konsult-med

Synapsa immunologiczna: abibilitowana maszyna kontrolująca aktywację limfocytów T.

 Wyspecjalizowane połączenie między T  limfocytów  i prezentujące antygen  komórki , immunologiczny synapsy składa się z gromady T  komórkowych  receptorów otoczonych pierścieniem cząsteczek adhezyjnych. Immunologiczne tworzenie synapsy teraz okazały się aktywne i dynamiczne mechanizm, który umożliwia T  komórki  odróżnić potencjalne antygenowe ligandów. Początkowo  ligandy receptorów komórek T  były zaangażowane w najbardziej zewnętrzny pierścień powstającej synapsy. Transport tych kompleksów do centralnego klastra był zależny od  kinetyki interakcji receptor limfocytów T  -ligand. Na koniec, tworzenie stabilnego gromady w sercu synapsy był rozstrzygający wydarzeniem T  celi proliferacja.

Funkcjonalne zróżnicowanie limfocytów występujących w T.

Istnienie podzbiorów pomocniczych limfocytów T CD4+,   które różnią się wzorami wydzielania cytokin i funkcjami efektorowymi, stanowi podstawę do zrozumienia heterogeniczności prawidłowych i patologicznych odpowiedzi immunologicznych. Zdefiniowanie  komórkowych i molekularnych mechanizmów  różnicowania limfocytów T pomocniczych powinno prowadzić do racjonalnych strategii manipulowania odpowiedziami immunologicznymi w profilaktyce i terapii.

Czynnik wzrostu wzrostu T: parametry produkcji i ilościowy take a look at mikroaktywności.

 

Z proliferacją i różnicowaniem limfocytów pochodzących z grasicy powiązano ostatnio kilka rozpuszczalnych czynników  . Jednym z tych czynników występujących w pożywce kondycjonowanej przez T  komórek  stymulowaną mitogenem  limfocytów  ma zdolność do promowania długotrwałej hodowli w normalnych, jak i antygenowo specyficzne cytotoksyczne komórki T,  komórki . Przedstawiamy metodę testowania tego bodźca proliferacyjnego w postaci czułego mikrotestu opartego na wbudowaniu trytowanej tymidyny ciągłych mysich  linii cytotoksycznych komórek T specyficznych dla nowotworu  (CTLL). Mikrotest wymaga ilości mikrolitrów płynu próbki i jest podatny na analizę ilościową.

Ten wysoce powtarzalny, ilościowy take a look at na  czynnik wzrostu komórek T  (TCGF) umożliwił zbadanie kinetyki wytwarzania TCGF i ujawnił, że   do jego produkcji potrzebne są limfocyty T. Dalsze badania wspiera się przekonanie, że czynnik ten nonspecies specyficznych czynnie usuwane z pożywki do hodowli tkankowej przez proliferację zarówno T  komórek  aktywowanych mitogenem  limfocytów  lub namnażania komórek CTLL.

 

Wewnątrznowotworowe limfocyty T, nawrót i przeżycie w nabłonkowym raku jajnika.

 

TŁO

Chociaż T infiltrujące nowotwór  komórki  zostały udokumentowane w raku jajnika wyraźny związek z klinicznego nie zostało ustalone.

METODY

Przeprowadziliśmy analizę immunohistochemiczne 186 zamrożonych próbek z zaawansowanym stadium raka jajnika w celu oceny rozkładu T przenikających guz  komórek  i przeprowadzonych analiz rezultatu. Analizy molekularne przeprowadzono w niektórych nowotworach za pomocą reakcji łańcuchowej polimerazy w czasie rzeczywistym.

