konsult-med

Wpływ tlenku azotu-cykliczny GMP i utleniający

Wpływ cyklicznego tlenku azotu  GMP  i stresu oksydacyjnego na indukowany przez amyloid-β spadek aktywności Na,Okay-ATPazy w skrawkach hipokampa szczura

Wykazano, że peptyd amyloidu-β (Aβ) powoduje dysfunkcję synaptyczną i może narażać neurony na ekscytotoksyczność i stres oksydacyjny. Na,Okay-ATPaza odgrywa ważną rolę w utrzymaniu równowagi jonowej komórek i może być modulowana przez szlak N-metylo-D-asparaginianu (NMDA)-tlenku azotu (NO)-cyklicznego GMP. Zakłócenie aktywności syntazy NO (NOS) i wytwarzania reaktywnych type tlenu (ROS) może prowadzić do zmian w aktywności izoform Na,Okay-ATPazy, które mogą być szkodliwe dla komórek. Naszym celem było określenie ścieżek sygnałowych Ap wobec NMDA-ino-cyklicznego GMP w porównaniu stresu oksydacyjnego na alfa 1 – / α 2,3 -NA, działania Okay-ATPazy w skrawkach hipokampa szczura. Aβ 1-40 wywołał zależny od stężenia wzrost aktywności NOS i podwyższony poziom cyklicznego monofosforanu guanozyny (cGMP), TBARS (substancje reagujące z kwasem tiobarbiturowym) i zmodyfikowanego 3-nitrotyrozyny (3-NT) poziomu białka w skrawkach hipokampa szczura.

Wzrost aktywności NOS i cyklicznych poziomów GMP indukowany przez Aβ 1-40  był całkowicie blokowany przez wstępne traktowanie MK-801 (inhibitor receptora NMDA) i L-NAME (inhibitor NOS), ale zmiany w poziomach TBARS były tylko częściowo blokowane przez oba związki. Traktowanie Aβ zmniejszyło również aktywność Na,Okay-ATPazy, która została odwrócona przez chlorowodorek estru metylowego N-nitro-L-argininy (L-NAME), ale nie przez wstępne traktowanie MK-801.

Obniżenie enzymatycznej aktywności indukowanej przez Ap było specyficzne izoformy ponieważ tylko α 1 -Na Okay-ATPazy ograniczona. Wyniki te sugerują, że aktywacja NMDA NOS kaskady sygnalizacyjnej związana a 2,3 aktywności -Na Okay-ATPazy może pośredniczyć w adaptacyjnego neuroprotekcyjnym reakcję Ap w hipokampie szczura.

Projektowanie i synteza nowatorskich induktorów c-di- GMP  G-Quadruplex jako bakteryjnych inhibitorów biofilmu

Tworzenie biofilmów przez patogeny kliniczne zazwyczaj prowadzi do przewlekłych i nawracających infekcji opornych na antybiotyki. Udowodniono, że wysoki poziom komórkowy cyklicznego diguanylanu (c-di-GMP), wszechobecnego wtórnego przekaźnika bakterii, jest powiązany z siedzącym trybem życia patogenów w postaci biofilmu . W tym badaniu zaproponowano obiecującą strategię antybiofilmową obejmującą indukcję c-di-GMP do tworzenia dysfunkcyjnych kwadrupleksów G, blokując w ten sposób ścieżkę regulacji biofilmu, w której pośredniczy c-di-GMP.

W ramach tej nowej strategii zaprojektowano i zsyntetyzowano szereg nowych induktorów c-di-GMP G-quadruplex w celu opracowania terapeutycznych inhibitorów biofilmu. Związek <b>5h</b> wykazywał korzystną aktywność indukującą c-di-GMP G-kwadrupleks i 62,18 ± 6,76% aktywność hamowania biofilmu przy 1,25 μM bez żadnego wpływu interkalacji DNA. Co więcej, korzystne działanie <b>5h</b> w zakłócaniu funkcji biologicznych związanych z c-di-GMP, w tym ruchliwości bakterii i pozakomórkowego wydzielania polisacharydów bakteryjnych, w połączeniu z wynikami analizy szczepu reporterowego i transkryptomu potwierdziły – Mechanizm działania związany z sygnalizacją GMP <b>5h</b>.

