUR 394
Description: Primary antibody against CD1a / HTA1 (Mature Langerhans Cells Marker) (rC1A/711), PerCP conjugate, Concentration: 0.1mg/mL

CD1a / HTA1 (Mature Langerhans Cells Marker) (C1A/1506R) Antibody

BNCR1506-250 250uL
EUR 383
Description: Primary antibody against CD1a / HTA1 (Mature Langerhans Cells Marker) (C1A/1506R),RPE conjugate, Concentration: 0.1mg/mL

CD1a / HTA1 (Mature Langerhans Cells Marker) (rC1A/711) Antibody

BNCR1888-250 250uL
EUR 394
Description: Primary antibody against CD1a / HTA1 (Mature Langerhans Cells Marker) (rC1A/711), RPE conjugate, Concentration: 0.1mg/mL

CD1a / HTA1 (Mature Langerhans Cells Marker) (C1A/1506R) Antibody

BNC401506-100 100uL
EUR 199
Description: Primary antibody against CD1a / HTA1 (Mature Langerhans Cells Marker) (C1A/1506R),CF640R conjugate, Concentration: 0.1mg/mL

CD1a / HTA1 (Mature Langerhans Cells Marker) (C1A/1506R) Antibody

BNC401506-500 500uL
EUR 544
Description: Primary antibody against CD1a / HTA1 (Mature Langerhans Cells Marker) (C1A/1506R),CF640R conjugate, Concentration: 0.1mg/mL

CD1a / HTA1 (Mature Langerhans Cells Marker) (rC1A/711) Antibody

BNC401888-100 100uL
EUR 233
Description: Primary antibody against CD1a / HTA1 (Mature Langerhans Cells Marker) (rC1A/711), CF640R conjugate, Concentration: 0.1mg/mL

CD1a / HTA1 (Mature Langerhans Cells Marker) (rC1A/711) Antibody

BNC401888-500 500uL
EUR 545
Description: Primary antibody against CD1a / HTA1 (Mature Langerhans Cells Marker) (rC1A/711), CF640R conjugate, Concentration: 0.1mg/mL

CD1a / HTA1 (Mature Langerhans Cells Marker) (C1A/1506R) Antibody

BNC431506-100 100uL
EUR 199
Description: Primary antibody against CD1a / HTA1 (Mature Langerhans Cells Marker) (C1A/1506R),CF543 conjugate, Concentration: 0.1mg/mL

CD1a / HTA1 (Mature Langerhans Cells Marker) (C1A/1506R) Antibody

BNC431506-500 500uL
EUR 544
Description: Primary antibody against CD1a / HTA1 (Mature Langerhans Cells Marker) (C1A/1506R),CF543 conjugate, Concentration: 0.1mg/mL

CD1a / HTA1 (Mature Langerhans Cells Marker) (C1A/1506R) Antibody

BNCB1506-100 100uL
EUR 199
Description: Primary antibody against CD1a / HTA1 (Mature Langerhans Cells Marker) (C1A/1506R),Biotin conjugate, Concentration: 0.1mg/mL

CD1a / HTA1 (Mature Langerhans Cells Marker) (C1A/1506R) Antibody

BNCB1506-500 500uL
EUR 544
Description: Primary antibody against CD1a / HTA1 (Mature Langerhans Cells Marker) (C1A/1506R),Biotin conjugate, Concentration: 0.1mg/mL

CD1a / HTA1 (Mature Langerhans Cells Marker) (rC1A/711) Antibody

BNCB1888-100 100uL
EUR 233
Description: Primary antibody against CD1a / HTA1 (Mature Langerhans Cells Marker) (rC1A/711), Biotin conjugate, Concentration: 0.1mg/mL

CD1a / HTA1 (Mature Langerhans Cells Marker) (rC1A/711) Antibody

BNCB1888-500 500uL
EUR 545
Description: Primary antibody against CD1a / HTA1 (Mature Langerhans Cells Marker) (rC1A/711), Biotin conjugate, Concentration: 0.1mg/mL

CD1a / HTA1 (Mature Langerhans Cells Marker) (C1A/1506R) Antibody

BNC551506-100 100uL
EUR 199
Description: Primary antibody against CD1a / HTA1 (Mature Langerhans Cells Marker) (C1A/1506R),CF555 conjugate, Concentration: 0.1mg/mL

CD1a / HTA1 (Mature Langerhans Cells Marker) (C1A/1506R) Antibody

BNC551506-500 500uL
EUR 544
Description: Primary antibody against CD1a / HTA1 (Mature Langerhans Cells Marker) (C1A/1506R),CF555 conjugate, Concentration: 0.1mg/mL

CD1a / HTA1 (Mature Langerhans Cells Marker) (rC1A/711) Antibody

BNC551888-100 100uL
EUR 233
Description: Primary antibody against CD1a / HTA1 (Mature Langerhans Cells Marker) (rC1A/711), CF555 conjugate, Concentration: 0.1mg/mL

CD1a / HTA1 (Mature Langerhans Cells Marker) (rC1A/711) Antibody

BNC551888-500 500uL
EUR 545
Description: Primary antibody against CD1a / HTA1 (Mature Langerhans Cells Marker) (rC1A/711), CF555 conjugate, Concentration: 0.1mg/mL

T-Lymphocytes Antibody (APC)

abx415483-100tests 100 tests
EUR 829

T-Lymphocytes Antibody (FITC)

abx415484-100tests 100 tests
EUR 648

T-Lymphocytes Antibody (FITC)

abx415542-100tests 100 tests
EUR 648

Monoclonal CD1a / HTA1 (Mature Langerhans Cells Marker) Antibody - With BSA and Azide, Clone: C1A/711

AMM00073G 0.05mg
EUR 396
Description: A Monoclonal antibody against Human CD1a / HTA1 (Mature Langerhans Cells Marker) - With BSA and Azide. The antibodies are raised in Mouse and are from clone C1A/711. This antibody is applicable in WB, IHC and IF, FC, IP, E