WYNIKI

Komórki T CD3+ naciekające nowotwór   wykryto w wysepkach komórek nowotworu ( komórki T wewnątrzguzowe  ) w 102 z 186 nowotworów (54,8%); były niewykrywalne w 72 guzach (38,7%); pozostałych 12 guzów (6,5%) nie można było ocenić. Wystąpiły istotne różnice w rozkładach przeżycia wolnego od progresji i przeżycia całkowitego w zależności od obecności lub braku komórek T wewnątrz guza   (P<0,001 dla obu porównań). Wskaźnik całkowitego przeżycia pięcioletniego wyniósł 38,Zero procent wśród pacjentów, których guzy zawierały komórki T   i 4,5 procent wśród pacjentów, których guzy nie zawierały komórek T  na wysepkach. Istotne różnice w rozkładach przeżycia wolnego od progresji i przeżycia całkowitego w zależności od obecności lub braku komórek T wewnątrz guza   (P<0,001 dla obu porównań) zaobserwowano również wśród 74 pacjentów z całkowitą odpowiedzią kliniczną po debulkacji i chemioterapii opartej na platynie: pięcioletni całkowity wskaźnik przeżycia wyniósł 73,9 procent wśród pacjentów, których guzy zawierały komórki T   i 11,9 procent wśród pacjentów, których guzy nie zawierały komórek T   w wysepkach. Obecność wewnątrzguzowych komórek T  niezależnie korelowała z opóźnionym nawrotem lub opóźnioną śmiercią w analizie wieloczynnikowej i była związana ze zwiększoną ekspresją interferonu-gamma, interleukiny-2 i chemokin przyciągających limfocyty w obrębie guza. Brak komórek T wewnątrz guza   był związany ze zwiększonym poziomem czynnika wzrostu śródbłonka naczyniowego.

WNIOSKI

Obecność komórek T wewnątrz guza   koreluje z poprawą wyników klinicznych w zaawansowanym raku jajnika.

I Identyfikację rezerwuaru wsparcia HIV-1 u pacjentów poddawanych poddawaną aktywowaną strategię przeciwrewirusowej.

Hipoteza, że w stanie spoczynku limfocyty T CD4 +  limfocytów  przenoszenia prowirusowego DNA opracowanie zbiornika dla ludzkiego wirusa niedoboru odporności typu 1 (HIV-1) u pacjentów silnie aktywnej terapii antyretrowirusowej (HAART) zbadano. W badaniu z udziałem 22 pacjentów, HAART skutecznie leczonych przez okres do 30 miesięcy, kompetentne pod względem replikacji wirusa rutynowo odzyskane z pozycji spoczynkowej T CD4 +  limfocytów . Częstotliwość spoczynkowych limfocytów T CD4 +  komórki  niosące utajone HIV-1 był niski, 0,2 do 16,Four za 10 (6)  komórek , a do analizy przekroju, nie zmniejsza się wraz ze wzrostem czasu w terapii.

Odzyskane wirusy na ogół nie wykazywały mutacji związanych z opornością na odpowiednie leki przeciwretrowirusowe. Ten zbiornik nonevolving utajony wirus w stanie spoczynku T CD4 +  komórki  należy rozważyć przy podejmowaniu decyzji, aby zakończyć leczenie u pacjentów, którzy odpowiadają na HAART.

 

Plastyczność makrofagów i interakcja z podzbiorami limfocytów: rak jako paradygmat.

Plastyczność jest cechą charakterystyczną  komórek  linii mielomonocytowej. W odpowiedzi na wrodzone rozpoznanie lub sygnały z   podzbiorów limfocytów fagocyty jednojądrzaste przechodzą odpowiedzi adaptacyjne. Kształtowanie funkcji monocytów-makrofagów jest istotnym elementem odporności na patogeny, uszkodzenia tkanek i naprawy. Koordynacja  funkcji komórek mielomonocytów  jest kluczowym elementem łączącym stan zapalny i raka oraz stanowi paradygmat plastyczności i funkcji makrofagów. Lepsze zrozumienie molekularnych podstaw  plastyczności komórek mielomonocytowych  otworzy nowe perspektywy w immunopatologii i interwencji terapeutycznej.

konsult-med
konsult-med

Podstawy genetyczne odpowiedzi odpowiedzij na blokadę CTLA-Four w czerniaku.

TŁO

Inhibitory immunologicznego punktu kontrolnego są skutecznymi metodami leczenia raka, ale molekularne wyznaczniki korzyści klinicznych nie są znane. Ipilimumab i tremelimumab są przeciwciałami przeciwko cytotoksycznemu  antygenowi limfocytów T 4 (CTLA-4). Leczenie anty-CTLA-Four wydłuża czas przeżycia całkowitego u pacjentów z czerniakiem. Blokada CTLA-Four aktywuje komórki T   i umożliwia im zniszczenie komórek nowotworowych  .