konsult-med
konsult-med

Molekularne i strukturalne aspekty  sygnalizacji c-di- GMP związane z tworzeniem biofilmu u Pseudomonas aeruginosa

Pseudomonas aeruginosa jest oportunistycznym patogenem człowieka i jest główną przyczyną zakażeń szpitalnych. Tworzenie się biofilmu przez ten organizm skutkuje przewlekłymi i trudnymi do zwalczenia infekcjami. Wewnątrzkomórkowa cząsteczka sygnalizacyjna, bis-(3′-5′)-cykliczny dimeryczny monofosforan guanozyny (c-di-GMP) jest drugorzędnym przekaźnikiem w komórkach bakteryjnych, niezbędnym do przejścia z ruchu do bezpotomności.

Elementy szlaku sygnałowego obejmują dwie klasy enzymów o działaniu antagonistycznym, cyklazy diguanylanowe (DGC) i fosfodiesterazy (PDE), które regulują komórkowe poziomy c-di-GMP na różnych etapach inicjacji, dojrzewania i dyspersji biofilmu. Niniejszy przegląd podsumowuje analizę strukturalną i badania funkcjonalne DGC i PDE zaangażowanych w regulację biofilmu u P. aeruginosa. Ponadto opisujemy również białka efektorowe, które wyczuwają zaburzenia w poziomach c-di-GMP w celu wywołania funkcjonalnego wyjścia.

Na koniec omówimy możliwe mechanizmy, które pozwalają dynamicznym poziomom c-di-GMP regulować pokrewną odpowiedź komórkową. Odkrycie szczegółów regulacji ścieżki sygnałowej c-di-GMP ma kluczowe znaczenie dla zrozumienia zachowania patogenu i scharakteryzowania nowych celów interwencji przeciwko biofilmowi.

Ewolucja przełącznika σ-(c-di- GMP )-anty-σ

Promieniowce nitkowate z rodzaju  Streptomyces  mają złożony cykl życiowy obejmujący różnicowanie strzępek powietrznych reprodukcyjnych w zarodniki. Niedawno pokazaliśmy, że c-di-GMP kontroluje to przejście poprzez uzbrajanie unikalnego anty-σ, RsiG, aby powiązać specyficzne dla zarodnikowania σ, WhiG. Struktura  Streptomyces venezuelae  RsiG-(c-di-GMP) 2- WhiG wykazała, że ​​monomeryczny RsiG wiąże c-di-GMP poprzez dwa E(X) 3 S(X) 2 R(X) 3 Q(X) 3 D powtarzaj motywy, po jednym na każdej helisie antyrównoległej zwiniętej cewki.

Tutaj pokazujemy, że homologi RsiG są rozproszone w promieniowcach. Co zaskakujące, RsiG z bakterii jednokomórkowych wywodzących się z najbardziej podstawowej gałęzi Actinobacteria są małymi białkami zawierającymi tylko jeden motyw wiążący c-di-GMP, ale wciąż wiążą swoich partnerów WhiG . Nasza struktura kompleksu  Rubrobacter radiotolerans  (RsiG) 2 -(c-di-GMP) 2 -WhiG ujawniła, że ​​te jednomotywowe RsiG są zdolne do tworzenia antyrównoległej spirali poprzez homodimeryzację, umożliwiając im w ten sposób wiązanie c-di- GMP podobny do monomerycznych RsiG o podwójnym motywie.

Dalsze dane pokazują, że w jednokomórkowych  promienicach R. radiotolerans , przełącznik regulacyjny (RsiG) 2- (c-di-GMP) 2- WhiG kontroluje ekspresję pilusa typu IV . Analiza filogenetyczna wskazuje, że jednomotywne RsiG prawdopodobnie reprezentują stan przodków, a wewnętrzne zdarzenie duplikacji genów dało początek bliźniaczym motywom RsiG odziedziczonym w innych miejscach w promieniowcach.

Zatem badania te pokazują, jak anty-σ RsiG ewoluował poprzez wewnątrzgenowe zdarzenie duplikacji z małego białka niosącego pojedynczy motyw wiążący c-di-GMP, który działa jako homodimer , do większego białka niosącego dwa c-di-GMP motywy wiążące, który działa jako monomer. Zgodnie z tym, nasze struktury ujawniają potencjalne selektywne zalety monomerycznych bliźniaczych czynników anty-σ.

Receptor peptydu natriuretycznego B utrzymuje tętno i funkcję węzła zatokowo-przedsionkowego poprzez cykliczną  sygnalizację za pośrednictwem GMP

Cele:  Częstość akcji serca (HR) jest krytycznym wskaźnikiem wydolności serca, który jest określany przez funkcję i regulację węzła zatokowo-przedsionkowego (SAN). Wykazano, że peptydy natriuretyczne, w tym NP typu C (CNP), modulują funkcję kanału jonowego w SAN, gdy są stosowane egzogennie. CNP jest jedynym NP, który działa jako ligand receptora peptydu natriuretycznego B (NPR-B). Pomimo tych właściwości, zdolność CNP i NPR-B do regulowania HR i wewnętrznej automatyzmu SAN in vivo oraz mechanizmy, dzięki którym to robi, nie są w pełni poznane. Dlatego celem tego badania było określenie roli sygnalizacji NPR-B w regulacji funkcji HR i SAN.

Metody i wyniki:  Użyliśmy myszy z niedoborem NPR-B (NPR-B+/-) do badania regulacji HR i funkcji SAN za pomocą telemetrii u przytomnych myszy, elektrofizjologii wewnątrzsercowej u myszy znieczulonych, mapowania optycznego wysokiej rozdzielczości w izolowanych preparatach SAN , patch-clamping w izolowanych miocytach SAN oraz biologii molekularnej w izolowanej tkance SAN.

Badania te pokazują, że myszy NPR-B+/- wykazują powolny HR, zwiększony skorygowany czas regeneracji SAN i spowolnione przewodzenie SAN. Częstość spontanicznego odpalania AP w izolowanych miocytach SAN była osłabiona u myszy NPR-B+/- z powodu zmniejszenia prądu aktywowanego hiperpolaryzacją (If) i prądu Ca2+ typu L (ICa,L). If i ICa,L zostały zmniejszone z powodu niższych poziomów cGMP i zwiększonej hydrolizy cAMP przez fosfodiesterazę 3 (PDE3) w SAN. Hamowanie PDE3 lub przywracanie sygnalizacji cGMP przez zastosowanie 8-Br-cGMP znosiło redukcję cAMP, wyzwalania AP, If i ICa,L oraz znormalizowanego przewodzenia SAN w SAN u myszy NPR-B+/-. Myszy NPR-B+/- nie wykazywały zmian w zwłóknieniu SAN i nie wykazywały dowodów na przerost serca lub zmiany w czynności komór.

Anti-GMPR antibody

PAab03528 100 ug
EUR 386

Rabbit Polyclonal antibody Anti-CRBN

Anti-CRBN 50 µg
EUR 349

GMPR antibody

31999-100ul 100ul
EUR 252

GMPR antibody

31999-50ul 50ul
EUR 187

GMPR Antibody

1-CSB-PA339756HA01HU
 • EUR 317.00
 • EUR 335.00
 • 100ug
 • 50ug
Description: A polyclonal antibody against GMPR. Recognizes GMPR from Human. This antibody is Unconjugated. Tested in the following application: ELISA, IHC; Recommended dilution: IHC:1:20-1:200

Gmpr/ Rat Gmpr ELISA Kit

ELI-27341r 96 Tests
EUR 886

GMPR Polyclonal Antibody

A55595 100 µg
EUR 570.55
Description: Ask the seller for details

GMPR Polyclonal Antibody

27670-100ul 100ul
EUR 252

GMPR Polyclonal Antibody

27670-50ul 50ul
EUR 187

GMPR siRNA

20-abx918128
 • EUR 551.00
 • EUR 732.00
 • 15 nmol
 • 30 nmol

GMPR siRNA

20-abx918129
 • EUR 551.00
 • EUR 732.00
 • 15 nmol
 • 30 nmol

GMPR siRNA

20-abx902206
 • EUR 551.00
 • EUR 732.00
 • 15 nmol
 • 30 nmol

GMPR Antibody, HRP conjugated

1-CSB-PA339756HB01HU
 • EUR 317.00
 • EUR 335.00
 • 100ug
 • 50ug
Description: A polyclonal antibody against GMPR. Recognizes GMPR from Human. This antibody is HRP conjugated. Tested in the following application: ELISA