METODY

Uzyskaliśmy tkankę nowotworową od pacjentów z czerniakiem, którzy byli leczeni ipilimumabem lub tremelimumabem. Sekwencjonowanie całego egzomu przeprowadzono na guzach i dopasowanych próbkach krwi. Scharakteryzowano mutacje somatyczne i kandydujące neoantygeny wygenerowane z tych mutacji. Peptydy neoantygenu zostały przetestowane pod kątem zdolności do aktywacji  limfocytów pacjentów leczonych ipilimumabem.

WYNIKI

Egzomy czerniaka złośliwego od 64 pacjentów leczonych blokadą CTLA-Four scharakteryzowano za pomocą sekwencjonowania masowo równoległego. Zestaw do odkrycia składał się z 11 pacjentów, którzy odnieśli długoterminową korzyść kliniczną i 14 pacjentów, którzy odnieśli minimalną korzyść lub jej brak. Obciążenie mutacyjne wiązało się ze stopniem korzyści klinicznej (P=0,01), ale samo nie było wystarczające do przewidzenia korzyści. Korzystając z analizy somatycznych neoepitopów całego genomu i typowania HLA specyficznego dla pacjenta, zidentyfikowaliśmy kandydujące neoantygeny nowotworowe dla każdego pacjenta. Wyjaśniliśmy krajobraz neoantygenów, który jest specyficznie obecny w guzach z silną odpowiedzią na blokadę CTLA-4. Potwierdziliśmy ten podpis w drugiej grupie 39 pacjentów z czerniakiem, którzy byli leczeni przeciwciałami anty-CTLA-4. Przewidywane neoantygenom ulegającym aktywacji T  komórki od pacjentów leczonych ipilimumabem.

WNIOSKI

Te odkrycia definiują genetyczne podstawy korzyści z blokady CTLA-Four w czerniaku i dostarczają uzasadnienia do badania egzomów pacjentów, u których rozważane są leki anty-CTLA-4. (Finansowany przez Fundusz Fryderyka Adlera i inne).

CD1a / HTA1 (Mature Langerhans Cells Marker) (C1A/1506R) Antibody

BNC941506-500 500uL
EUR 544
Description: Primary antibody against CD1a / HTA1 (Mature Langerhans Cells Marker) (C1A/1506R),CF594 conjugate, Concentration: 0.1mg/mL

CD1a / HTA1 (Mature Langerhans Cells Marker) (rC1A/711) Antibody

BNC941888-100 100uL
EUR 233
Description: Primary antibody against CD1a / HTA1 (Mature Langerhans Cells Marker) (rC1A/711), CF594 conjugate, Concentration: 0.1mg/mL

CD1a / HTA1 (Mature Langerhans Cells Marker) (rC1A/711) Antibody

BNC941888-500 500uL
EUR 545
Description: Primary antibody against CD1a / HTA1 (Mature Langerhans Cells Marker) (rC1A/711), CF594 conjugate, Concentration: 0.1mg/mL

CD1a / HTA1 (Mature Langerhans Cells Marker) (C1A/1506R) Antibody

BNCA1506-250 250uL
EUR 383
Description: Primary antibody against CD1a / HTA1 (Mature Langerhans Cells Marker) (C1A/1506R),APC conjugate, Concentration: 0.1mg/mL

CD1a / HTA1 (Mature Langerhans Cells Marker) (rC1A/711) Antibody

BNCA1888-250 250uL
EUR 394
Description: Primary antibody against CD1a / HTA1 (Mature Langerhans Cells Marker) (rC1A/711), APC conjugate, Concentration: 0.1mg/mL

CD1a / HTA1 (Mature Langerhans Cells Marker) (C1A/1506R) Antibody

BNC811506-100 100uL
EUR 199
Description: Primary antibody against CD1a / HTA1 (Mature Langerhans Cells Marker) (C1A/1506R),CF680R conjugate, Concentration: 0.1mg/mL

CD1a / HTA1 (Mature Langerhans Cells Marker) (C1A/1506R) Antibody

BNC811506-500 500uL
EUR 544
Description: Primary antibody against CD1a / HTA1 (Mature Langerhans Cells Marker) (C1A/1506R),CF680R conjugate, Concentration: 0.1mg/mL

CD1a / HTA1 (Mature Langerhans Cells Marker) (rC1A/711) Antibody

BNC811888-100 100uL
EUR 233
Description: Primary antibody against CD1a / HTA1 (Mature Langerhans Cells Marker) (rC1A/711), CF680R conjugate, Concentration: 0.1mg/mL