GMPR Antibody, FITC conjugated

1-CSB-PA339756HC01HU
 • EUR 317.00
 • EUR 335.00
 • 100ug
 • 50ug
Description: A polyclonal antibody against GMPR. Recognizes GMPR from Human. This antibody is FITC conjugated. Tested in the following application: ELISA

GMPR Antibody, Biotin conjugated

1-CSB-PA339756HD01HU
 • EUR 317.00
 • EUR 335.00
 • 100ug
 • 50ug
Description: A polyclonal antibody against GMPR. Recognizes GMPR from Human. This antibody is Biotin conjugated. Tested in the following application: ELISA

GMPR Polyclonal Conjugated Antibody

C31999 100ul
EUR 397

GMPR Polyclonal Conjugated Antibody

C27670 100ul
EUR 397

GMPR Rabbit pAb

A12292-100ul 100 ul
EUR 308

GMPR Rabbit pAb

A12292-200ul 200 ul
EUR 459

GMPR Rabbit pAb

A12292-20ul 20 ul
EUR 183

GMPR Rabbit pAb

A12292-50ul 50 ul
EUR 223

GMPR cloning plasmid

CSB-CL339756HU-10ug 10ug
EUR 233
Description: A cloning plasmid for the GMPR gene.

Guanosine Monophosphate Reductase (GMPR) Antibody

20-abx125885
 • EUR 411.00
 • EUR 592.00
 • EUR 182.00
 • EUR 314.00
 • 100 ul
 • 200 ul
 • 20 ul
 • 50 ul

Guanosine Monophosphate Reductase (GMPR) Antibody

20-abx109832
 • EUR 411.00
 • EUR 1845.00
 • EUR 599.00
 • EUR 182.00
 • EUR 300.00
 • 100 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 20 ug
 • 50 ug

Guanosine Monophosphate Reductase (GMPR) Antibody

abx048484-100ug 100 ug
EUR 391

Guanosine Monophosphate Reductase (GMPR) Antibody

abx036281-100ug 100 ug
EUR 391

GMPR Polyclonal Antibody, HRP Conjugated

A55596 100 µg
EUR 570.55
Description: The best epigenetics products

GMPR Polyclonal Antibody, FITC Conjugated

A55597 100 µg
EUR 570.55
Description: kits suitable for this type of research

GMPR Polyclonal Antibody, Biotin Conjugated

A55598 100 µg
EUR 570.55
Description: fast delivery possible

Guanosine Monophosphate Reductase (GMPR) Antibody

abx233528-100ug 100 ug
EUR 509

Polyclonal Goat anti-GST α-form

GST-ANTI-1 50 uL
EUR 280

Polyclonal Goat anti-GST μ-form

GST-ANTI-2 50 uL
EUR 280

Polyclonal Goat anti-GST p-form

GST-ANTI-3 50 uL
EUR 280

Mouse GMPR shRNA Plasmid

20-abx975558
 • EUR 801.00
 • EUR 1121.00
 • 150 µg
 • 300 µg

Rat GMPR shRNA Plasmid

20-abx987461
 • EUR 801.00
 • EUR 1121.00
 • 150 µg
 • 300 µg

Human GMPR shRNA Plasmid

20-abx951837
 • EUR 801.00
 • EUR 1121.00
 • 150 µg
 • 300 µg

GMPR ELISA KIT|Human

EF009903 96 Tests
EUR 689

GMPR Recombinant Protein (Rat)

RP202919 100 ug Ask for price

GMPR Recombinant Protein (Human)

RP013435 100 ug Ask for price

GMPR Recombinant Protein (Mouse)

RP138872 100 ug Ask for price

GMPR protein (His tag)

80R-2154 100 ug
EUR 322
Description: Purified recombinant Human GMPR protein (His tag)

Guanosine Monophosphate Reductase (GMPR) Antibody (FITC)

20-abx106889
 • EUR 411.00
 • EUR 1845.00
 • EUR 599.00
 • EUR 182.00
 • EUR 300.00
 • 100 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 20 ug
 • 50 ug

Guanosine Monophosphate Reductase (GMPR) Antibody (HRP)

20-abx108309
 • EUR 411.00
 • EUR 1845.00
 • EUR 599.00
 • EUR 182.00
 • EUR 300.00
 • 100 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 20 ug
 • 50 ug

Guanosine Monophosphate Reductase (GMPR) Antibody (Biotin)

20-abx105471
 • EUR 411.00
 • EUR 1845.00
 • EUR 599.00
 • EUR 182.00
 • EUR 300.00
 • 100 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 20 ug
 • 50 ug

Human GMP reductase 1 (GMPR)

1-CSB-EP339756HU
 • EUR 380.00
 • EUR 214.00
 • EUR 1309.00
 • EUR 560.00
 • EUR 873.00
 • EUR 262.00
 • 100ug
 • 10ug
 • 1MG
 • 200ug
 • 500ug
 • 50ug
Description: Recombinant Human GMP reductase 1(GMPR) expressed in E.coli

Gmpr ORF Vector (Rat) (pORF)

ORF067641 1.0 ug DNA
EUR 506

Gmpr ORF Vector (Mouse) (pORF)

ORF046292 1.0 ug DNA
EUR 506

GMPR ORF Vector (Human) (pORF)

ORF004479 1.0 ug DNA
EUR 95

GMPR sgRNA CRISPR Lentivector set (Human)

K0873701 3 x 1.0 ug
EUR 339

Gmpr sgRNA CRISPR Lentivector set (Rat)

K6950401 3 x 1.0 ug
EUR 339

Gmpr sgRNA CRISPR Lentivector set (Mouse)

K4456701 3 x 1.0 ug
EUR 339

Mouse Guanosine Monophosphate Reductase (GMPR) ELISA Kit

abx389486-96tests 96 tests
EUR 911

Rat Guanosine Monophosphate Reductase (GMPR) ELISA Kit

abx391425-96tests 96 tests
EUR 911

Human Guanosine Monophosphate Reductase (GMPR) ELISA Kit

abx387595-96tests 96 tests
EUR 911

GMPR Guanosine Monophosphate Reductase Human Recombinant Protein

PROTP36959 Regular: 20ug
EUR 317
Description: GMPR Human Recombinant produced in E.coli is a single, non-glycosylated polypeptide chain containing 365 amino acids (1-345) and having a molecular mass of 39.5kDa.;GMPR is fused to a 20 amino acid His-tag at N-terminus & purified by proprietary chromatographic techniques.

GMPR sgRNA CRISPR Lentivector (Human) (Target 1)

K0873702 1.0 ug DNA
EUR 154

GMPR sgRNA CRISPR Lentivector (Human) (Target 2)

K0873703 1.0 ug DNA
EUR 154

GMPR sgRNA CRISPR Lentivector (Human) (Target 3)

K0873704 1.0 ug DNA
EUR 154

Mouse GMP reductase 1, Gmpr ELISA KIT

ELI-43675m 96 Tests
EUR 865

Gmpr sgRNA CRISPR Lentivector (Rat) (Target 1)

K6950402 1.0 ug DNA
EUR 154

Gmpr sgRNA CRISPR Lentivector (Rat) (Target 2)

K6950403 1.0 ug DNA
EUR 154

Gmpr sgRNA CRISPR Lentivector (Rat) (Target 3)

K6950404 1.0 ug DNA
EUR 154

Human GMP reductase 1, GMPR ELISA KIT

ELI-27927h 96 Tests
EUR 824

Gmpr sgRNA CRISPR Lentivector (Mouse) (Target 1)

K4456702 1.0 ug DNA
EUR 154

Gmpr sgRNA CRISPR Lentivector (Mouse) (Target 2)

K4456703 1.0 ug DNA
EUR 154

Gmpr sgRNA CRISPR Lentivector (Mouse) (Target 3)

K4456704 1.0 ug DNA
EUR 154

Gmpr 3'UTR GFP Stable Cell Line

TU255197 1.0 ml Ask for price

GMPR 3'UTR Luciferase Stable Cell Line

TU008961 1.0 ml
EUR 2333

Gmpr 3'UTR Luciferase Stable Cell Line

TU205197 1.0 ml Ask for price

GMPR 3'UTR GFP Stable Cell Line

TU058961 1.0 ml
EUR 2333

GMPR Protein Vector (Human) (pPB-C-His)