CD1a / HTA1 (Mature Langerhans Cells Marker) (rC1A/711) Antibody

BNC811888-500 500uL
EUR 545
Description: Primary antibody against CD1a / HTA1 (Mature Langerhans Cells Marker) (rC1A/711), CF680R conjugate, Concentration: 0.1mg/mL

CD1a / HTA1 (Mature Langerhans Cells Marker) (C1A/1506R) Antibody

BNCAP1506-100 100uL
EUR 199
Description: Primary antibody against CD1a / HTA1 (Mature Langerhans Cells Marker) (C1A/1506R),Alkaline Phosphatase conjugate, Concentration: 0.1mg/mL

CD1a / HTA1 (Mature Langerhans Cells Marker) (C1A/1506R) Antibody

BNCAP1506-500 500uL
EUR 544
Description: Primary antibody against CD1a / HTA1 (Mature Langerhans Cells Marker) (C1A/1506R),Alkaline Phosphatase conjugate, Concentration: 0.1mg/mL

CD1a / HTA1 (Mature Langerhans Cells Marker) (rC1A/711) Antibody

BNCAP1888-100 100uL
EUR 233
Description: Primary antibody against CD1a / HTA1 (Mature Langerhans Cells Marker) (rC1A/711), Alkaline Phosphatase conjugate, Concentration: 0.1mg/mL

CD1a / HTA1 (Mature Langerhans Cells Marker) (rC1A/711) Antibody

BNCAP1888-500 500uL
EUR 545
Description: Primary antibody against CD1a / HTA1 (Mature Langerhans Cells Marker) (rC1A/711), Alkaline Phosphatase conjugate, Concentration: 0.1mg/mL

CD1a / HTA1 (Mature Langerhans Cells Marker) (C1A/1506R) Antibody

BNCB1506-100 100uL
EUR 199
Description: Primary antibody against CD1a / HTA1 (Mature Langerhans Cells Marker) (C1A/1506R),Biotin conjugate, Concentration: 0.1mg/mL

CD1a / HTA1 (Mature Langerhans Cells Marker) (C1A/1506R) Antibody

BNCB1506-500 500uL
EUR 544
Description: Primary antibody against CD1a / HTA1 (Mature Langerhans Cells Marker) (C1A/1506R),Biotin conjugate, Concentration: 0.1mg/mL

CD1a / HTA1 (Mature Langerhans Cells Marker) (rC1A/711) Antibody

BNCB1888-100 100uL
EUR 233
Description: Primary antibody against CD1a / HTA1 (Mature Langerhans Cells Marker) (rC1A/711), Biotin conjugate, Concentration: 0.1mg/mL

CD1a / HTA1 (Mature Langerhans Cells Marker) (rC1A/711) Antibody

BNCB1888-500 500uL
EUR 545
Description: Primary antibody against CD1a / HTA1 (Mature Langerhans Cells Marker) (rC1A/711), Biotin conjugate, Concentration: 0.1mg/mL

CD1a / HTA1 (Mature Langerhans Cells Marker) (C1A/1506R) Antibody

BNC471506-100 100uL
EUR 199
Description: Primary antibody against CD1a / HTA1 (Mature Langerhans Cells Marker) (C1A/1506R),CF647 conjugate, Concentration: 0.1mg/mL

CD1a / HTA1 (Mature Langerhans Cells Marker) (C1A/1506R) Antibody

BNC471506-500 500uL
EUR 544
Description: Primary antibody against CD1a / HTA1 (Mature Langerhans Cells Marker) (C1A/1506R),CF647 conjugate, Concentration: 0.1mg/mL

CD1a / HTA1 (Mature Langerhans Cells Marker) (rC1A/711) Antibody

BNC471888-100 100uL
EUR 233
Description: Primary antibody against CD1a / HTA1 (Mature Langerhans Cells Marker) (rC1A/711), CF647 conjugate, Concentration: 0.1mg/mL

CD1a / HTA1 (Mature Langerhans Cells Marker) (rC1A/711) Antibody

BNC471888-500 500uL
EUR 545
Description: Primary antibody against CD1a / HTA1 (Mature Langerhans Cells Marker) (rC1A/711), CF647 conjugate, Concentration: 0.1mg/mL

CD1a / HTA1 (Mature Langerhans Cells Marker) (C1A/1506R) Antibody

BNC551506-100 100uL
EUR 199
Description: Primary antibody against CD1a / HTA1 (Mature Langerhans Cells Marker) (C1A/1506R),CF555 conjugate, Concentration: 0.1mg/mL