PV017913 500 ng
EUR 329

GMPR Protein Vector (Human) (pPB-N-His)

PV017914 500 ng
EUR 329

GMPR Protein Vector (Human) (pPM-C-HA)

PV017915 500 ng
EUR 329

GMPR Protein Vector (Human) (pPM-C-His)

PV017916 500 ng
EUR 329

GMPR Protein Vector (Rat) (pPB-C-His)

PV270562 500 ng
EUR 603

GMPR Protein Vector (Rat) (pPB-N-His)

PV270563 500 ng
EUR 603

GMPR Protein Vector (Rat) (pPM-C-HA)

PV270564 500 ng
EUR 603

GMPR Protein Vector (Rat) (pPM-C-His)

PV270565 500 ng
EUR 603

GMPR Protein Vector (Mouse) (pPB-C-His)

PV185166 500 ng
EUR 603

GMPR Protein Vector (Mouse) (pPB-N-His)

PV185167 500 ng
EUR 603

GMPR Protein Vector (Mouse) (pPM-C-HA)

PV185168 500 ng
EUR 603

GMPR Protein Vector (Mouse) (pPM-C-His)

PV185169 500 ng
EUR 603

Recombinant Human GMP Reductase 1/GMPR (C-6His)

C867-10ug 10ug
EUR 156
Description: Supplied as a 0.2 μm filtered solution of 20mM Tris-HCl,40% glycerol,0.15M NaCl and 1mM DTT, pH8.0.

Recombinant Human GMP Reductase 1/GMPR (C-6His)

C867-1mg 1mg
EUR 2283
Description: Supplied as a 0.2 μm filtered solution of 20mM Tris-HCl,40% glycerol,0.15M NaCl and 1mM DTT, pH8.0.

Recombinant Human GMP Reductase 1/GMPR (C-6His)

C867-500ug 500ug
EUR 1613
Description: Supplied as a 0.2 μm filtered solution of 20mM Tris-HCl,40% glycerol,0.15M NaCl and 1mM DTT, pH8.0.

Recombinant Human GMP Reductase 1/GMPR (C-6His)

C867-50ug 50ug
EUR 369
Description: Supplied as a 0.2 μm filtered solution of 20mM Tris-HCl,40% glycerol,0.15M NaCl and 1mM DTT, pH8.0.

GMPR Lentiviral Vector (Rat) (CMV) (pLenti-GIII-CMV)

LV671287 1.0 ug DNA
EUR 682

GMPR Lentiviral Vector (Rat) (UbC) (pLenti-GIII-UbC)

LV671291 1.0 ug DNA
EUR 682

GMPR Lentiviral Vector (Rat) (EF1a) (pLenti-GIII-EF1a)

LV671292 1.0 ug DNA
EUR 682

Gmpr ELISA Kit| Mouse GMP reductase 1 ELISA Kit

EF015120 96 Tests
EUR 689

Gmpr ELISA Kit| Rat GMP reductase 1 ELISA Kit

EF018782 96 Tests
EUR 689

Recombinant Human GMPR/ GMPR1 Protein, His-SUMO, E.coli-100ug

QP7200-ec-100ug 100ug
EUR 408

Recombinant Human GMPR/ GMPR1 Protein, His-SUMO, E.coli-10ug

QP7200-ec-10ug 10ug
EUR 200

Recombinant Human GMPR/ GMPR1 Protein, His-SUMO, E.coli-1mg

QP7200-ec-1mg 1mg
EUR 1632

Recombinant Human GMPR/ GMPR1 Protein, His-SUMO, E.coli-200ug

QP7200-ec-200ug 200ug
EUR 634

Recombinant Human GMPR/ GMPR1 Protein, His-SUMO, E.coli-500ug

QP7200-ec-500ug 500ug
EUR 1060

Recombinant Human GMPR/ GMPR1 Protein, His-SUMO, E.coli-50ug

QP7200-ec-50ug 50ug
EUR 263

GMPR sgRNA CRISPR/Cas9 All-in-One Lentivector set (Human)

K0873705 3 x 1.0 ug
EUR 376