CD1a / HTA1 (Mature Langerhans Cells Marker) (C1A/1506R) Antibody

BNC551506-500 500uL
EUR 544
Description: Primary antibody against CD1a / HTA1 (Mature Langerhans Cells Marker) (C1A/1506R),CF555 conjugate, Concentration: 0.1mg/mL

CD1a / HTA1 (Mature Langerhans Cells Marker) (rC1A/711) Antibody

BNC551888-100 100uL
EUR 233
Description: Primary antibody against CD1a / HTA1 (Mature Langerhans Cells Marker) (rC1A/711), CF555 conjugate, Concentration: 0.1mg/mL

CD1a / HTA1 (Mature Langerhans Cells Marker) (rC1A/711) Antibody

BNC551888-500 500uL
EUR 545
Description: Primary antibody against CD1a / HTA1 (Mature Langerhans Cells Marker) (rC1A/711), CF555 conjugate, Concentration: 0.1mg/mL

CD1a / HTA1 (Mature Langerhans Cells Marker) (C1A/1506R) Antibody

BNC431506-100 100uL
EUR 199
Description: Primary antibody against CD1a / HTA1 (Mature Langerhans Cells Marker) (C1A/1506R),CF543 conjugate, Concentration: 0.1mg/mL

CD1a / HTA1 (Mature Langerhans Cells Marker) (C1A/1506R) Antibody

BNC431506-500 500uL
EUR 544
Description: Primary antibody against CD1a / HTA1 (Mature Langerhans Cells Marker) (C1A/1506R),CF543 conjugate, Concentration: 0.1mg/mL

CD1a / HTA1 (Mature Langerhans Cells Marker) (rC1A/711) Antibody

BNC431888-100 100uL
EUR 233
Description: Primary antibody against CD1a / HTA1 (Mature Langerhans Cells Marker) (rC1A/711), CF543 conjugate, Concentration: 0.1mg/mL

CD1a / HTA1 (Mature Langerhans Cells Marker) (rC1A/711) Antibody

BNC431888-500 500uL
EUR 545
Description: Primary antibody against CD1a / HTA1 (Mature Langerhans Cells Marker) (rC1A/711), CF543 conjugate, Concentration: 0.1mg/mL

CD1a / HTA1 (Mature Langerhans Cells Marker) (C1A/1506R) Antibody

BNC881506-100 100uL
EUR 199
Description: Primary antibody against CD1a / HTA1 (Mature Langerhans Cells Marker) (C1A/1506R),CF488A conjugate, Concentration: 0.1mg/mL

CD1a / HTA1 (Mature Langerhans Cells Marker) (C1A/1506R) Antibody

BNC881506-500 500uL
EUR 544
Description: Primary antibody against CD1a / HTA1 (Mature Langerhans Cells Marker) (C1A/1506R),CF488A conjugate, Concentration: 0.1mg/mL

CD1a / HTA1 (Mature Langerhans Cells Marker) (rC1A/711) Antibody

BNC881888-100 100uL
EUR 233
Description: Primary antibody against CD1a / HTA1 (Mature Langerhans Cells Marker) (rC1A/711), CF488A conjugate, Concentration: 0.1mg/mL

CD1a / HTA1 (Mature Langerhans Cells Marker) (rC1A/711) Antibody

BNC881888-500 500uL
EUR 545
Description: Primary antibody against CD1a / HTA1 (Mature Langerhans Cells Marker) (rC1A/711), CF488A conjugate, Concentration: 0.1mg/mL

CD1a / HTA1 (Mature Langerhans Cells Marker) (C1A/1506R) Antibody

BNCH1506-100 100uL
EUR 199
Description: Primary antibody against CD1a / HTA1 (Mature Langerhans Cells Marker) (C1A/1506R),Horseradish Peroxidase conjugate, Concentration: 0.1mg/mL

CD1a / HTA1 (Mature Langerhans Cells Marker) (C1A/1506R) Antibody

BNCH1506-500 500uL
EUR 544
Description: Primary antibody against CD1a / HTA1 (Mature Langerhans Cells Marker) (C1A/1506R),Horseradish Peroxidase conjugate, Concentration: 0.1mg/mL

CD1a / HTA1 (Mature Langerhans Cells Marker) (rC1A/711) Antibody

BNCH1888-100 100uL
EUR 233
Description: Primary antibody against CD1a / HTA1 (Mature Langerhans Cells Marker) (rC1A/711), Horseradish Peroxidase conjugate, Concentration: 0.1mg/mL

CD1a / HTA1 (Mature Langerhans Cells Marker) (rC1A/711) Antibody

BNCH1888-500 500uL
EUR 545
Description: Primary antibody against CD1a / HTA1 (Mature Langerhans Cells Marker) (rC1A/711), Horseradish Peroxidase conjugate, Concentration: 0.1mg/mL

CD1a / HTA1 (Mature Langerhans Cells Marker) (C1A/1506R) Antibody

BNCP1506-250 250uL
EUR 383
Description: Primary antibody against CD1a / HTA1 (Mature Langerhans Cells Marker) (C1A/1506R),PerCP conjugate, Concentration: 0.1mg/mL

CD1a / HTA1 (Mature Langerhans Cells Marker) (rC1A/711) Antibody

BNCP1888-250 250uL
EUR 394
Description: Primary antibody against CD1a / HTA1 (Mature Langerhans Cells Marker) (rC1A/711), PerCP conjugate, Concentration: 0.1mg/mL

CD1a / HTA1 (Mature Langerhans Cells Marker) (C1A/1506R) Antibody

BNC041506-100 100uL
EUR 199
Description: Primary antibody against CD1a / HTA1 (Mature Langerhans Cells Marker) (C1A/1506R),CF405S conjugate, Concentration: 0.1mg/mL

CD1a / HTA1 (Mature Langerhans Cells Marker) (C1A/1506R) Antibody

BNC041506-500 500uL
EUR 544
Description: Primary antibody against CD1a / HTA1 (Mature Langerhans Cells Marker) (C1A/1506R),CF405S conjugate, Concentration: 0.1mg/mL

CD1a / HTA1 (Mature Langerhans Cells Marker) (rC1A/711) Antibody

BNC041888-100 100uL
EUR 233
Description: Primary antibody against CD1a / HTA1 (Mature Langerhans Cells Marker) (rC1A/711), CF405S conjugate, Concentration: 0.1mg/mL

CD1a / HTA1 (Mature Langerhans Cells Marker) (rC1A/711) Antibody

BNC041888-500 500uL
EUR 545
Description: Primary antibody against CD1a / HTA1 (Mature Langerhans Cells Marker) (rC1A/711), CF405S conjugate, Concentration: 0.1mg/mL

Monoclonal CD1a (Mature Langerhans Cells Marker) Antibody, Clone: SPM120

AMM01440G 7 ml
EUR 484
Description: A Monoclonal antibody against Human CD1a (Mature Langerhans Cells Marker). The antibodies are raised in Mouse and are from clone SPM120. This antibody is applicable in IHC, IF, FC

CD1a / HTA1 (Mature Langerhans Cells Marker) (C1A/1506R) Antibody

BNCR1506-250 250uL
EUR 383
Description: Primary antibody against CD1a / HTA1 (Mature Langerhans Cells Marker) (C1A/1506R),RPE conjugate, Concentration: 0.1mg/mL

CD1a / HTA1 (Mature Langerhans Cells Marker) (rC1A/711) Antibody

BNCR1888-250 250uL
EUR 394
Description: Primary antibody against CD1a / HTA1 (Mature Langerhans Cells Marker) (rC1A/711), RPE conjugate, Concentration: 0.1mg/mL

CD1a / HTA1 (Mature Langerhans Cells Marker) (C1A/1506R) Antibody

BNUB1506-100 100uL
EUR 209
Description: Primary antibody against CD1a / HTA1 (Mature Langerhans Cells Marker) (C1A/1506R), Concentration: 0.2mg/mL

CD1a / HTA1 (Mature Langerhans Cells Marker) (C1A/1506R) Antibody

BNUB1506-500 500uL
EUR 458
Description: Primary antibody against CD1a / HTA1 (Mature Langerhans Cells Marker) (C1A/1506R), Concentration: 0.2mg/mL

CD1a / HTA1 (Mature Langerhans Cells Marker) (rC1A/711) Antibody

BNUB1888-100 100uL
EUR 264
Description: Primary antibody against CD1a / HTA1 (Mature Langerhans Cells Marker) (rC1A/711), Concentration: 0.2mg/mL

CD1a / HTA1 (Mature Langerhans Cells Marker) (rC1A/711) Antibody

BNUB1888-50 50uL
EUR 405
Description: Primary antibody against CD1a / HTA1 (Mature Langerhans Cells Marker) (rC1A/711), 1mg/mL

CD1a / HTA1 (Mature Langerhans Cells Marker) (rC1A/711) Antibody

BNUB1888-500 500uL
EUR 513
Description: Primary antibody against CD1a / HTA1 (Mature Langerhans Cells Marker) (rC1A/711), Concentration: 0.2mg/mL

CD1a / HTA1 (Mature Langerhans Cells Marker) (C1A/1506R) Antibody

BNC611506-100 100uL
EUR 199
Description: Primary antibody against CD1a / HTA1 (Mature Langerhans Cells Marker) (C1A/1506R),CF660R conjugate, Concentration: 0.1mg/mL

CD1a / HTA1 (Mature Langerhans Cells Marker) (C1A/1506R) Antibody

BNC611506-500 500uL
EUR 544
Description: Primary antibody against CD1a / HTA1 (Mature Langerhans Cells Marker) (C1A/1506R),CF660R conjugate, Concentration: 0.1mg/mL

CD1a / HTA1 (Mature Langerhans Cells Marker) (rC1A/711) Antibody

BNC611888-100 100uL
EUR 233
Description: Primary antibody against CD1a / HTA1 (Mature Langerhans Cells Marker) (rC1A/711), CF660R conjugate, Concentration: 0.1mg/mL

CD1a / HTA1 (Mature Langerhans Cells Marker) (rC1A/711) Antibody

BNC611888-500 500uL
EUR 545
Description: Primary antibody against CD1a / HTA1 (Mature Langerhans Cells Marker) (rC1A/711), CF660R conjugate, Concentration: 0.1mg/mL

CD1a / HTA1 (Mature Langerhans Cells Marker) (C1A/1506R) Antibody

BNC681506-100 100uL
EUR 199
Description: Primary antibody against CD1a / HTA1 (Mature Langerhans Cells Marker) (C1A/1506R),CF568 conjugate, Concentration: 0.1mg/mL

CD1a / HTA1 (Mature Langerhans Cells Marker) (C1A/1506R) Antibody

BNC681506-500 500uL
EUR 544
Description: Primary antibody against CD1a / HTA1 (Mature Langerhans Cells Marker) (C1A/1506R),CF568 conjugate, Concentration: 0.1mg/mL

CD1a / HTA1 (Mature Langerhans Cells Marker) (rC1A/711) Antibody

BNC681888-100 100uL
EUR 233
Description: Primary antibody against CD1a / HTA1 (Mature Langerhans Cells Marker) (rC1A/711), CF568 conjugate, Concentration: 0.1mg/mL

CD1a / HTA1 (Mature Langerhans Cells Marker) (rC1A/711) Antibody

BNC681888-500 500uL
EUR 545
Description: Primary antibody against CD1a / HTA1 (Mature Langerhans Cells Marker) (rC1A/711), CF568 conjugate, Concentration: 0.1mg/mL

CD1a / HTA1 (Mature Langerhans Cells Marker) (C1A/1506R) Antibody

BNC701506-100 100uL
EUR 199
Description: Primary antibody against CD1a / HTA1 (Mature Langerhans Cells Marker) (C1A/1506R),CF770 conjugate, Concentration: 0.1mg/mL

CD1a / HTA1 (Mature Langerhans Cells Marker) (C1A/1506R) Antibody

BNC701506-500 500uL
EUR 544
Description: Primary antibody against CD1a / HTA1 (Mature Langerhans Cells Marker) (C1A/1506R),CF770 conjugate, Concentration: 0.1mg/mL

CD1a / HTA1 (Mature Langerhans Cells Marker) (rC1A/711) Antibody

BNC701888-100 100uL
EUR 233
Description: Primary antibody against CD1a / HTA1 (Mature Langerhans Cells Marker) (rC1A/711), CF770 conjugate, Concentration: 0.1mg/mL

CD1a / HTA1 (Mature Langerhans Cells Marker) (rC1A/711) Antibody

BNC701888-500 500uL
EUR 545
Description: Primary antibody against CD1a / HTA1 (Mature Langerhans Cells Marker) (rC1A/711), CF770 conjugate, Concentration: 0.1mg/mL

CD1a / HTA1 (Mature Langerhans Cells Marker) (C1A/1506R) Antibody

BNC051506-100 100uL
EUR 199
Description: Primary antibody against CD1a / HTA1 (Mature Langerhans Cells Marker) (C1A/1506R),CF405M conjugate, Concentration: 0.1mg/mL

CD1a / HTA1 (Mature Langerhans Cells Marker) (C1A/1506R) Antibody

BNC051506-500 500uL
EUR 544
Description: Primary antibody against CD1a / HTA1 (Mature Langerhans Cells Marker) (C1A/1506R),CF405M conjugate, Concentration: 0.1mg/mL

CD1a / HTA1 (Mature Langerhans Cells Marker) (rC1A/711) Antibody

BNC051888-100 100uL
EUR 233
Description: Primary antibody against CD1a / HTA1 (Mature Langerhans Cells Marker) (rC1A/711), CF405M conjugate, Concentration: 0.1mg/mL

CD1a / HTA1 (Mature Langerhans Cells Marker) (rC1A/711) Antibody

BNC051888-500 500uL
EUR 545
Description: Primary antibody against CD1a / HTA1 (Mature Langerhans Cells Marker) (rC1A/711), CF405M conjugate, Concentration: 0.1mg/mL

CD1a / HTA1 (Mature Langerhans Cells Marker) (C1A/1506R) Antibody

BNC401506-100 100uL
EUR 199
Description: Primary antibody against CD1a / HTA1 (Mature Langerhans Cells Marker) (C1A/1506R),CF640R conjugate, Concentration: 0.1mg/mL

CD1a / HTA1 (Mature Langerhans Cells Marker) (C1A/1506R) Antibody

BNC401506-500 500uL
EUR 544
Description: Primary antibody against CD1a / HTA1 (Mature Langerhans Cells Marker) (C1A/1506R),CF640R conjugate, Concentration: 0.1mg/mL

CD1a / HTA1 (Mature Langerhans Cells Marker) (rC1A/711) Antibody

BNC401888-100 100uL
EUR 233
Description: Primary antibody against CD1a / HTA1 (Mature Langerhans Cells Marker) (rC1A/711), CF640R conjugate, Concentration: 0.1mg/mL

CD1a / HTA1 (Mature Langerhans Cells Marker) (rC1A/711) Antibody

BNC401888-500 500uL
EUR 545
Description: Primary antibody against CD1a / HTA1 (Mature Langerhans Cells Marker) (rC1A/711), CF640R conjugate, Concentration: 0.1mg/mL

CD1a / HTA1 (Mature Langerhans Cells Marker) (C1A/1506R) Antibody

BNC801506-100 100uL
EUR 199
Description: Primary antibody against CD1a / HTA1 (Mature Langerhans Cells Marker) (C1A/1506R),CF680 conjugate, Concentration: 0.1mg/mL

CD1a / HTA1 (Mature Langerhans Cells Marker) (C1A/1506R) Antibody

BNC801506-500 500uL
EUR 544
Description: Primary antibody against CD1a / HTA1 (Mature Langerhans Cells Marker) (C1A/1506R),CF680 conjugate, Concentration: 0.1mg/mL

CD1a / HTA1 (Mature Langerhans Cells Marker) (rC1A/711) Antibody

BNC801888-100 100uL
EUR 233
Description: Primary antibody against CD1a / HTA1 (Mature Langerhans Cells Marker) (rC1A/711), CF680 conjugate, Concentration: 0.1mg/mL

CD1a / HTA1 (Mature Langerhans Cells Marker) (rC1A/711) Antibody

BNC801888-500 500uL
EUR 545
Description: Primary antibody against CD1a / HTA1 (Mature Langerhans Cells Marker) (rC1A/711), CF680 conjugate, Concentration: 0.1mg/mL

CD1a / HTA1 (Mature Langerhans Cells Marker) (C1A/1506R) Antibody

BNUM1506-50 50uL
EUR 395
Description: Primary antibody against CD1a / HTA1 (Mature Langerhans Cells Marker) (C1A/1506R), 1mg/mL

T-Lymphocytes Antibody (APC)

abx415483-100tests 100 tests
EUR 829

T-Lymphocytes Antibody (FITC)

abx415484-100tests 100 tests
EUR 648

T-Lymphocytes Antibody (FITC)

abx415542-100tests 100 tests
EUR 648